Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.4Fortsatt økning i fastleger med spesialisering

Helsedirektoratet lanserte i 2021 en ny nasjonal kvalitetsindikator som viser hvor stor andel av fastlegene som har gjennomført spesialisering i allmennmedisin[60].

En stadig større andel av landets fastleger har spesialitet i allmennmedisin. Ved utgangen av 2021 hadde 63,9 prosent av fastlegene spesialisering, opp fra 57,8 prosent i 2015. Også antallet fastleger med spesialitet fortsetter å øke, fra 2658 fastleger i 2015 til 3194 fastleger i 2021. Deler av økningen etter 2017 kan tilskrives kompetanseforskriften, som krever at alle leger som starter som fastlege, eller i annet pasientrettet arbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, etter 1. mars 2017 skal være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin. Økningen fra 2016 til 2017 henger trolig sammen med endringer i krav om resertifisering som spesialist. Figuren under viser utviklingen over tid i andel og antall fastleger med spesialitet i allmennmedisin.

Figur 9.1. Antall og andel fastleger med spesialitet i allmennmedisin i årene 2015 til 2021
Figur 9.1. Antall og andel fastleger med spesialitet i allmennmedisin i årene 2015 til 2021

Andelen med spesialitet er høyest blant fastlegene over 60 år, etterfulgt av gruppen 40-60 år. Men det er blant fastleger under 40 år at andelen øker mest, fra 20,4 prosent i 2015 til 26,8 prosent i 2021.

Tabell 9.4. Andel fastleger med spesialisering i allmennmedisin i årene 2015 til 2021
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Under 2 000 innb.

34,8

32,1

40,6

38,5

40,7

44,0

44,1

2 000-4 999 innb.

42,7

42,2

44,9

43,1

45,2

46,7

49,6

5 000-9 999 innb.

48,8

47,6

49,9

49,8

51,9

53,8

56,6

10 000-49 999 innb.

56,2

56,0

58,5

58,7

60,3

60,4

60,7

50 000 innb.+

65,5

65,5

70,4

71,1

71,1

71,7

71,9

Andelen med spesialisering i allmennmedisin varierer etter kommunestørrelse. Som tabellen over viser, har andelen gått opp innenfor alle kategorier av kommunestørrelser fra 2015 til 2021. Gruppen med flest innbyggere har over tid hatt høyest andel. Andelen synker i tråd med innbyggertallet. Resultatene for denne nasjonale kvalitetsindikatoren viser også at andelen varierer geografisk med 73,7 prosent i Oslo til 52,9 prosent i Nordland i 2021. Det har imidlertid vært en økende andel fra 2015 i alle landets fylker.

 

Fotnoter

[60] Andel fastleger med spesialitet i allmennmedisin - Helsedirektoratet 

Siste faglige endring: 19. mai 2022