Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.2Prinsippnote til årsregnskapet

Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”). Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 av desember 2022 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av overordnet departement.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet: 

  1. Regnskapet følger kalenderåret.
  2. Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret.
  3. Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet.
  4. Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp.

 Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet.  Sumlinjen “Netto rapportert til bevilgningsregnskapet” er lik i begge oppstillingene. 

 Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året, men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år. 

Unntak fra standard bokføring og rapportering

DFØ gir Helsedirektoratet/Helfo unntak fra oppstilling av artskontorapporteringen i R-115 punkt 4.5 og gir tillatelse til at det opprettes en egen overskrift og regnskapslinje for oppgjørstjenester til virksomheter utenfor statsregnskapet. Regnskapslinjen skal presenteres før linjen Netto rapportert til bevilgningsregnskapet.  Unntaket gjelder fra og med regnskapsåret 2022 til og med regnskapsåret 2025.

Helfo har for kap. 740 post 71 og 72 rapportert etter nettoprinsippet. Unntaket er gjennomført for oppgjørsordninger H-resept og fritt behandlingsvalg (FBV) etter avtale med DFØ, og er innarbeidet i Prop. 1 S. 

Bevilgningsrapporteringen 

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som virksomheten har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver statskonto (kapittel/post). Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser virksomheten står oppført med i statens kapitalregnskap. 

Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kapittel/post (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i Note B Forklaring til brukte fullmakter til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet, og vises i kolonnen for regnskap.

Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i Note B Forklaring til brukte fullmakter til bevilgningsoppstillingen.

Artskontorapporteringen 

Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorapporteringen viser regnskapstall virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Virksomheten har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke inntektsført og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen.

Regnskapstall i bevilgnings- og artskontorapportering med noter viser regnskapstall rapportert til statsregnskapet. I tillegg viser noten til artskontorapporteringen Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen bokførte tall fra virksomhetens kontospesifikasjon i kolonnen Spesifisering av bokført avregning med statskassen. Noten viser forskjellen mellom beløp virksomheten har bokført på eiendels- og gjeldskontoer i virksomhetens kontospesifikasjon (herunder saldo på kunde- og leverandørreskontro) og beløp virksomheten har rapportert som fordringer og gjeld til statsregnskapet og som inngår i mellomværendet med statskassen. 

Virksomheten har innrettet bokføringen slik at den følger kravene i bestemmelser om økonomistyring i staten. Dette innebærer at alle opplysninger om transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som er nødvendige for å utarbeide pliktig regnskapsrapportering, jf. bestemmelsene punkt 3.3.2, og spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering, jf. bestemmelsene punkt 4.4.3, er bokført. Bestemmelsene krever blant annet utarbeiding av kundespesifikasjon og leverandørspesifikasjon. Dette medfører at salgs- og kjøpstransaksjoner bokføres i kontospesifikasjonen på et tidligere tidspunkt enn de rapporteres til statsregnskapet, og innebærer kundefordringer og leverandørgjeld i kontospesifikasjonen. 

Helsedirektoratet fikk innvilget søknad om unntak fra R-115 punkt 4.5 Oppstilling av artskontorapporteringen og har fått innvilget mulighet til en egen regnskapslinje for oppgjørsvirksomheten før linjen Netto rapportert til bevilgningsregnskapet på artskonto 827 som heter oppgjørstjenester. Oppgjørene innebærer utbetaling til den som utfører tjenesten, og viderefakturering og innbetaling fra finansieringsansvarlig. For to av disse ordningene, Fritt behandlingsvalg (FBV) og H-resept, har omfanget av ordningene blitt så vidt store at det påvirker presentasjonen av årsregnskapet der ordningene til nå er vist. Det vises til kommentarer fra Riksrevisjonen i årlig finansiell revisjon og dialog mellom Helsedirektoratet/Helfo og DFØ, herunder blant annet brev av 26. april 2022, deres ref. 18/545 – 2. 

Tabell 6‑1 Bevilgningsrapportering 31.12.2023

Utgiftskapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Note

Samlet tildeling **

Regnskap 2023

Merutgift (-) og mindre-utgift

Postert på avgitte belastnings fullmakter*

Avvik fra tildeling

0702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter

A/B

18 300 000

14 585 605

3 714 395

 

 

0702

Beredskap

22

Beredskapslagring legemidler og smittevernutstyr

A/B

210 000 000

151 364 779

58 635 221

 

 

0702

Beredskap

70

Tilskudd, beredskap

A/B

4 450 000

4 457 000

-7 000

  

0709

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

A/B

87 196 000

84 965 868

2 230 132

 

 

0714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter

A/B

87 690 000

86 728 243

961 757

 

 

0714

Folkehelse

22

Folkehelse, Gebyrfinansierte ordninger

A/B

13 181 000

12 901 787

279 213

 

 

0714

Folkehelse

60

Kommunale tiltak

A/B

84 353 000

84 353 000

0

  

0714

Folkehelse

70

Rusmiddeltiltak

A/B

190 383 000

186 899 073

3 483 927

 

 

0714

Folkehelse

74

Skolefrukt

A/B

22 110 000

20 115 677

1 994 323

 

 

0714

Folkehelse

79

Andre tilskudd

A/B

73 700 000

74 277 950

-577 950

 

 

0717

Legemiddeltiltak

70

Tilskudd

A/B

9 000 000

9 000 000

0

 

 

0732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd

A

19 200 000

19 200 000

0

 

 

0732

Regionale helseforetak

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser

A/B

3 969 989 000

3 983 384 513

-13 395 513

 

 

