Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.4Stadig færre ledige plasser hos fast lege

For at fastlegeordningen skal fungere godt må det være nok ledige plasser til at alle kan ha fastlege i den kommunen de er bosatt, men samtidig også kunne velge å bytte lege eller ha fastlege i en annen kommune. Listetaket settes gjennom en avtale med kommunen og angir hvor mange som maksimalt skal kunne stå på listen til den enkelte fastlege. Summen angir omtrent hvor mange listeplasser som er tilgjengelig i fastlegeordningen. Antall ledige plasser er gitt av differansen mellom sum listeplasser (listetak) og listeinnbyggere (listelengde) på et gitt tidspunkt.

Figur 7.12 viser at forskjellen i antall listeinnbyggere og ledige plasser har blitt større for hvert kvartal siden første kvartal 2020 til og med første kvartal 2022. Antall listeinnbyggere i fastlegeordningen har i denne perioden økt med omtrent 63 000[45]. Samtidig har det samlet for landet blitt over 130 000 færre ledige listeplasser på liste med fast lege. Mens det var 3,5 plasser ledig hos fast lege per 100 listeinnbyggere 1. kvartal 2020 var det redusert til 1 plass to år senere (fig 7.13). 

Figur 7.12. Endring i antall listeinnbyggere, antall listeplasser (sum listetak) og ledige listeplasser (sum listetak- sum listelengde). Kumulativ endring fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2022.
Figur 7.12. Endring i antall listeinnbyggere, antall listeplasser (sum listetak) og ledige listeplasser (sum listetak- sum listelengde). Kumulativ endring fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2022.
Kilde: FLO
Figur 7.13. Utvikling i antall ledige plasser på lister med fast lege per 100 listeinnbygger nasjonalt. Per kvartal 2019-2022.
Figur 7.13. Utvikling i antall ledige plasser på lister med fast lege per 100 listeinnbygger nasjonalt. Per kvartal 2019-2022.
Kilde: FLO

De siste to årene er antall ledige plasser på liste med fast lege blitt redusert både i små og store kommuner. Vi har tidligere sett at det er en høyere andel ubesatte lister i mindre kommuner. Basert på tallene registret i FLO ser vi samtidig en svært negativ utvikling i ledige plasser hos fast lege i større kommuner (se Figur 7.14 ). Over halvparten av kommunene i gruppen med 10-49 000 innbyggere og kommuner over 50 000 innbyggere har samlet for kommunen ingen ledige plasser med fast lege (median under 0). Resultatet kan tolkes i retning av at mange store kommuner har lite rom for å bytte fastlege eller ta inn nye innbyggere, mens manglende fastlegekapasitet i små kommuner i langt større grad er relatert til ubesatte lister heller enn at lista er full.

Figur 7.14. Utvikling i median* antall ledige plasser på lister med fast lege i kommunene målt per 100 listeinnbygger. Fordelt etter kommunestørrelse 1. kvartal 2019-2022.
Figur 7.14. Utvikling i median* antall ledige plasser på lister med fast lege i kommunene målt per 100 listeinnbygger. Fordelt etter kommunestørrelse 1. kvartal 2019-2022.
*Medianen viser at halvparten av kommunen i kommunegruppen har en høyere antall ledige plasser per innbygger og den andre halvparten har lavere.
Kilde FLO

 

Fotnoter

[45] Listeinnbyggerne i fastlegeordningen omfatter nesten alle bosatt i Norge. Noen få tusen innbyggere har meldt seg ut av fastlegeordningen. I tillegg har asylsøkere, NATO-personell, diplomater mv. og deres familier rett til fastlege og inngår som listeinnbyggere.

 

 

Siste faglige endring: 19. mai 2022