Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.3Store variasjoner i varighet på relasjonen mellom fastlege og innbygger på kommunenivå

God kontinuitet i forholdet mellom allmennlege og pasient (listeinnbygger) har flere fordeler. Det kan gi grunnlag for bedre samarbeid, større opplevd tilfredshet, bedre forebygging, mer omfattende behandling og mindre dobbelt behandling enn ved kortvarige lege-pasientrelasjoner. En ny studie har vist at kontinuitet i lege-pasient-forholdet gir redusert dødelighet, spesielt blant eldre pasienter og redusert bruk av spesialisthelsetjenester.[58] Den personlige kontinuiteten mellom lege og pasient kan måles gjennom å se på tiden en listeinnbygger har den samme fastlegen.

En ny nasjonal kvalitetsindikator som ble lansert i 2021 viser interessante funn.[59] I 2021 var median varighet på fastlege-listeinnbygger relasjonen på 5,2 år (mot 5,1 i 2015). Det er noe variasjon mellom fylkene. Median varighet på fastlege-listeinnbygger-relasjonen strekker seg fra 4,3 år i Troms og Finnmark til 6,2 år i Rogaland. I Oslo var median varighet på 4,5 år, og dette kan skyldes at det er større valgfrihet når innbyggerne skal bytte fastlege (tilgang på fastleger med ledig plass på listen).

Det er store variasjoner i median og gjennomsnittlig varighet på lege-pasient relasjonene på kommunenivå. Gjennomsnittlig varighet på relasjonen strekker seg fra under ett år i kommunene med kortest varighet til litt over 14 år i kommunene med lengst varighet. Gjennomsnittlig varighet for landet som helhet var på 7,3 år i 2021 mot 6,6 år i 2015.

Median varighet på lege-pasient-relasjonen er lenger i større kommuner. I kommuner med flere enn 50 000 innbyggere er median varighet 5,3 år, mens i kommuner med færre enn 2 000 innbyggere er varighet på relasjonen på 3,4 år.

Tabell 9.2. Median varighet på lege-pasient-relasjonen målt i år for årene 2015 til 2021 fordelt etter kommunestørrelse.

Median varighet på lege-innbygger-relasjon (år)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Under 2 000 innb.

2,8

3,0

3,0

3,3

3,3

3,9

3,4

2 000-4 999 innb.

4,8

4,8

4,4

4,2

4,3

4,3

4,2

5 000-9 999 innb.

4,6

4,5

4,6

4,6

4,8

5,1

5,0

10 000-49 999 innb.

5,5

5,3

5,1

5,3

5,3

5,3

5,3

50 000 innb.+

4,9

5,0

5,1

5,4

5,3

5,3

5,3

Hele landet

5,1

5,0

4,9

5,3

5,3

5,3

5,2

Kvalitetsindikatoren viser også andel innbyggere med samme lege over 2, 10 og 15 år. Resultatene for 2021 viser at andelen med samme lege over 2 år strekker seg fra 64 prosent i kommuner med færre enn 2 000 innbyggere til 76 prosent i kommuner med flere enn 50 000 innbyggere. For andel med samme lege over 10 og 15 år ser vi samme mønster. Andelene er høyere i store kommuner sammenlignet med små kommuner.

Tabell 9.3 Andel innbyggere med samme lege over 2 år, 10 år og 15 år i 2021 fordelt etter kommunestørrelse.

Varighet på lege-innbygger-relasjon

Andel med samme lege over 2 år

Andel med samme lege over 10 år

Andel med samme lege over 15 år

Under 2 000 innb.

64 %

19 %

10 %

2 000-4 999 innb.

67 %

25 %

14 %

5 000-9 999 innb.

74 %

27 %

16 %

10 000-49 999 innb.

75 %

29 %

18 %

50 000 innb.+

76 %

29 %

17 %

Hele landet

75 %

28 %

17 %

Andel listeinnbyggere som har hatt samme fastlege i mer enn 10 år har gått fra 30,9 prosent i 2015 til 28,2 prosent i 2021, mens andel som har hatt samme fastlege i mer enn to år har gått fra 75,2 prosent i 2015 til 74,8 prosent i 2021.

 

Fotnoter

[58] Hogne Sandvik et al (2022) Continuity in general practice as predictor of mortality, acute hospitalisation, and use of out-of-hours care: a registry-based observational study in Norway. British Journal of General Practice; 72 (715): e84-e90.

[59] Varighet på fastlege-listeinnbygger-relasjon - Helsedirektoratet

Siste faglige endring: 19. mai 2022