0733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsmidler

A/B

3 713 000

5 987 417

-2 274 417

 

 

0733

Habilitering og rehabilitering

79

Andre tilskudd

A/B

3 591 000

1 328 000

2 263 000

 

 

0734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter

A/B

95 321 000

2 429 389

92 891 611

 

 

0734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

21

Spesielle driftsmidler

A/B

14 697 000

11 998 036

2 698 964

 

 

0734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

A/B

3 195 000

0

3 195 000

  

0734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

72

Utviklingsområder

A/B

14 125 000

14 125 000

0

 

 

0737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd

A

71 958 000

84 624 339

-12 666 339

  

0740

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

A

1 371 030 000

1 333 983 405

  37 046 595

 

 

0740

Helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

A

  45 906 000

  155 901 120

-109 995 120

 

 

0761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsmidler

A/B

184 020 000

108 004 030

76 015 970

  

0761

Omsorgstjeneste

60

Kommunale kompetansetiltak

A/B

9 993 000

9 993 000

0

 

 

0761

Omsorgstjeneste

61

Vertskommuner

A/B

921 747 000

921 747 200

-200

  

0761

Omsorgstjeneste

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

A/B

60 254 000

60 254 000

0

 

 

0761

Omsorgstjeneste

67

Kompetansetiltak i kommunene

A

90 899 000

77 307 844

13 591 156

 

 

0761

Omsorgstjeneste

68

Kompetanse og innovasjon

A

407 499 000

61 958 000

345 541 000

 

 

0761

Omsorgstjeneste

71

Frivillig arbeid

 

31 892 000

31 711 423

180 577

 

 

0761

Omsorgstjeneste

72

Landsbystiftelsen

A

92 509 000

92 509 000

0

  

0761

Omsorgstjeneste

73

Særlige omsorgsbehov

A

47 803 000

47 743 718

59 282

  

0761

Omsorgstjeneste

75

Andre kompetansetiltak

A

15 361 000

14 940 032

420 968

 

 

0761

Omsorgstjeneste

79

Andre tilskudd

A

155 349 000

180 802 867

-25 453 867

 

 

0762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsmidler

A

218 702 000

181 108 458

37 593 542

 

 

0762

Primærhelsetjeneste

60

Forebyggende helsetiltak

A

474 807 000

472 532 327

2 274 673

 

 

0762

Primærhelsetjeneste

61

Fengselshelsetjeneste

A/B

203 227 000

203 047 977

179 023

 

 

0762

Primærhelsetjeneste

63

Allmennlegetjenester

A/B

682 525 000

646 578 453

35 946 547

  

0762

Primærhelsetjeneste

70

Tilskudd

A

81 761 000

95 874 300

-14 113 300

 

 

0762

Primærhelsetjeneste

73

Forebygging av uønskede svangerskap og abort

A

63 614 000

63 611 856

2 144

 

 

0762

Primærhelsetjeneste

74

Stiftelsen Amathea

A

20 907 000

20 907 000

0

 

 

0765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsmidler

A/B

221 204 000

159 624 767

61 579 233

  

0765

Psykisk helse, rus og vold

60

Kommunale tjenester

A/B

329 602 000

10 536 910

319 065 090

 

 

0765

Psykisk helse, rus og vold

62

Rusarbeid

A

454 126 000

0

454 126 000

 

 

0765

Psykisk helse, rus og vold

71

Brukere og pårørende

A/B

170 252 000

157 949 671

12 302 329

  

0765

Psykisk helse, rus og vold

72

Frivillig arbeid mv.

A/B

565 098 000

564 014 416

1 083 584

  

0765

Psykisk helse, rus og vold

73

Utviklingstiltak mv.

A/B

155 168 000

123 777 910

31 390 090

  

0765

Psykisk helse, rus og vold

74

Kompetansesentre

A/B

342 636 000

341 158 797

1 477 203

 

 

0765

Psykisk helse, rus og vold

75

Vold og traumatisk stress

A/B

282 712 000

274 616 368

8 095 632

 

 

0770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter

A

10 000 000

8 850 970

1 149 030

 

 

0770

Tannhelsetjenester

70

Tilskudd

A/B

399 976 000

390 633 810

9 342 190

 

 

0781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter

A/B

20 531 000

20 194 523

336 477

 

 

0781

Forsøk og utvikling mv.

79

Andre tilskudd

A/B

58 385 000

54 313 000

4 072 000

  

0783

Personell

21

Spesielle driftsmidler

A/B

33 118 000

19 005 963

14 112 037

 

 

0783

Personell

61

Kompetansetiltak i kommunene

A/B

223 642 000

223 667 231

-25 231

 

 

0783

Personell

79

Andre tilskudd

A/B

30 715 000

18 345 818

12 369 182

 

 

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

A/B

2 760 000 000

2 730 292 555

29 707 445

  

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

71

Psykologhjelp

A/B

436 000 000

433 434 562

2 565 438

 

 

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

72

Tannbehandling

A/B

2 670 000 000

2 659 973 255

10 026 745

  

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

A

1 185 000 000

1 211 497 845

-26 497 845

 

 

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

A/B

12 900 000 000

13 183 963 992

-283 963 992

 

 

2751

Legemidler mv.

71

Legeerklæringer

A

16 000 000

14 595 434

1 404 566

 

 

2751

Legemidler mv.

