Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.6Helsedirektoratets anbefaling av modell

Helsedirektoratets anbefaling av modell forutsetter at endringene som er foreslått i 3.8 kan gjennomføres. Myndighet til å fastsette endringer i nyfødtscreeningprogrammet vil da formelt ligge hos Helse- og omsorgsdepartementet (ikke Kongen i Statsråd).

Vi anbefaler en modell med forankring av forslag i RHF-linja, oversendelse til direktoratet for vurdering, høring av vesentlige endringer, og delegasjon av oppgaven med å fastsette endringer i Nyfødtscreeningen til direktoratet. En slik modell vil være mer forutsigbar og mer strømlinjeformet enn en modell der departementet i noen tilfeller delegerer myndigheten til Helsedirektoratet. I praksis er det liten forskjell på de to alternativene hva gjelder håndtering og beslutning i tilfeller der saken reiser prinsipielle spørsmål, se over.

Vurderingene som ligger til grunn for å inkludere nye sykdommer/tilstander er i overveiende grad faglige, men særtrekkene ved et screeningprogram taler for og Biomedisinkonvensjonens tilleggsprotokoll krever at et myndighetsorgan beslutter endringer i screeningprogram. Dette ivaretas også ved delegasjon av myndighet til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet anbefaler derfor modell 3.

Transparens og tillit til tiltaket ivaretas gjennom informasjonstiltak rettet mot befolkningen, og høring av vesentlige endringer. Den politiske forankringen som er en del av alle modellene, vil også sikre demokratisk kontroll, transparens og tillit.
 

Siste faglige endring: 26. juni 2024