Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Innledning − bakgrunn og historikk

Helsedirektoratet har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fått i oppdrag å gjennomføre en midtveisevaluering av den integrerte dobbeltkompetanseutdanningen i odontologi (integrert DKO). Dette er en videreutdanning som gir tannleger mulighet til å ta spesialist- og forskerutdanning samtidig.

Oppstart

Regjeringen lanserte nytt løp for dobbeltkompetanseutdanning i odontologi i St.meld. nr. 35 (2006-2007). Bakgrunnen var et økende behov for tannleger med dobbeltkompetanse både ved universitetene og ved de regionale odontologiske kompetansesentrene.

En arbeidsgruppe ble oppnevnt i januar 2008 og leverte i juli samme år Utredning av dobbelkompetanseutdanning i odontologi med forslag til utdanningsprogram.

Ordningen ble iverksatt ved brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 19.01.2010 til UiO, UiB UiT, og Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra HOD å etablere ordningen og oppnevne nasjonal koordineringskomité. Komitéens mandat finnes her.

Målet var opptak av 10 kandidater i året inntil 40 var under dobbeltkompetanseutdanning. Spesialistutdanning og ph.d.-utdanning skulle foregå parallelt, og det var en forutsetning at dette skulle gi et forkortet løp. Normert tid var 5,5 år for alle fagområdene unntatt oral kirurgi og oral medisin, der var normert tid 7,5 år; det vil for alle fag si 0,5 år kortere tid enn ved separate løp. Eventuelt pliktarbeid knyttet til ph.d.-utdanningen ville komme i tillegg. Det ble forutsatt at universitetene skulle vurdere behovet for pliktarbeid og omfanget i forhold til utdanningens kvalitet, effektivitet og rekrutteringsevne.

Blant koordineringskomitéens oppgaver var å gjøre årlige, nasjonale behovsvurderinger og å komme til enighet med universitetene om fordeling av stillinger mellom dem og mellom de kliniske fagområdene. Helsedirektoratet fastsetter antall stillinger som skal lyses ut hvert år. Vedtak om utlysning fattes ved de enkelte universitet, men komitéen utformer felles utlysning. Komitéen har også ansvar for å arrangere faglige samlinger for kandidatene og andre involverte i utdanningen.

Kandidatene skulle tilsettes ved universitetet i kombinert stilling som stipendiat og spesialistkandidat, vanligvis i hel stilling. Finansieringsansvaret ble fordelt mellom KD og HOD. (Helseforetakene bidrar også for kandidater i oral kirurgi og oral medisin i praksis i sykehus). Stillingen som spesialistkandidat skulle lønnes på samme nivå som stipendiatstilling, jf. Forskningsrådet sine satser. Det var den gang ikke etablert lønnede stillinger for spesialistkandidater i separate løp.

Evaluering 2014

De første 10 kandidatene startet høsten 2010. Ved senere utlysninger viste det seg imidlertid at det var betydelig færre kvalifiserte søkere enn forventet. Dette var hovedårsaken til at HOD allerede i 2012 så behov for en evaluering av ordningen. Var dette noe en skulle gå videre med?

Det var også tidlig en utbredt erfaring at søknads- og opptaksprosessene var kompliserte, opptakskriteriene rigide og krav til parallelle løp i praksis vanskelige å oppfylle på enkelte av fagområdene.

Denne første evalueringen ble gjennomført i regi av den nasjonale koordineringskomitéen, og evalueringsrapporten ble lagt fram i august 2014. Evalueringen bygde på spørreskjemaundersøkelser blant kandidater og veiledere i tillegg til universitetenes og komitéens egne erfaringer.

Spørreundersøkelsen blant kandidatene viste blant annet at 15 av de 16 som svarte, ønsket stilling på universitet etter fullført utdannelse, 6 på kompetansesenter, 5 på sykehus og 8 i privat tannhelsetjeneste. 6 av kandidatene oppga at de var forsinket i forhold til normert studietid. 

I 2014 – fire år etter oppstart – var 20 studenter tatt opp. Behovsundersøkelse i 2013 hadde vist store behov de neste ti årene for dobbeltkompetente tannleger ved universitetene og kompetansesentrene. Komitéen mente det var viktig å få utnyttet de 40 planlagte plassene, og foreslo noen endringer som kunne bidra til raskere måloppnåelse enn det på det tidspunktet lå an til.

Mange av forslagene ble fulgt opp ved at det ble foretatt noen justeringer av ordningen. Se brev fra HOD om justeringer med vedlegg.

Den viktigste endringen var at normert tid ble forlenget med et halvt år, dvs. til 8 år for oral kirurgi og oral medisin og 6 år for alle de andre spesialitetene. Dette ble gjort gjeldende for kandidater som startet høsten 2015 og senere.

Opprinnelig var det slik at kandidater som allerede hadde begynt på ph.d.- eller spesialistutdanning, kunne tas opp dersom det var mulig med et forkortet dobbeltkompetanseløp. Dette ble nå presisert slik: "Kandidater kan ikke tas opp til dobbeltkompetanseutdanning dersom de allerede har fullført mer enn to årsverk doktorgradsutdanning eller spesialistutdanning".

Oppdrag midtveisevaluering

I 2018 ga Helsedirektoratet beskjed om at videre utlysning skulle avventes i påvente av en ny evaluering[1]. Det syntes usikkert om målsettingen med ordningen ville bli nådd. Det var da tatt opp ca. 40 kandidater, og den siste var forventet ferdig i 2025. Blant de kandidatene som hadde fullført studiet, så det ut til å være en bekymringsfull tendens til at færre enn forventet gikk inn i stillinger ved universitet og kompetansesentre. Det er senere gitt signaler om at ordningen avsluttes når siste kandidat har fullført[2].

Evalueringen skulle planlegges i 2019 og gjennomføres i 2020, og dette ble fulgt opp med bevilgning i statsbudsjettet for 2020 (PROP 1S 2019-2020 kap. post 0770.21): "Bevilgningen omfatter tilskudd til midtveis evaluering av universitetenes organisering av integrert løp for dobbeltkompetanseutdanning av tannleger (spesialist- og forskerutdanning)".

Det er flere grunner til at denne midtveisevalueringen har blitt forsinket. Blant annet har Helsedirektoratet måttet prioritere ressurser til arbeidet med covid-19-pandemien. Direktoratet har underveis fått støtte fra HOD for utsettelse, også begrunnet i at få kandidater har vært ferdige med utdanningsløpet. For å få en start på oppdraget, ble en behovskartlegging blant aktuelle arbeidsgivere for dobbeltkompetente tannleger gjennomført høsten 2020. Fra 1. september 2021 ble seniorrådgiver Kari Strand engasjert som prosjektleder for evalueringen.

Det skal gjennomføres en sluttevaluering når alle kandidater har fullført.

 

[1] Referat fra møte i koordineringskomitéen april 2018

[2] Referat fra møte i koordineringskomitéen november 2019

 

Sist faglig oppdatert: 05. september 2022