72

Medisinsk forbruksmateriell

A

2 240 000 000

2 243 733 047

-3 733 047

 

 

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak

A

8 150 000 000

8 184 981 760

-34 981 760

 

 

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter

A

560 000 000

561 921 364

-1 921 364

 

 

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp

A

6 911 500 000

6 885 372 679

26 127 321

 

 

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

71

Fysioterapi

A

1 573 500 000

1 581 390 302

-7 890 302

 

 

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

72

Jordmorhjelp

A

87 000 000

87 181 949

-181 949

 

 

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

73

Kiropraktorbehandling

A

222 000 000

221 081 022

918 978

 

 

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

75

Logopedisk og ortopedisk behandling

A/B

299 000 000

297 736 449

1 263 551

 

 

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

A

7 000 000

5 375 124

1 624 876

 

 

2756

Andre helsetjenester

71

Helsetjenester i utlandet mv.

A/B

440 000 000

563 386 759

-123 386 759

 

 

2756

Andre helsetjenester

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

A

340 000 000

368 294 629

-28 294 629

 

 

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

A

250 000 000

250 013 338

-13 338

 

 

0351

Likestilling

21

Spesielle driftsutgifter

A

0

340 000

 

 

 

0540

Digitaliseringsdirektoratet

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter

A

0

35 559 469

 

 

 

0571

Rammetilskudd til kommunene

21

Spesielle driftsutgifter

A

0

95 409

 

 

 

0575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringordning

A

0

11 606 481 000

 

 

 

0575

Ressurskrevende tjenester

61

Ressurskrevende tjenester - Tilleggskompensasjon

A

0

82 800 000

 

 

 

0605

Arbeids- og velferdsetaten

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

B

0

114 493

 

 

 

0660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære

B

0

0

 

 

 

0660

Krigspensjon

71

Tilskudd, sivile

B

0

0

 

 

 

0701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter

B

0

2 534 942

 

 

 

0703

Internasjonalt samarbeid

21

Internasjonalt samarbeid, spesielle driftsutgifter

B

0

1 050 376

 

 

 

0704

Norsk helsearkiv

21

Norsk helsearkiv, spesielle driftsutgifter

B

0

1 007 326

 

 

 

0710

Vaksiner mv.

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19

B

0

4 840

 

 

 

0741

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

B

0

626 190

 

 

 

0858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Driftsutgifter

B

0

115 428

 

 

 

1320

Statens vegvesen

01

Statens vegvesen, Driftsutgifter

B

0

5 046 867

 

 

 

2651

Arbeidsavklaringspenger

72

Legeerklæringer

B

0

395 875 455

 

 

 

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

77

Ortopediske hjelpemidler

B

0

23 540 788

 

 

 

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

01

Nettoordning for mva i staten

B

0

173 865 295

 

 

 

Sum utgiftsført

 

 

 

54 520 122 000

65 813 215 781

 

 

 

Inntektskapittel

Inntekts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Note

Samlet tildeling **

Regnskap 2023

Merinntekt og mindreinntekt (-)

Postert på avgitte belastnings fullmakter*

Avvik fra tildeling

3714

Folkehelse

04

Gebyrinntekter

1

2 890 000

3 103 481

213 481

338 695

552 176

3740

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

1

21 689 000

161 125 425

139 436 425

 

 

3740

Helsedirektoratet

04

Gebyrinntekter

1

41 051 000

44 948 820

3 897 820

 

 

3740

Helsedirektoratet

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

1

66 000 000

62 571 369

-3 428 631

 

 

5572

Sektoravgift under Helse- og omsorgsdepartementet

75

Ymse

1

9 852 000

10 015 176

163 176

 

 

5309

Tilfeldige inntekter

29

Sektoravgift tobakk

1

0

39 126 772

 

 

 

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift

2

0

136 674 422

 

 

 

5701

Diverse inntekter

86

Innkreving feilutbetalinger

6

0

90 977 634

 

 

 

Sum inntektsført

   

141 482 000

548 543 101

   
Oppgjørsvirksomhet

Utgiftskapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

 

Samlet tildeling**

Regnskap 2023

Merinntekt og mindre-

inntekt(-)

740

Helsedirektoratet

60

Oppgjørsordning gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

B

0

0

0

740

Helsedirektoratet

61

Oppgjørsordning covid-19 vaksinering

B

0

2 288 117

-2 288 117

740

Helsedirektoratet

70

Oppgjørsordning helsetjenester i annet EØS-land

B

0

508 444

-508 444

740

Helsedirektoratet

71

Oppgjørsordning h-reseptlegemidler

B

0

99 721 485

-99 721 485

740

Helsedirektoratet

72

Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg

B

0

16 503 205

-16 503 205

740

Helsedirektoratet

73

Oppgjørsordning Statens pensjonskasse

B

0

-25 280

25 280

Netto rapportert fra aktører utenfor statsregnskapet

 

 

 

 

118 995 971

-118 995 971

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

 

 

 

 

65 383 668 652

 

Kapitalkontoer

60077101

Norges Bank KK /innbetalinger Hdir

397 761 550

60077102

Norges Bank KK/utbetalinger Hdir

-19 549 001 553

60092501

Norges Bank KK/innbetalinger HELFO

7 905 783 569

60092502

Norges Bank KK/utbetalinger HELFO

-54 055 489 344

707002

Endring i mellomværende med statskassen, Hdir

6 493 660

707013

Endring i mellomværende med statskassen, HELFO

-89 216 533

Sum rapportert

 

