Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Sammendrag

Spesialisthelsetjenesten i Norge har satt seg mål om 40% reduksjon innen 2030 og klimanøytral drift innen 2045. For å nå dette målet, er det nødvendig å iverksette effektive og tilpassede tiltak for utslippsreduksjon. Sikre og sammenlignbare datagrunnlag er en viktig forutsetning for dette.

Helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst rapporterer årlig utslipp i spesialisthelsetjenestens klimaregnskap. Klimaregnskapet fremstilles årlig i Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar. Noen helseforetak rapporterer i tillegg utslipp i klimaregnskap i regi av Klimapartner og klimafotavtrykksanalyser som også omfatter indirekte utslipp. Disse regnskapene benyttes til lokalt forbedringsarbeid og har noe ulikt datagrunnlag fra spesialisthelsetjenestens klimaregnskap.

Dagens klimagassrapportering i spesialisthelsetjenesten omfatter Scope 1 og 2. I tillegg rapporteres det også på avfall, som inngår i Scope 3. Sammenligning av rapportert data viser også at utslipp fra avfall utgjør en vesentlig større del av klimagassutslippene enn Scope 1 og 2. Estimater av Scope 3 i denne rapporten, viser at Scope 3 står for majoriteten av spesialisthelsetjenestens utslipp. Per i dag er det minst oversikt over det totale utslippet i Scope 3. For dette området er det derfor et stort potensial for både rapportering og utslippsreduserende tiltak.

En viktig forutsetning for å kunne ta kunnskapsbaserte og effektive beslutninger, er å ha gode styringsverktøy. Power BI er et slikt verktøy som kan benyttes for å følge utviklingen over tid. Denne rapporten viser hvordan dette verktøyet kan benyttes i arbeidet med klimagassrapportering.

Sist faglig oppdatert: 02. september 2022