Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.1Veksten i fastleger har avtatt de siste årene, men økte i 1. kvartal 2022

Tilveksten av fastleger var lavere enn tidligere år gjennom 2021. I mars 2022 var det 4 989 unike faste leger med listeansvar registrert i fastlegeordningen. Dette var en netto økning på 29 leger siste kvartal, og er den største kvartalsvise veksten siden 1. kvartal 2020 (4 nye fastleger samme kvartal i 2021). Siden kvartalet før Handlingsplan for allmennlegetjenesten ble iverksatt har det vært en tilvekst på 87 fastleger. Antall faste leger per 10 000 listeinnbyggere har ligget ganske stabilt de siste årene når vi ser landet samlet. Veksten i leger synes dermed å ha fulgt befolkningsveksten. Siden dette ikke er målt som årsverk kan eventuelle endringer i sammensetning av stillingsprosenter blant fastlegene påvirke, og det tas forbehold om dette.

Figur 7.1. Utvikling i antall leger med listeansvar i fastlegeordningen per kvartal 2019 til 1. kvartal 2021.
Figur 7.1. Utvikling i antall leger med listeansvar i fastlegeordningen per kvartal 2019 til 1. kvartal 2021.
Kilde: FLO

Alderssammensetningen blant fastlegene har vært relativt stabil de siste årene, og per 1. kvartal 2022 var 6,5 prosent av fastlegene 67 år eller mer. Kvinneandelen øker jevnt over tid og er per i dag 47 prosent. Blant fastleger under 40 år er kvinner i flertall.

Figur 7.2. Kjønnsfordeling for leger innen ulike aldersgrupper og samlet. 1.kvartal 2021.
Figur 7.2. Kjønnsfordeling for leger innen ulike aldersgrupper og samlet. 1.kvartal 2021.
Kilde: FLO
Figur 7.3. Utvikling i antall leger etter aldersgruppe  og kjønn. 1.kvartal 2019- 2021.
Figur 7.3. Utvikling i antall leger etter aldersgruppe[41] og kjønn. 1.kvartal 2019- 2021.
Kilde: FLO

Over 40 prosent av legene har sitt virke i større bykommuner med over 50 000 innbyggere. Disse kommunen har til sammen hatt en vekst i antall leger på 3,1 prosent de siste to årene (+ 55 leger) (se Tabell 7.1). 11 prosent av legene arbeider i kommuner med under 5 000 innbyggere, men samtidig utgjør disse nesten halvparten av kommunene i landet. I kommunene med under 2000 innbyggere har det totalt blitt 7 færre leger de siste to årene, en reduksjon på 5,3 prosent. Samtidig var det 4,8 prosent vekst i den nest minste kommunegruppen (+17 leger). Nye måter å organisere fastlegetjenesten på i mindre kommuner kan bidra til at flere leger inngår i fastlegetjenesten uten å arbeide fullt som fastlege i kommunen, for eksempel ved bruk av såkalt "Nordsjø-turnus".

Figur 7.4. Antall leger med listeansvar fordelt etter kommunestørrelse* og kjønn.
Figur 7.4. Antall leger med listeansvar fordelt etter kommunestørrelse* og kjønn.
Kilde: FLO. *Kommuner er definert etter kommunestruktur per 01.01.2022.
Tabell 7.1. Utvikling i antall leger med listeansvar og listeinnbyggere i fastlegeordningen fordelt etter kommunestørrelse. Endring i antall 1. kvartal 2022 (siste kvartal) og antall og prosent fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021.
 

Leger endring

Leger per 10 000 listeinnbygger

Kommune størrelse /innbyggere

4.kv 2021-1.kv 2022

1.kv 2020- 1.kv 2022

Prosentvis endring
(2020-22)

1.kv 2020

4.kv 2021

1.kv 2022

Endring
1.kv 2020-
1.kv 2022

Under 2 000

2

-7

-4,8

16,6

16,7

16,6

-0,39

2 000-4 999

8

17

4,7

12,7

12,6

12,7

0,61

5 000-9 999

2

-4

-0,8

10,8

10,9

10,8

-0,11

10 000-49 999

7

28

1,5

9,4

9,4

9,4

0,04

50 000+

9

53

2,6

8,0

8,1

8,1

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 10 000

12

6

0,6

12,1

11,9

12,1

0,01

Over 10 000

16

81

2,1

8,6

8,7

8,7

0,14

Hele landet

28

87

1,8

9,1

9,1

9,2

0,05

Kilde: FLO

 

Fotnoter

[41] Alder er basert på fødselsår (endres ikke løpende gjennom året basert på fødselsdato).

Siste faglige endring: 19. mai 2022