0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

Konto

Tekst

2023

2022

Endring

707002

Mellomværende med statskassen

-76 930 062

-83 423 722

6 493 660

707013

Mellomværende med statskassen

-112 791 097

-23 574 564

-89 216 533

65.00.07.01

Oppgjørsordning h-reseptlegemidler

27 831 404

-71 890 081

99 721 485

65.00.07.02

Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg

-6 821 665

-23 324 870

16 503 205

65.00.07.03

Oppgjørsordning helsetjenester i annet EØS-land

3 026 784

2 518 340

508 444

65.00.07.04

Oppgjørsordning covid-19 vaksinering

-3 229 505

-5 517 622

2 288 117

65.00.07.05

Oppgjørsordning Statens pensjonskasse

-73 885

-48 605

-25 280

65.00.07.06

Oppgjørsordning gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

0

0

0

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter

Samlet tildeling

Kapittel og post

Overført fra i fjor

Årets tildelinger

Samlet tildeling

070221

0

18 300 000

18 300 000

070222

140 400 000

69 600 000

210 000 000

070270

0

4 450 000

4 450 000

070901

1 181 000

86 015 000

87 196 000

071421

10 990 000

76 700 000

87 690 000

071422

0

13 181 000

13 181 000

071460

0

84 353 000

84 353 000

071470

0

190 383 000

190 383 000

071474

0

22 110 000

22 110 000

071479

0

73 700 000

73 700 000

071770

0

9 000 000

9 000 000

073270

0

19 200 000

19 200 000

073277

0

3 969 989 000

3 969 989 000

073321

0

3 713 000

3 713 000

073379

0

3 591 000

3 591 000

073401

0

95 321 000

95 321 000

073421

0

14 697 000

14 697 000

073470

0

3 195 000

3 195 000

073472

0

14 125 000

14 125 000

073770

0

71 958 000

71 958 000

074001

11 900 000

1 359 130 000

1 371 030 000

074021

10 006 000

35 900 000

45 906 000

076121

5 800 000

178 220 000

184 020 000

076160

0

9 993 000

9 993 000

076161

0

921 747 000

921 747 000

076165

0

60 254 000

60 254 000

076167

0

90 899 000

90 899 000

076168

0

407 499 000

407 499 000

076171

0

31 892 000

31 892 000

076172

0

92 509 000

92 509 000

076173

0

47 803 000

47 803 000

076175

0

15 361 000

15 361 000

076179

0

155 349 000

155 349 000

076221

3 840 000

214 862 000

218 702 000

076260

0

474 807 000

474 807 000

076261

0

203 227 000

203 227 000

076263

0

682 525 000

682 525 000

076270

0

81 761 000

81 761 000

076273

0

63 614 000

63 614 000

076274

0

20 907 000

20 907 000

076521

25 800 000

195 404 000

221 204 000

076560

0

329 602 000

329 602 000

076562

0

454 126 000

454 126 000

076571

727 000

169 525 000

170 252 000

076572

3 181 000

561 917 000

565 098 000

076573

0

155 168 000

155 168 000

076574

1 934 000

340 702 000

342 636 000

076575

4 806 000

277 906 000

282 712 000

077021

0

10 000 000

10 000 000

077070

500 000

399 476 000

399 976 000

078121

0

20 531 000

20 531 000

078179

0

58 385 000

58 385 000

078321

0

33 118 000

33 118 000

078379

0

30 715 000

30 715 000

271170

0

2 760 000 000

2 760 000 000

271171

0

436 000 000

436 000 000

271172

0

2 670 000 000

2 670 000 000

271176

0

1 185 000 000

1 185 000 000

275170

0

12 900 000 000

12 900 000 000

275171

0

16 000 000

16 000 000

275172

0

2 240 000 000

2 240 000 000

275272

0

8 150 000 000

8 150 000 000

275562

0

560 000 000

560 000 000

275570

0

6 911 500 000

6 911 500 000

275571

0

1 573 500 000

1 573 500 000

275572

0

87 000 000

87 000 000

275573

0

222 000 000

222 000 000

275575

0

299 000 000

299 000 000

275670

0

7 000 000

7 000 000

275671

0

440 000 000

440 000 000

275672

0

340 000 000

340 000 000

279070

0

250 000 000

250 000 000

078361

0

223 642 000

223 642 000

078379

0

30 715 000

30 715 000

271170

0

2 760 000 000

2 760 000 000

Sum totalt

221 065 000

54 299 057 000

54 520122 000

Mulig overførbart

Kapittel og post

Stikkord

Mer-utgift(-)/ mindre utgift

Utgiftsført av andre iht. avgitte belastnings-fullmakter(-)

Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastningsfullmakter

Mer-inntekter / mindre-inntekter(-) iht. mer-inntektsfullmakt

Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning

Inn-sparinger(-)

Sum grunnlag for overføring

Maks.  overførbart beløp *

Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten

070901

 

2 230 132

0

2 230 132

0

0

0

2 230 132

4 300 750

2 230 132

073401

 

92 891 611

-101 944 265

-9 052 654

0

0

0

-9 052 654

4 766 050

0

074001 / 374002 / 374004

 

37 046 595

-62 704 689

-25 658 094

143 334 245

0

0

117 676 151

67 956 500

7 681 031

070221

"kan overføres", "kan nyttes under post 70"

3 714 395

-3 390 458

323 937

0

0

0

323 937

37 300 000

316 937

070222

"kan overføres", "kan nyttes under post 71"

58 635 221

0

58 635 221

0

0

0

58 635 221

2 809 600 000

58 635 221

071421 / 371404

"kan overføres", "kan nyttes under postene 70, 74 og 79"

961 757

-496 016

465 741

552 176

0

0

1 017 917

184 060 000

439 967

071422

 

