Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Utvalgte pasientgrupper

I tabell 7.2 til 7.7 presenteres tall for utvalgte pasientgrupper etter utskrivningsdiagnose. Det sees nærmere på gruppene med størst volum av pasienter, inndelt etter F-kapitlet i ICD-10-klassifikasjonen, gjengitt i tabell 7.1. Flere av disse resultatene er synligjort i figurer i tidligere kapitler, men her er resultatene presentert i tabeller per diagnosekategori.

Kommunale helse- og omsorgstjenester er vedtaksbaserte tjenester og hver kontakt blir ikke registrert, og for FACT-team er aktiviteten registrert per kalendermåned. Kontakter per pasient presenteres derfor ikke for disse tjenestene.

Tabell 7.1 Pasienter utskrevet fra døgnbehandling i PHV-BU i 2021, fordelt på utvalgte utskrivningsdiagnoser og kjønn. Antall og prosentandel.
 

Antall

Prosentandel

Gutter

Jenter

Antall

Prosent

Antall

Prosent

F2 Schizofrenier

80

4,8

25

6,1

55

4,4

F3 Affektive lidelser

251

15,0

57

13,9

194

15,4

F4 Nevrotiske lidelser

285

17,1

69

16,9

216

17,2

F5 Spiseforstyrrelser

214

12,8

10

2,4

204

16,2

F9 Hyperkinetiske-/atferdsforstyrrelser

181

10,9

56

13,7

125

9,9

Andre diagnoser (Ikke F-diagnoser)

494

29,6

135

33,0

359

28,5

Pasienter med utskrivningsdiagnose schizofreni lidelser (F2)

Tabell 7.2. Antall pasienter og kontakter med ulike tjenester i løpet av ett år etter utskrivning fra PHV-BU i 2021, utskrivningsdiagnose schizofreni lidelser (F2). 

F2

Pasienter

Antall kontakter

Antall kontakter per pasient

Antall

Andel

Sum

Gjennomsnitt

Median

Ny innleggelse i PHV

61

76,3

166

2,7

2

Ø-hjelp innleggelser

52

65,0

129

2,5

2

Poliklinisk kontakt

80

100

4 796

60,0

53

Ambulant kontakt

39

48,8

383

9,8

4

Samarbeidsmøte

74

92,5

699

9,4

5

Kontakt fastlege

74

92,5

727

9,8

8

Konsultasjon hos fastlege

64

80,0

246

3,8

3

Kontakt legevakt

67

83,8

373

5,6

3

Kontakt avtalespesialister

<5

-

-

-

-

Integrerte tjenester/FACT-team

5

6,3

-

-

-

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

29

36,3

-

-

-

Andel pasienter med tjeneste-kontakt og kontakter per pasient

En stor andel av pasientene med schizofreni lidelser (F2) hadde en eller flere nye innleggelser i løpet av det første året etter utskrivning (76 prosent). I gjennomsnitt hadde hver pasient med denne utskrivningsdiagnosen 2,7 innleggelser per pasient (median=2) i året etter utskrivning, 65 prosent av pasientene hadde ø-hjelpsinnleggelse.

Alle pasientene i denne diagnosekategorien hadde poliklinisk kontakt, og nær halvparten ambulant kontakt med PHV det første året etter døgnopphold i PHV-BU. Pasientene hadde i gjennomsnitt 60 polikliniske og nær 10 ambulante konsultasjoner per pasient i løpet av året (median 53 og 4).

De aller fleste hadde konsultasjon med fastlege (80 prosent) og/eller legevakt (84 prosent) i året etter utskrivning, i gjennomsnitt nær 4 og 6 konsultasjoner per pasient (median 3). 

Det var registrert samarbeidsmøter for nesten alle pasientene (93 prosent), og hver pasient hadde i gjennomsnitt 9 møter i løpet av året (median 5 møter). En av tre pasienter med schizofreni lidelser hadde kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester (36 prosent) året etter utskrivning fra PHV-BU.

