Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.1Ledelseskommentarer

Formål

Helsedirektoratet ble dannet i 2002 og er et bruttobudsjettert forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet skal styrke helsen til hele befolkningen gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helsepolitisk område.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet. Årsregnskapet inneholder oppstilling av bevilgningsrapportering (Tabell 6‑1 Bevilgningsrapportering 31.12.2023), artskontorapportering (Tabell 6‑2 Artskontorapportering 31.12.2023) og noter. Regnskapet gir et dekkende bilde av direktoratets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Omtale av vesentlige forhold

Årets tildeling – artskontorapportering

Endring i inntekter og utgifter er basert på sammenlignende regnskapstall mellom 2022 og 2023.

Driftsinntekter er redusert med 15,9 mill. kroner (note 1)

Hovedårsaken til reduksjon i driftsinntekter er salgs- og leieinnbetalinger med en nedgang på 31 mill. sammenlignet med i fjor. Direktoratet hadde i 2022 økte inntekter på "tilfeldige inntekter" der vi mottok 30 mill. kroner fra Forsvarsmateriell for innkjøp av ambulansebusser til Ukraina og mottok 5 mill. kroner til samme formål i 2023. Avgiftspliktige salgsinntekter er redusert med 12 mill. kroner som følge av at direktoratet ble avregistrert i Merverdiavgiftsregisteret 1.mai.2023. Parallelt er det en økning på avgiftsfrie salgsinntekter på 5,9 mill. kroner. Vi forventer en nedgang i salgsinntekter i 2024 i forbindelse med området helseregistre er overført til FHI fra 01.01.2024. Motsatt er innbetalinger fra tilskudd og overføringer økt med 15,7 mill. kroner. Hovedårsaken er overføringer knyttet til eksterne prosjekter som utgjør en økning på 16,8 mill. kroner.

Utbetalinger til lønn har økt med 55 mill. kroner (note 2)

Helsedirektoratet har etter pandemihåndtering redusert midlertidig ansatte og reduserte med ytterligere 9 utførte årsverk i 2023. Nedgangen henger sammen med at midlertidige ansettelser er gradvis blitt avviklet. Arbeidsgiveravgiften økte med 11 mill. kroner. Hovedårsaken er knyttet til innføring av ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønnsinntekter over 750000,- i 2023. Vi forventer at arbeidsgiveravgiften reduseres i 2024 når innslagspunktet økes til 850 000,-. Den nye premiemodellen for pensjonspremie resulterte i en økning på 15,8 mill. kroner i pensjonskostnad sammenlignet med i 2022. I tillegg mottok vi 10,1 mill. kroner mer i sykepengerefusjoner og andre refusjoner.

Andre utbetalinger til drift reduserte med 287 mill. kroner (note 3)

Hovedårsaken til reduksjon i andre driftsutgifter er knyttet til nedgang i øvrige driftskostnader på kr. 235. mill. kroner sammenlignet med året før. I 2022 hadde vi større utgifter som innkjøp av Paxlvoid og utgifter knyttet til beredskapslager på til sammen 221,2 mill. kroner Anskaffelse av utstyr er redusert med 21 mill. kroner som følge av færre utgifter til drift av koronarelaterte tjenester og en feilføring på konto 6590 på 3,3 mill. kroner. Helsedirektoratet har redusert konsulenttjenester med 29 mill. kroner fra 2022. På samme tid har vi en økning i husleie på 10 mill. kroner og i leie av maskiner, inventar og lignende på 6,6 mill. kroner. Hovedårsaken er leie av lager på til sammen 12,8 mill. kroner i 2023, en økning på 8,8 mill. kroner sammenlignet med i fjor.

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten reduserte med 100 mill. kroner (note 6)

Reduksjonen er i hovedsak er knyttet færre tilbakebetalinger av feilutbetalinger på 108 mill. kroner fra kommuner på grunn av mangelfull journalføring og feil takstbruk i forbindelse med testing og vaksinering mot covid-19 som i 2022 var særdeles høy.

Tilskuddsforvaltningen og andre overføringer fra staten økte med 310 millioner kroner (note 7)

Helfo har i 2023 hatt en økning på 3181 mill. kroner mens direktoratet har hatt en reduksjon på 2871 mill. på tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten. Tilbakebetaling av tilskudd fra kommuner økte med 11,2 mill. som i hovedsak knyttes til Særlig ressurskrevende tjenester 2023.  Samtidig har overføringer til RHF og HF hatt en nedgang på 3704 mill. kroner som i hovedsak er knyttet til færre utgifter for innkjøp av hurtigtester, beredskapslager og medisinsk smittevernutstyr sammenlignet med året før.

Årets tildeling - bevilgningsrapportering

Endringer mellom tildeling og regnskap inkluderer også belastningsfullmakter.