279 213

0

279 213

0

0

0

279 213

659 050

279 213

073321

"kan nyttes under post 79"

-2 274 417

0

-2 274 417

0

0

0

-2 274 417

185 650

0

073421

 

2 698 964

0

2 698 964

0

0

0

2 698 964

734 850

734 850

074021

"kan overføres"

-109 995 120

0

-109 995 120

0

0

0

-109 995 120

93 565 000

0

076121

"kan nyttes under post 79"

76 015 970

-35 022 833

40 993 137

0

0

0

15 539 269

8 911 000

8 911 000

076221

"kan nyttes under post 70"

37 593 542

-17 857 737

19 735 805

0

0

0

19 735 805

10 743 100

5 622 505

076521

"kan overføres", "kan nyttes under post 72"

61 579 233

-23 010 239

38 568 994

0

0

0

38 568 994

379 061 000

38 568 994

077021

"kan overføres", "kan nyttes under post 70"

1 149 030

0

1 149 030

0

0

0

1 149 030

30 000 000

1 149 030

078121

"kan overføres", "kan nyttes under post 79"

336 477

-788 059

-451 581

0

0

0

-451 581

51 319 000

3 620 419

078321

"kan nyttes under post 79"

14 112 037

-26 278 350

-12 166 313

0

0

0

-12 166 313

1 655 900

202 869

071460

"kan overføres", "kan nyttes under post 21"

0

0

0

0

0

0

0

174 653 000

0

076160

"kan overføres"

0

0

0

0

0

0

0

19 507 000

0

076560

"kan overføres"

319 065 090

-276 106 655

42 958 435

0

0

0

42 958 435

641 506 000

42 958 435

076562

"kan overføres"

454 126 000

-441 001 060

13 124 940

0

0

0

13 124 940

867 000 000

13 124 940

070270

"kan overføres", "kan nyttes under post 21"

-7 000

0

0

0

0

0

-7 000

4 450 000

0

071470

"kan overføres", "kan nyttes under post 21"

3 483 927

0

3 483 927

0

0

0

3 483 927

370 430 000

3 483 927

071474

"kan overføres", "kan nyttes under post 21"

1 994 323

0

1 994 323

0

0

0

1 994 323

43 210 000

1 994 323

071479

"kan overføres", "kan nyttes under post 21"

-577 950

0

-577 950

0

0

0

-577 950

165 400 000

0

073270

"kan overføres", "kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75"

0

0

0

0

0

0

0

39 700 000

0

073379

"kan nyttes under post 21"

2 263 000

0

2 263 000

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

 

 

076179

"kan nyttes under post 21"

-25 453 867

0

-25 453 867

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

 

 

076270

"kan nyttes under post 21"

-14 113 300

0

-14 113 300

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

 

 

076273

"kan overføres"

2 144

0

2 144

0

0

0

2 144

125 152 000

2 144

076571

"kan overføres"

12 302 329

0

12 302 329

0

0

0

12 302 329

353 783 000

12 302 329

076572

"kan overføres", "kan nyttes under post 21"

1 083 584

0

1 083 584

0

0

0

1 083 584

1 061 622 000

1 083 584

076574

"kan overføres"

1 477 203

0

1 477 203

0

0

0

1 477 203

662 437 000

1 477 203

076575

"kan overføres"

8 095 632

0

8 095 632

0

0

0

8 095 632

544 789 000

8 095 632

077070

"kan overføres", "kan nyttes under post 21"

9 342 190

0

9 342 190

0

0

0

9 342 190

814 055 000

9 342 190

078179

"kan nyttes under post 21"

4 072 000

0

4 072 000

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

 

 

078379

"kan nyttes under post 21"

12 369 182

0

12 369 182

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

 

 

073277

"overslagsbevilgning"

-13 395 513

0

-13 395 513

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

 

 

073770

"overslagsbevilgning"

-12 666 339

0

-12 666 339

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

 

 

076165

"overslagsbevilgning"

0

0

0

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

 

 

 

Sum

1 040 437 275

-988 600 360

51 843 915

143 886 421

-

-

217 194 306

9 572 511 850

222 256 875

Note B Forklaring til brukte fullmakter

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter, Helsedirektoratet\

Mottatte belastningsfullmakter (gjelder for både utgiftskapitler og inntektskapitler)

Avsender

Kapittel/post

Mottatt

Forbruk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

0351.21

340 000

340 000

Digitaliseringsdirektoratet

0540.25

52 531 294

35 559 469

Kommunal- og distriktsdepartementet

0571.21

200 000

95 409

Kommunal- og distriktsdepartementet

0575.60

11 658 500 000

11 606 481 000

Kommunal- og distriktsdepartementet

0575.61

82 800 000

82 800 000

Arbeids- og velferdsdirektoratet

0605.22

275 000

114 493

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

0660.70

30 000

0

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

0660.71

300 000

0

Direktoratet for e-helse

0701.21

3 000 000

  2 534 942

Helse- og omsorgsdepartementet

0703.21

1 000 000

1 050 376

Arkivverket

0704.21

1 000 000

1 007 326

Norsk pasientskadeerstatning

0741.01

2 000 000

626 190

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

0858.01

176 847

115 428

Statens vegvesen

1320.01

5 800 000

5 046 867

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

2651.72

399 000 000

395 875 455

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

2661.77

27 000 000

23 540 788

Sum

12 233 953 141

12 139 968 493

Helsedirektoratet har mottatt belastningsfullmakter tilsvarende 12 233 953 141 kroner på utgiftskapitler og poster. Av dette beløpet er 12 139 968 493 kroner av fullmaktene benyttet. Helsedirektoratet (Helfo) har belastet kapittel/post 71023 "Vaksiner mv." for utgifter til koronavaksinering på apotek med kr 4 840. Helfo har ingen fullmakt for 2023, beløpet gjelder rest utbetaling for 2022.

