Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Behov for behandling i munnhulen

For å avdekke behovet for behandling i munnhulen har kartleggingen registrert det samlede behovet for tannbehandling blant pasientene, samt om behandlingen bør gjennomføres på sykehus eller privat tannklinikk. I tillegg er det registrert hvilken type behandlingsbehov pasientene har, uavhengig av hvor behandling bør finne sted.

Samlet behov for behandling

Andelen pasienter som har behov og omfattende behov for tannbehandling etter undersøkelse er i overkant av 70 pst., jf. figur 11. Denne andelen har vært stabil gjennom hele kartleggingsperioden. Antall pasienter som inngår i kartleggingen som har omfattende behov for tannbehandling er om lag 12 pst.

oral figur 11.JPG
Figur 11 Samlet behov for tannbehandling
N=1987.
Omfattende behov for tannbehandling innebærer at pasientene har behov for behandling av minst 5 karieslesjoner med fylling eller behov for periobehandling av > 2 tenner i ≥ 2kvadranter eller eller erstatning av tapt premolar(en eller flere) eller fortann(en eller flere).

Hvor bør tannbehandlingen utføres

For pasientene som har et behov og omfattende behov for tannbehandling, har kartleggingen registrert om den nødvendige behandlingen kan utføres ute på en lokal tannklinikk på en medisinsk trygg, samt effektiv måte for pasienten. Er svaret ja er vurderingen på sykehusene at tannbehandlingsbehovet kan utføres ute på en lokal tannklinikk, mens er svaret nei eller delvis er vurderingen at tannbehandlingsbehovet må utføres helt eller delvis på sykehus.

Resultatene fra kartleggingen viser at det odontologiske personellet har vurdert at flertallet av pasientene som har et tannlegebehov, kan motta tannbehandling utenfor sykehuset, jf. figur 12. Det er sykehusenes vurdering at 32 pst. av pasientene må behandles helt eller delvis på sykehus (dvs. «nei» og «delvis»). Dersom vi deler opp tannbehandlingsbehovet i «omfattende behov» og «behov», er andelen som må behandles helt eller delvis på sykehus høyere blant pasientene som har omfattende behov for behandling enn de som har behov (hhv. 40 og 30 pst.).

oral figur 12.JPG
Figur 12 Hvor bør tannbehandlingen utføres
N=1421.

Årsaker til at tannbehandlingsbehovet  må utføres helt eller delvis på sykehus

Av pasientene som ble registrert med dette behovet (dvs. «nei» og «delvis»), var medisinske årsaker den desidert viktige årsaken (88 pst.), jf. figur 12. Blant de andre årsakene var det mindre forskjeller med andeler på mellom 5 og 15 pst.

I kartleggingsskjemaet var det mulig å krysse av for flere årsaker, og om lag 1/3 av pasientene var registrert med mer enn en årsak. Blant annet hadde flere pasienter medisinske årsaker i kombinasjon med andre årsaker, som pasientens immobilitet (11 pst.) og tid (9 pst.).

oral figur 13.JPG
Figur 13 Årsaker til tannbehandling helt eller delvis på sykehus
N=450.

Type behov for tannbehandling

Sykehusene har også kartlagt hvilke type behandling det er behov for. Tabell 2 gir en oversikt over de ulike typene tannbehandlingene det er behov for, dvs. behandlinger som omfatter tenner og munnhule.

Tabell 2 Typer tannbehandlingsbehov

Type behov Forklaring
Hygieneinstruksjon og profylaktiske tiltak Forebyggende tiltak mot tannsykdom
Scaling og puss Fjerne tannstein og bakteriebelegg
Infeksjonsforebyggende behandling Fjerne infeksjonsfoci
Konserverende behandling Fyllingsterapi ved karies
Munnstell Munnstell gitt av tannhelsepersonell, grunnet symptomer
og/eller redusert almenntilstand
Ekstraksjon Trekke tenner
Protetikk eksl. implantat Kroner, broer, avtagbare proteser
Periodontal behandling Behandling av tannkjøttsykdom
Lindrende behandling Smertestillende, skylling etc. ved smerter i slimhinne-tunge
Endodontontisk behandling Rotfylling

Kartleggingen viser at det er ulike behandlingsbehov blant pasientene, jf. figur 14. Det odontologiske personellet har vurdert at om lag halvparten av pasientene i utvalget har behov for hygieneinstruksjon og profylaktiske tiltak, samt scaling og puss. I tillegg har i overkant av 1/3 av pasientene behov for infeksjonsforebyggende behandling. Behandlingen som det er minst behov for er tannbehandling i narkose (4 pst.). Denne «behandlingstypen» er imidlertid litt annerledes enn de andre kategoriene ettersom den ikke spesifiserer hvilke type behandling det er behov for, men hvordan behandlingen skal finne sted (dvs. i narkose).

I kartleggingsskjemaet var mulig å krysse av for flere typer behandlinger. De fleste pasientene ble vurdert til å ha mer enn et behandlingsbehov utover de mer enkle behandlingene som hygieneinstruksjon og profylaktiske tiltak og lindrende behandling i munnhulen. Om lag 15 pst. av pasientene hadde behov for konserverende behandling i kombinasjon med hygieneinstruksjon og profylaktiske tiltak, samt scaling og puss. Om lag 10 pst. hadde behov for protetikk ekskl. implantat i kombinasjon med hygieneinstruksjon og profylaktiske tiltak, samt scaling og puss.

oral figur 14.JPG
Figur 14 Type behov for tannbehandling

 

Siste faglige endring: 04. oktober 2021