Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.2Økning i lister med og uten fast lege

Antall lister i fastlegeordningen har økt hvert kvartal de siste årene, men samtidig har det også blitt flere ubesatte lister. Antall lister med fast lege vil i stor grad følge endringer i antall leger, men noen tilfeller har legen mer enn en liste registrert i FLO samtidig. For eksempel har noen av de aller minste kommunene lege som også har liste i annen kommune.

I 1. kvartal 2022 var det en samlet vekst på 40 lister og antall lister med fast lege økte med 30. Dette er den største kvartalsvise veksten man har hatt de siste tre årene, med unntak av 1. kvartal 2020 hvor veksten var 36. 

På telletidspunktet for 1. kvartal 2022 (mars) var det 231 lister uten fast lege, 10 flere ubesatte lister enn i 4. kvartal 2021. Ubesatte lister skyldes som oftest at en lege som avslutter praksis/slutter i gjeldende stilling ikke er erstattet av ny lege ved avslutning. Listeinnbyggerne må da følges opp av vikar eller andre fastleger til vikar er på plass. Hvor fort man får ny fast lege på listen varierer.

Figur 7.5. Utvikling i antall lister i fastlegeordningen fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022. Fordelt på lister med og uten fast lege på telletidspunktet.
Figur 7.5. Utvikling i antall lister i fastlegeordningen fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022. Fordelt på lister med og uten fast lege på telletidspunktet.
Kilde: FLO

På linje med at det ble 10 flere lister uten fast lege, økte antall listeinnbyggere uten fast lege med ca. 11 000 første kvartal 2022 (mars). Av alle listeinnbyggere sto 2,8 prosent uten fast lege (149 651) på dette tidspunktet. Antall og andel har økt hvert kvartal i årene 2019 til 2022. Andelen listeinnbyggere som står på en liste som har stått ubesatt over ett år har samme utvikling med gradvis vekst selv om antallet er langt lavere. 1,1 prosent av listeinnbyggerne sto per 1. kvartal på en liste som har vært ubesatt over ett år (57 209). 

Oppdaterte tall per 1.mai 2022 viser i overkant av 153 000 listeinnbyggere på liste uten fast lege.

Figur 7.6. Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege. Fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022.
Figur 7.6. Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege. Fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022.
Kilde: FLO

Selv om faktisk antall ubesatte lister er større for store kommuner som gruppe, er andel ubesatte lister høyest i befolkningsmessig små kommuner. En sammenligning av førstekvartalstall fra 2019 til 2022 viser at både små og store kommuner har hatt en vekst i andel listeinnbyggere som ikke har en fast lege. Vi ser antydning til stabilisering i andel listeinnbyggere uten fast lege samlet for kommunene under 5000 innbyggere, mens det ikke gjelder for større kommuner. Det er likevel en langt lavere andel uten fast lege i de største kommunene.

Per 1.mai 2022 var det i overkant av 153 000 listeinnbyggere som sto på en ubesatt liste, som er litt høyere enn i mars.

Figur 7.7. Andel listeinnbyggere uten fast lege. Alle kvartaler i årene 2019 til 2021, samt 1. kvartal 2022. Fordelt etter kommunestørrelse*.
Figur 7.7. Andel listeinnbyggere uten fast lege. Alle kvartaler i årene 2019 til 2021, samt 1. kvartal 2022. Fordelt etter kommunestørrelse*.
Kilde FLO: *Kommuner er definert etter kommunestruktur per 01.01.2022

Siste faglige endring: 19. mai 2022