Avgitte belastningsfullmakter

Mottaker

Kapittel/post

Avgitt

Forbruk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

0702.21

4 700 000

3 390 458

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

0740.01

62 584 210

62 704 689

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

0762.21

14 500 000

14 498 481

Arbeids- og velferdsdirektoratet

0762.21

170 000

0

Digitaliseringsdirektoratet

0762.21

1 000 000

1 000 000

Utdanningsdirektoratet

0762.21

468 750

468 750

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

0765.21

2 800 000

2 799 367

Sum

86 222 960

84 861 745

Avgitte belastningsfullmakter til statsforvalteren

Kapittel/post

Avgitt

Forbruk

0714.21

522 000

496 016

0734.01

84 071 000

101 944 265

0734.70

3 128 000

4 380 025

0761.21

36 091 000

35 022 833

0761.67

12 100 000

11 650 001

0761.68

345 400 000

345 296 701

0762.21

2 234 000

1 890 505

0765.21

19 815 000

20 210 872

0765.60

279 388 000

276 106 655

0765.62

441 350 000

441 001 060

0781.21

1 000 000

788 059

0783.21

26 550 000

26 278 350

 

1 251 649 000

1 265 065 342

Helsedirektoratet har avgitt belastningsfullmakter tilsvarende kroner 1 337 871 960. Det er belastet kr 1 349 927 087 på Helsedirektoratets kapitler og poster

Mulig overførbart beløp

I 2023 har Helsedirektoratet beregnet at mulig overførbart beløp utgjør kr 222 256 875

Stikkordet «kan overføres»

Note B viser alle kapitler og poster som har stikkordet "kan overføres"

Stikkordet «kan benyttes under»

Note B viser alle kapitler og poster som har stikkordet "kan nyttes under"

Stikkordet «overslagsbevilgning»

Note B viser alle kapitler og poster som har stikkordet "overslagsbevilgning"

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter

Helsedirektoratet har fullmakt til å overskride bevilgningen på kap. 0714, post 21 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3714, post 04

Helsedirektoratet har fullmakt til å overskride bevilgningen på kap. 0740, post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3740, postene 02 og 04

Innsparing i regnskapsåret som følge av bruk av fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår

Romertallsvedtak

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene. Det gjelder følgende poster:

- post 60 Oppgjørsordning gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

- post 61 Oppgjørsordning covid-19 vaksinering

- post 70 Oppgjørsordning helsetjenester i annet EØS-land

- post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler

- post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg

- post 73 Oppgjørsordning Statens pensjonskasse

Netto mellomregning føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Tabell 6‑2 Artskontorapportering 31.12.2023

Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2023

Note

2023

2022

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

  

 

Innbetalinger fra gebyrer

1

48 052 301

50 673 308

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer

1

129 828 392

114 039 845

Salgs- og leieinnbetalinger

1

29 162 522

60 227 547

Andre innbetalinger

1

2 134 511

126 600

Sum innbetalinger fra drift

 

209 177 726

225 067 300

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

  

 

Utbetalinger til lønn

2

1 088 918 442

1 033 807 351

Andre utbetalinger til drift

3

1 143 606 334

1 430 613 464

Sum utbetalinger til drift

 

2 232 524 775

2 464 420 815

Netto rapporterte driftsutgifter

 

2 023 347 049

2 239 353 514

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

  

 

Innbetaling av finansinntekter

4

4 485

12 568

Sum investerings- og finansinntekter

 

4 485

12 568

Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

  

 

Utbetaling til investeringer

5

5 984 813

8 183 426

Utbetaling til kjøp av aksjer

5,8B

0

0

Utbetaling av finansutgifter

4

77 313

119 978

Sum investerings- og finansutgifter

 

6 062 126

8 303 404

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter

 

6 057 641

8 290 836

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

  

 

Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.

6

202 098 857

302 087 160

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

 

202 098 857

302 087 160

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten*

  

 

Utbetalinger av tilskudd og stønader

7

 

 

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

 

63 402 232 578

63 092 520 335

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler

 

63 402 232 578

63 092 520 335

Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)

  

 

Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)

  

 

Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)

 

2 056 603

1 633 253

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler

 

136 674 422

125 698 885

Oppgjørsvirksomhet

  8

118 995 971

  36 544 856

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

 

  65 383 668 652

65 113 250 956

Oversikt over mellomværende med statskassen  *

 

 

 

Eiendeler og gjeld

 

2023

2022

Fordringer på ansatte

 

549 330

404 632

Ande fordringer

 

0

0

Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank

 

429 803 437

918 526

Skyldig skattetrekk og andre trekk

 

-41 689 416

-40 294 251

Skyldige offentlige avgifter

 

-387 278

3 063 340

Avsatt pensjonspremie til Statens pensjonskasse****

 

-25 721 675

-34 350 868

Mottatte forskuddsbetalinger

 

-26 255 616

-33 116 043

Lønn (negativ netto, for mye utbetalt lønn m.m)

 

83 963

15 403

Annen Kortskktig gjeld

 

-436 493 710

-918 526

Differanser på bank og uidentifiserte innbetalinger

 

-89 610 193

-2 720 499

Sum mellomværende med statskassen

9

-106 998 285

-49 602 119

Note 1 Innbetalinger fra drift

 

