Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.4Hjertepasienter på HUS og StOlav

Forsøkssykehusene som har flest registrerte pasienter i kartleggingen er Haukeland universitetssykehus (HUS) og St. Olavs Hospital (StO). Begge sykehusene har kartlagt et betydelig antall pasienter med grunndiagnoser i kapittel IX «Sykdommer i sirkulasjonssystemet», jf. tabell 5, som gjør at det er mulig å sammenligne resultatene fra kartleggingen for disse pasientene.

Tabell 5 Sammenligning av pasienter fra HUS og StOlav

  HUS St. Olav
Antall kartlagte pasienter med grunndiagnose i kapittel IX «Sykdommer i sirkulasjonssystemet» 397 409
Behov for tannbehandling
Omfattende behov og behov 285 288
Ikke behov 111 121
Av pasientene som har behov og omfattende behov - kan behandlingen utføres på en lokal tannklinikk?
Nei 82 10
Delvis 20 23
Ja 183 252

Som vi ser av tabell 5, har Haukeland universitetssykehus og St. Olavs hospital kartlagt omtrent like mange pasienter med grunndiagnose innenfor kapittel IX. Om lag halvparten av disse pasientene har grunndiagnose I35 «Ikke-reumatisk aortastenose» på begge sykehusene. I vurderinger av behovet for tannbehandling har sykehusene vurdert behovet for tannbehandling også relativt likt – 72 og 70 pst. for hhv. HUS og St.Olav. Når det kommer til vurderinger av hvor tannbehandlingen bør utføres, er det imidlertid stor forskjell mellom sykehusene. Mens HUS vurderer at 36 pst. av pasientene som har behov for tannbehandling må helt eller delvis få utført behandlingen på sykehus, er tilsvarende andel hos StO 11 pst.

Denne differansen kan ha bakgrunn i ulike medisinske vurderinger på sykehusene. Men det kan også skyldes andre forhold, som innretning og rutiner for behandling. HUS oppgir at en betydelig andel av pasientene som har behov for tannbehandling undersøkes tett opp mot tidspunktet for operasjon, dvs. når pasientene er innlagt, og at tannbehandlingen således må utføres på sykehuset. På St.Ol av undersøkes pasientene tidligere i behandlingsforløpet og ofte før pasientene er innlagt på sykehusene. Det gir pasientene tid til å benytte en lokal tannklinikk til å få utført nødvendig tannbehandling før en planlagt innleggelse og operasjon på sykehuset. Dette eksempelet illustrerer at det kan være andre årsaker enn medisinske behov som kan påvirke hvor pasientene kan få utført den nødvendige tannbehandlingen.

Siste faglige endring: 04. oktober 2021