Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.5Legetjenesten i sykehjem

Helsedirektoratet publiserer tre nasjonale kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester ved norske sykehjem.[61] Nedenfor vises de nasjonale resultatene for disse indikatorene i perioden 2017-2020.[62]

Tabell 9.5. Tre indikatorer for allmennlegetjenester i sykehjem 2017-2020

 

2017

2018

2019

2020

Gjennomsnitt antall avtalte legetimer per uke per beboer

0,55

0,56

0,55

0,56

Andel beboere med legemiddelgjennomgang siste 12 måneder

49,5

54,6

57,7

58,3

Andel beboere vurdert av lege siste 12 måneder

56,7

64,0

67,7

65,6

Gjennomsnittlig antall legetimer per uke for beboere på sykehjem er tilnærmet uendret i perioden.

Andel beboere med gjennomført legemiddelgjennomgang de siste tolv månedene viser en bedring over tid, og i 2020 ble det foretatt legemiddelgjennomgang for rundt tre av fem beboere. Om lag to av tre beboere i sykehjem er blitt vurdert av lege de siste 12 månedene, noe ned fra 2020 etter en periode med økning.

I 2. kvartalsrapport for 2021 brytes resultatene ned på kommunegruppenivå. Resultater kan indikere at sykehjemsbeboerne i store kommuner mottar mer legetjenester enn i små kommuner. Variasjonen kan delvis skyldes faktorer som ulike rutiner og ulik bevissthet rundt registrering og rapportering av tall til de nasjonale registrene. Ulik alderssammensetning for beboere på sykehjem kan også være en forklaringsfaktor. Det siste kan blant annet gjenspeile ulik terskel for å få sykehjemsplass i små og store kommuner. For oversikt over resultater ned på kommunegruppe nivå, se 2. kvartalsrapport for 2021.

 

Fotnoter

[61] Allmennlegetjenesten - Helsedirektoratet

[62] Årstall for 2020 ble omtalt i 2. kvartalsrapporten i fjor. Oppdaterte tall for 2021 vil bli publisert 23. juni 2022.

Siste faglige endring: 19. mai 2022