Helsedirektoratets utgifts- (kap.740) og inntektskapitler (kap. 3740)

Helsedirektoratet fikk en samlet tildeling på 1371 mill. kroner i 2023 og viser et samlet merforbruk på 135,5 mill. kroner på post 01 og 21, hvorav 116 mill. kroner er knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Stortinget samtykker i at Helse -og omsorgsdepartementet kan overskride bevilgningen kap. 740 og postene 01 og 21 mot kap. 3740 og postene 02 og 04. Merforbruket dekkes av merinntekter fra ekstern finansierte prosjekter på kap 3740 og post 02 med.

Folkehelse (kap.714)

Helsedirektoratet fikk tildelt 471 mill. kroner til folkehelse i 2023, som er en reduksjon på 32,9 mill. kroner fra 2022. Regnskapet viser et mindreforbruk på 4 mill. kroner, hvorav mesteparten av mindreforbruket gjelder driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner og andre nasjonale forebyggende tiltak mot rusavhengighet og spilleavhengighetsforebyggende innsats. I tillegg, i likhet med i fjor, er EUs tobakksproduktdirektiv fremdeles forsinket, og som igjen har påvirket planlagte aktiviteter som har ført til mindreforbruk.

Helse- og omsorgstjenester (Kap 717, 732, 733, 734, 737, 761, 762, 765, 770 og 781)

Helse- og omsorgstjenester omfatter en rekke mål for forbedring og utvikling av pasienter, brukere og pårørende i alle deler av helsetjenestene i landet. Kapitelene fikk en samlet tildeling på 7000 mill. kroner, og har et samlet mindreforbruk på 205 mill. kroner. Tildelingen til kapitelene er redusert med 21 mill. kroner fra 2022.

Psykisk helse, rus og vold (kap. 765) har et mindreforbruk på 149 mill. kroner som et resultat av en rekke med mindreforbruk på ulike oppgaver. Deriblant finner vi et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner for tverrsektoriell veileder for psykisk helse for barn og unge. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge har et mindreforbruk på 7,2 mill. kroner. Lavterskeltilbud psykisk helse og rus har et mindreforbruk på 9 mill. kroner, grunnet forsinkelse i avventing fra HOD om opptrappingsplanen som kom i september 2023. Mindreforbruket for helse- og omsorgstjenester skyldes forsinkelser og manglende gjennomføring av tiltak som vil tre i kraft i 2024. 

Primærhelsetjenesten (Kap. 762) har et mindreforbruk på 44 mill. Et mindreforbruk i kapittelet på 55,6 mill. kroner kommer fra post 21 og 70 som har nøkkelordet "kan nyttes under". Postene 21 og 70 har et samlet mindreforbruk på 55,6 mill. kroner, hvor post 21 har et mindreforbruk på 19,7 mill. kroner og post 70 har et merforbruk på 14,1 mill. kroner. Post 63 i samme kapittel har et mindreforbruk på 35 mill. kroner. Avvikene skyldes en rekke mindreforbruk grunnet forsinkelser oppdragene Digi ung, retningslinjer for svangerskapsomsorgen og handlingsplan for allmennlegetjenesten, eksempelvis. Det er også meldt et lavere søkertall til nettbasert lederutdanning for allmennlegetjenester.

Omsorgstjenester (Kap. 761) har et samlet mindreforbruk på 18 mill. kroner, hvor post 21 har nøkkelordet "kan nyttes under post 70", hvor post 21 har et mindreforbruk på 40,9 mill. kroner og post 70 har et merforbruk på 25 mill. kroner. Dette gir et samlet mindreforbruk på 15,5 mill. kroner. Dette kan tilskrives lavere aktivitet enn forventet, avlyste eller utsatte arrangementer, samt interne omdisponeringer av ressurser i oppgavene i kapittelet.

Beredskap (kap.702)

Beredskapsområdet (kap. 702) fikk tildelt 232 mill. kroner i 2023 og hadde et forbruk på 173,7 mill. kr og dermed et mindreforbruk på 58 mill. kroner på post 22. Årsaken er at Helsedirektoratet mottok 54,8 mill. kroner i ekstra midler sent på året og fikk ikke å starte opp nye prosjekter det året. En annen årsak til avvik er alle kostnader knyttet til Medevac Ukraina som belastet Helsedirektoratet i 2023, og tilhørende inntekt først kommer i 2024 når kostnadene er viderefaktureres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Personell (kap.783)

Post 21 og 79 har et samlet mindreforbruk på 0,2 mill. kroner, hvorav post 21 har et merforbruk på 12,2 mill. kroner og post 79 har et mindreforbruk på 12,4 mill. kroner. Årsaken er at 10,8 mill. kroner av budsjettet ble flyttet fra post 79 til post21. Helsedirektoratet har også avgitt belastningsfullmakter på kapittel 783 post 21 på 26,6 mill. kr til statsforvaltere, hvor de har et samlet forbruk på 26,3 mill. kroner.

 

Oslo, 1. mars 2024

 

Bjørn Guldvog

Helsedirektør

Siste faglige endring: 25. april 2024