Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.1Pasienter med samtidig ruslidelse

Som vist i kapittel 4 hadde 3780 pasienter i utvalget (24 prosent) en samtidig ruslidelse. Figur 22 sammenligner bruk av tjenester 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling blant pasienter med og uten samtidig ruslidelse. Med unntak av kontakt hos fastlege var alle typer tjenester mer utbredt blant pasienter med samtidig ruslidelse enn blant pasienter uten.

Bruk av tjenester i løpet av 365 dager etter utskriving fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter forekomst av samtidig ruslidelse. Andel (%) tjenestemottakere blant pasienter med (n = 3700) og uten (n=11887) samtidig ruslidelse.
Figur 22. Bruk av tjenester i løpet av 365 dager etter utskriving fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter forekomst av samtidig ruslidelse. Andel (%) tjenestemottakere blant pasienter med (n = 3700) og uten (n=11887) samtidig ruslidelse.

Tabell 13 viser flere kjennetegn ved bruk av tjenester etter utskrivning blant pasienter med og uten samtidig ruslidelse. Resultatene er kommentert i teksten under.

Døgnbehandling

Pasienter med samtidig ruslidelse hadde høyere forekomst av ny innleggelse i psykisk helsevern sammenlignet med pasienter uten samtidig ruslidelse, både etter 30 dager (21 vs. 15 prosent) og etter 365 dager (61 vs. 47 prosent).  Blant pasienter med samtidig ruslidelse gikk det også kortere tid til første innleggelse (median 62 vs. 76 dager), og var flere innleggelser registrert som øyeblikkelig hjelp (81 vs. 60 prosent). Pasienter med samtidig ruslidelse hadde i gjennomsnitt litt flere oppholdsdøgn i løpet av året (49 vs. 47 døgn).  

Poliklinisk kontakt

Også poliklinisk kontakt var mer utbredt blant pasienter med samtidig ruslidelse enn blant pasienter uten– både etter 30 dager (73 vs. 66 prosent) og etter 365 dager (92 vs. 85 prosent).  Pasienter med samtidig ruslidelse hadde også høyere forekomst av ambulante kontakter (42 vs. 24 prosent) og samarbeidsmøter (67 vs. 46 prosent). Det var ingen forskjell mellom gruppene i tid til første polikliniske kontakt (median 7 dager), men pasienter med samtidig ruslidelse hadde i gjennomsnitt flere polikliniske kontakter i løpet av året (39 vs. 29 kontakter).

Fastlege

Pasienter med samtidig ruslidelse hadde noe lavere forekomst av konsultasjon hos fastlege – både etter 30 dager (44 vs. 50 prosent) og etter 365 dager (87 vs. 90 prosent). Blant pasienter med samtidig ruslidelse gikk det noe lenger tid før første konsultasjon (median 29 vs. 23 dager), men antall konsultasjoner i løpet av året var i gjennomsnitt på omtrent samme nivå (9 vs. 10 konsultasjoner).

Legevakt

Kontakt med legevakt var mer utbredt blant pasienter med samtidig ruslidelse enn blant pasienter uten – både etter 30 dager (31 vs. 18 prosent) og etter 365 dager (80 vs. 65 prosent). Blant pasienter med samtidig ruslidelse gikk det noe kortere tid før første kontakt med legevakt (median 52 vs. 89 dager), og antall kontakter per pasient var i gjennomsnitt litt høyere (8 vs. 5 kontakter).

Kommunale tjenester

Pasienter med samtidig ruslidelse hadde høyere forekomst av kommunale tjenester (68 prosent) enn pasienter uten samtidig ruslidelse (58 prosent). Dette gjaldt både helsetjenester i hjemmet (60 vs. 52 prosent), praktisk bistand (23 vs. 18 prosent)) og kommunal bolig (17 vs. 11 prosent).

ACT/FACT team

Andelen pasienter som mottok tjenester fra ACT/FACT team etter utskrivning fra psykisk helsevern var betydelig høyere blant pasienter med samtidig ruslidelse (17 prosent) enn blant pasienter uten samtidig ruslidelse (7 prosent). Pasienter med samtidig ruslidelse utgjør 43 prosent av pasientene som mottok tjenester fra ACT/FACT (n=646).

Tabell 13. Bruk av tjenester etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser med og uten samtidig ruslidelse.
  

Med ruslidelse (n=3700)

Uten ruslidelse (n=11887)

Døgnbehandling

Andel pasienter med ny innleggelse ila 365 dager

61

47

Andel pasienter med ny innleggelse ila 30 dager

21

15

Andel innleggelser som var øyeblikkelig hjelp

81

60

Gj. snitt (median) antall dager til første innleggelse

97 (62)

107 (76)

Gj. snitt (median) antall oppholdsdøgn ila 365 dager

49 (24)

47 (29)

Poliklinisk kontakt

Andel pasienter med poliklinisk kontakt ila 365 dager

92

85

Andel pasienter med ambulant kontakt ila 365 dager

42

24

Andel pasienter med samarbeidsmøte ila 365 dager

67

46

Andel pasienter med poliklinisk kontakt ila 30 dager

73

66

Gj. snitt (median) antall dager til første polikliniske kontakt

28(7)

30 (7)

Gj. snitt (median) antall polikliniske kontakter ila 365 dager

39 (28)

29 (29)

Fastlege

Andel pasienter med kontakt ila 365 dager

96

97

Andel pasienter med konsultasjon ila 365 dager

87

90

Andel pasienter med konsultasjon ila 30 dager

44

50

Gj. snitt (median) antall dager til første konsultasjon

67 (29)

57 (23)

Gj. snitt (median) antall konsultasjoner ila 365 dager

9 (6)

10 (7)

Legevakt

Andel pasienter med kontakt ila 365 dager

80

65

Andel pasienter med kontakt ila 30 dager

31

18

Gj. snitt (median) antall dager til første kontakt

90 (52)

118 (89)

Gj. snitt (median) antall kontakter ila 365 dager

8 (4)

5 (3)

Kommunale tjenester

Andel pasienter med kommunal tjeneste ila 365 dager

68

58

Andel pasienter med helsetjenester i hjemmet ila 365 dager

60

52

Andel pasienter med praktisk bistand ila 365 dager

23

18

Andel pasienter med kommunal bolig ila 365 dager

17

11

ACT/FACT team

Andel pasienter med ACT/FACT team ila 365 dager

17

7

Siste faglige endring: 23. januar 2024