31.12.2023

31.12.2022

Innbetalinger fra gebyrer  

Gebyr for søknadsbehandling, tilvirkning av alkohol

405 000

448 201

Gebyr for autorisasjon

9 072 086

7 821 392

Andre gebyrinntekter, tilvirkningsgebyr alkohol

2 645 481

2 150 889

Gebyrinntekter - tobakkssalgsregisteret

161 892

1 248 664

Gebyrer statlig skjenkebevilling

0

3 200

Ordinære forhåndsinnbetalinger (vanlig autorisasjonssøknader)

35 767 842

39 000 963

Sum innbetalinger fra gebyrer

  50 673 308

  47 762 036

 

 

 

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer

 

 

Tilskudd fra andre statlige virksomheter

23 000

1 256 387

Tilskudd fra EU

2 959 623

3 540 388

Andre tilskudd og overføringer

784 302

0

Prosjektstøtte fra andre statlige virksomheter

126 061 467

109 243 070

Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer

129 828 392

114 039 846

 

 

 

Salgs- og leieinnbetalinger

 

 

Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig

2 297 350

14 383 569

Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri

21 642 177

15 668 696

Refusjon, eksterne prosjekter

0

129 560

Inntekter v/utsending trykksaker

11 339

0

Tilfeldige inntekter (post 01,02)

5 211 657

30 045 722

Tilfeldige inntekter (diverse inntekter post 01-29)

2 297 350

14 383 569

Sum salgs- og leieinnbetalinger

29 162 522

60 227 547

Andre innbetalinger

 

 

Sum andre innbetalinger

  2 134 511

  126 600

Sum innbetalinger fra drift

  209 177 726

  225 067 301

Note 2 Utbetalinger til lønn

 

31.12.2023

31.12.2022

Lønn

879 418 964

841 955 339

Arbeidsgiveravgift

136 674 422

125 694 524

Pensjonsutgifter*

95 566 655

79 812 006

Sykepenger og andre refusjoner (-)

-40 444 214

-30 386 051

Andre ytelser

17 702 615

16 731 533

Sum utbetalinger til lønn

1 088 918 442

  1 033 807 351

Antall utførte årsverk*:

1038

1046

* Pensjoner utgiftsføres i artskontorapporteringen. Premiesatsen for arbeidsgiverandelen utgjorde i 2023 11,1 prosent (arbeidsgiverandel av pensjonspremien/pensjonsgrunnlaget i 2022 rapportert til SPK) for Helsedirektoratet og 10,9 prosent for Helfo.

Note 3 Andre utbetalinger til drift

 

31.12.2023

31.12.2022

Husleie

  81 639 157

93 094 641

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler

  723 605

537 021

Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler

  22 861 955

17 919 807

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.

  927 646

779 377

Mindre utstyrsanskaffelser

  21 633 744

64 738 602

Leie av maskiner, inventar og lignende

  45 783 027

55 904 590

Kjøp av konsulenttjenester

  318 972 271

413 801 711

Kjøp av andre fremmede tjenester

  577 923 247

602 644 290

Reiser og diett

  26 669 317

5 481 728

Øvrige driftsutgifter

  333 479 496

161 878 190

Sum andre utbetalinger til drift

  1 143 606 334

  1 430 613 464

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter

 

31.12.2023

31.12.2022

Innbetaling av finansinntekter  

Valutagevinst

4 485

12 568

Sum innbetaling av finansinntekter

4 485 

12 568 

Utbetaling av finansutgifter

  

Renteutgifter

65 492

106 632

Valutatap

11 821

13 347

Sum utbetaling av finansutgifter

77 313

  119 978

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer

 

31.12.2023

31.12.2022

Utbetaling til investeringer  

Immaterielle eiendeler og lignende

  2 200 690

 

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende

3 784 123

8 183 427

Sum utbetaling til investeringer

  8 183 427

  13 089 524

Utbetaling til kjøp av aksjer

0

0

Sum utbetaling til kjøp av aksjer

  - 

  - 

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

 

31.12.2023

31.12.2022

Refusjon for helsetjenester utenlandsboende

62 571 369

66 551 009

Tilbakebetaling feilutbetalinger

90 977 634

199 641 964

Sektoravgift tobakk (557275)

10 015 176

17 649 423

Tilfeldige og andre inntekter (Statskonto 530929)

38 534 677

18 244 765

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

202 098 857

302 087 160

* I 2022 var det flere tilbakekrevingssaker til kommuner pga. mangelfull journalføring og feil takstbruk ifm. testing og vaksinering mot covid-19.

Beløp og omtale knyttet til oppgjørstjenester er fom 2021 flyttet til ny note 8 i årsregnskapsoppstillingen ihht. unntak innvilget av DFØ.

Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

 

31.12.2023

31.12.2022

Tilskudd til kommuner og IKS

15 627 983 399

14 905 337 378

Tilskudd til fylkeskommuner

411 267 805

403 728 250

Tilskudd til ikke-finansielle foretak

214 702 437

216 454 111

Tilskudd til finansielle foretak

19 081 781 302

17 618 746 653

Tilskudd til private bedrifter

21 236 933

11 692 811

Tilskudd til Husholdninger

18 158 002 480

16 765 360 144

Tilskudd til organisasjoner og stiftelser

2 419 854 035

2 354 871 227

Tilskudd til statsforvaltningen

6 952 404 039

10 555 770 495

Tilskudd til universiteter og høyskoler

515 000 147

260 559 266

Tilskudd til utlandet

15 627 983 399

14 905 337 378

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

63 402 232 578

63 092 520 335

Beløp og omtale knyttet til oppgjørstjenester for 2021 flyttes til ny note 9 i årsregnskapsoppstillingen ihht. unntak innvilget av DFØ.