Kronologi – kombinasjon av tjenester

De fleste pasientene med schizofreni lidelser hadde poliklinisk kontakt med psykisk helsevern før de hadde konsultasjonskontakt med fastlegen etter utskrivning fra PHV-BU (75 prosent). Dette gjaldt i større grad for jenter (82 prosent) enn for gutter (60 prosent), og for pasienter fra Helse Midt-Norge (100 prosent), mens i Helse Vest gjaldt dette kun for litt over halvparten av pasientene (57 prosent).

Det var også en del som hadde en ny innleggelse i PHV før kontakt med fastlegen (28 prosent), dette gjaldt gutter (40 prosent) i større grad enn jenter (22 prosent), og i størst grad i Helse Vest (57 prosent).

En svært liten andel hadde konsultasjon med fastlege før kontakt med poliklinikk (2,5 prosent). Det var også en mindre andel som hadde kontakt med legevakt før poliklinikk (8 prosent), men dette gjaldt i større grad for gutter (12 prosent) enn jenter (5 prosent).

Pasienter med utskrivningsdiagnose affektive lidelser (F3)

Tabell 7.3. Antall pasienter og kontakter med ulike tjenester i løpet av ett år etter utskrivning fra PHV-BU i 2021, utskrivningsdiagnose affektive lidelser (F3).

F3

Pasienter

Antall kontakter

Antall kontakter per pasient

Antall

Andel

Sum

Gjennomsnitt

Median

Ny innleggelse i PHV

128

51,0

342

2,7

2

Ø-hjelp innleggelser

115

45,8

287

2,5

1

Poliklinisk kontakt

250

99,6

12 339

49,4

40

Ambulant kontakt

75

29,9

415

5,5

2

Samarbeidsmøte

184

73,3

1 319

7,2

4

Kontakt fastlege

236

94,0

2 238

9,5

7

Konsultasjon hos fastlege

216

86,1

1 020

4,7

3

Kontakt legevakt

215

85,7

1 095

5,1

3

Kontakt avtalespesialister

7

2,8

184

26,3

8

Integrerte tjenester/FACT-team

<5

-

-

-

-

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

40

15,9

-

-

-

Andel pasienter med tjeneste-kontakt og kontakter per pasient

Halvparten (51 prosent) av pasienter med affektive lidelser (F3) hadde en eller flere nye innleggelser i løpet av det første året etter utskrivning. I gjennomsnitt hadde hver pasient med denne utskrivningsdiagnosen 2,7 innleggelser per pasient (median=2) i året etter utskrivning, 46 prosent av pasientene hadde ø-hjelpsinnleggelse.

Alle pasientene i denne diagnosekategorien hadde poliklinisk kontakt og nær en av tre (30 prosent) hadde ambulant kontakt med PHV det første året. Pasientene hadde i gjennomsnitt 49 polikliniske og nær 6 ambulante konsultasjoner per pasient i løpet av året (median 40 og 2).

De aller fleste hadde konsultasjon med fastlege (86 prosent) og/eller legevakt (86 prosent) i året etter utskrivning, i gjennomsnitt nær 5 konsultasjoner per pasient (median 3) for begge tjenester. 

Det var registrert samarbeidsmøter for et flertall av pasientene (73 prosent), og hver pasient hadde i gjennomsnitt 7 møter i løpet av året (median 4). En mindre andel hadde kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester (16 prosent).

Kronologi – kombinasjon av tjenester

De fleste pasientene med affektive lidelser hadde poliklinisk kontakt med psykisk helsevern før de hadde konsultasjonskontakt med fastlegen etter utskrivning fra PHV-BU (76 prosent). Dette gjaldt i noe større grad jenter (77 prosent) enn gutter (70 prosent), og i størst grad for pasienter i Helse Vest (82 prosent). I Helse Nord gjaldt dette kun for litt over halvparten av pasientene (52 prosent).

Ny innleggelse i PHV før kontakt med fastlegen (17 prosent) gjaldt også i større grad for jenter (18 prosent) enn gutter (14 prosent). Konsultasjon med fastlege før kontakt med poliklinikk (8 prosent) gjaldt i større grad for gutter (11 prosent) enn jenter (7 prosent) og i større grad i Helse Midt-Norge (15 prosent) og Helse Nord (19 prosent) enn i de andre regionene (3-7 prosent) blant pasienter med affektive lidelser. Noen hadde også kontakt med legevakt før poliklinikk i PHV (6 prosent).