Helfo gjennomfører proaktive og forebyggende tiltak gjennom veiledning og informasjon. Disse tiltakene bidrar til å heve kvaliteten i kravene brukerne leverer slik at disse i større grad er i henhold til regelverket. Bedre kvalitet i kravene til Helfo reduserer risikoen for manglende realitet i kravene. Redusert risiko for manglende realitet i mottatte krav fra brukerne reduserer risikoen for feil ytelse til brukerne. Helfos forvaltning av stønadsområdet bygger videre på automatiske kontroller, saksbehandlingsrutiner samt etterkontroller opp mot gjeldende regelverk. Dette innebærer at risikoen for manglende realitet i stønadsutbetalingene reduseres.

Helfo finner at alle krav etterprøves i den grad det lar seg gjøre opp mot gjeldende regelverk. Det vil være en usikkerhet knyttet til realiteten av de krav som ikke fullt ut kan prøves opp mot gjeldende regelverk. Gjennom den samlede oppfølging av områdene og basert på dagens regelverk, teknologi og tilgjengelige ressurser, vurderes likevel risiko for manglende realitet å være innenfor akseptabelt nivå. Det vises ellers til omtale i Helfos årsrapport del IV

Note 8 Oppgjørsvirksomhet

 

31.12.2023

31.12.2022

Oppgjørsordning gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

0

0

Oppgjørsordning covid-19 vaksinering

2 288 117

14 358 938

Oppgjørsordning helsetjenester i annet EØS-land

508 444

-794 471

Oppgjørsordning h-reseptlegemidler

99 721 485

9 098 348

Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg

16 503 205

-12 668 518

Oppgjørsordning Statens pensjonskasse

-25 280

  1. 20

Sum netto rapportert fra aktører utenfor statsregnskapet

118 995 971

  -36 544 856

* Netto beløp i regnskapet for 2023 viser at Helfo har utbetalt mer enn det som er innbetalt i ordningene.

Dette skyldes tidsforskyvning mellom utbetalingstidspunkt og forfall på faktura.

Utestående fordringer for de største ordningene per 31.12.2023 utgjør 141 mill. som er innbetalt i begynnelsen av januar 2024. Helfo har i statsbudsjettet for 2023 (Prop. 1 S) fått fullmakt til å belaste oppgjørsordninger netto på kapittel 740 post 60, 61, 70, 71, 72 og 73 uten tilhørende bevilgning og hvor netto mellomregning ved årets slutt er aktivert i kapitalregnskapet. I regnskapslinjen oppgjørstjenester inngår således både innbetalinger og utbetalinger for ordningene og presenteres her netto i henhold til Prop. 1 S. Årets netto belastning er kr 118 995 971 (netto utgift) jfr. kapittel 740 post 60, 61, 70, 71, 72 og 73 i bevilgningsregnskapet.

Tilsvarende størrelser for ordningene I 2022 var netto belastning kr -36 544 856 (netto inntekt).

DFØ gir Helsedirektoratet/Helfo unntak fra oppstilling av artskontorapporteringen i R-115 punkt 4.5 og gir tillatelse til at det opprettes en egen overskrift og regnskapslinje for oppgjørsvirksomhet før linjen Netto rapportert til bevilgningsregnskapet som kan benevnes henholdsvis Oppgjørsvirksomhet og Netto innbetaling fra aktører utenfor statsregnskapet eller lignende.

Helsedirektoratet/Helfo gis tillatelse fra DFØ til å benytte artskonto 827 for alle oppgjørsordninger for aktører utenfor statsregnskapet som de administrerer.

Unntaket gjelder fra regnskapsåret 2021 til regnskapsåret 2025.

Note 9 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassene
Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

 

 

Spesifisering av bokført avregning med statskassen

Spesifisering av rapportert mellom-værende med statskassen

Forskjell

Finansielle anleggsmidler

 

   

 

Sum

0

0

0

Omløpsmidler

 

 

 

 

   

 

Kundefordringer

7 577 566

0

7 577 566

Andre fordringer

22 069 469

549 330

21 520 140

Bankinnskudd, kontanter og lignende

918 526

429 803 437

429 803 437

Sum

459 450 472

430 352 767

29 097 705

Langsiktige gjeld

 

  

 

 

Sum

0

0

0

Kortsiktig gjeld

 

 

 

 

 

Tilskuddsgjeld

  1 747 072

 

 

Leverandørgjeld

-16 386 722

0

-16 386 722

Skyldig skattetrekk og andre trekk

-41 689 416

-41 689 416

0

Skyldige offentlige avgifter

  -404 878

-387 278

-17 600

Annen kortsiktig gjeld

-954 130 246

-577 997 232

-376 133 014

Sum

-1 010 864 189

-620 073 926

-392 537 335

Sum

 

  -551 413 717

-189 721 159

-363 439 630

* Inkludert i annen kortsiktig gjeld per 31.12.2023 er egendeler frikort som ikke er blitt utbetalt til innbyggerer pga manglende eller ugyldig bankkontonummer. I sum utgjør dette ca kr 20 mill. Helfo har fått tilbakebetalt mva tilknyttet rabattordning på legemidler fra leverandør på totalt kr 88,5 mill. hvorav kr 66,5 mill. gjelder for perioden 2019-2022. Saldoen er regnskapsført på konto 2803 i påvente av endelig avklaring.

Siste faglige endring: 25. april 2024