Pasienter med utskrivningsdiagnose nevrotiske lidelser (F4)

Tabell 7.4 Antall pasienter og kontakter med ulike tjenester i løpet av ett år etter utskrivning fra PHV-BU i 2021, utskrivningsdiagnose nevrotiske lidelser (F4).

F4

Pasienter

Antall kontakter

Antall kontakter per pasient

Antall

Andel

Sum

Gjennomsnitt

Median

Ny innleggelse i PHV

126

44,2

334

2,7

1

Ø-hjelp innleggelser

100

35,1

271

2,7

1

Poliklinisk kontakt

279

97,9

11 986

43,0

32

Ambulant kontakt

82

28,8

546

6,7

3

Samarbeidsmøte

225

78,9

1 814

8,1

5

Kontakt fastlege

271

95,1

2 778

10,3

8

Konsultasjon hos fastlege

248

87,0

1174

4,7

4

Kontakt legevakt

224

78,6

1 253

5,6

3

Kontakt avtalespesialister

9

3,2

114

338,0

24

Integrerte tjenester/FACT-team

<5

-

-

-

-

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

53

18,6

-

-

-

Andel pasienter med tjeneste-kontakt og kontakter per pasient

Tabellen viser at 44 prosent av pasienter med nevrotiske lidelser (F4) hadde en eller flere nye innleggelser i PHV i løpet av det første året etter utskrivning fra PHV-BU. I gjennomsnitt hadde hver pasient med denne utskrivningsdiagnosen 2,7 innleggelser per pasient (median 1) året etter utskrivning, 35 prosent av pasientene hadde ø-hjelpsinnleggelse.

Nesten alle pasientene i denne diagnosekategorien hadde poliklinisk kontakt (98 prosent), og nær en av tre ambulant (29 prosent) kontakt med PHV det første året. Pasientene hadde i gjennomsnitt 43 polikliniske og nær 7 ambulante konsultasjoner per pasient i løpet av året (median 32 og 3).

De aller fleste hadde konsultasjon med fastlege (87 prosent) og/eller legevakt (79 prosent) i året etter utskrivning, i gjennomsnitt nær 5 og 6 konsultasjoner per pasient (median 4 og 3). 

Det var registrert samarbeidsmøter for et flertall av pasientene med nevrotiske lidelser (79 prosent), og hver pasient hadde i gjennomsnitt 8 møter i løpet av året (median 5). En mindre andel hadde kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester (19 prosent).

Kronologi – kombinasjon av tjenester

De fleste pasientene med nevrotiske lidelser hadde en poliklinisk kontakt med psykisk helsevern før de hadde konsultasjonskontakt med fastlegen etter utskrivning fra PHV-BU (76 prosent), dette gjaldt i noe større grad for pasienter i Helse Sør-Øst (82 prosent) enn i de andre regionene.

Det var også en del som hadde en ny innleggelse i PHV før kontakt med fastlegen (11 prosent), dette gjaldt i større grad for jenter (13 prosent) enn gutter (4 prosent), og i størst grad i Helse Vest (16 prosent) blant pasienter med nevrotiske lidelser. 

En mindre andel hadde konsultasjon med fastlege før kontakt med poliklinikk (8 prosent), dette i noe høyere grad i Helse Vest (13 prosent) enn i de andre regionene (4-9 prosent) blant pasienter med nevrotiske lidelser.

Pasienter med utskrivningsdiagnose spiseforstyrrelser (F5)

Tabell 7.5 Antall pasienter og kontakter med ulike tjenester i løpet av ett år etter utskrivning fra PHV-BU i 2021, utskrivningsdiagnose spiseforstyrrelser (F5).

F5

Pasienter

Antall kontakter

Antall kontakter per pasient

Antall

Andel

Sum

Gjennomsnitt

Median

Ny innleggelse i PHV

121

56,5

254

2,1

2

Ø-hjelp innleggelser

82

38,3

163

2,0

1

Poliklinisk kontakt

214

100,0

13 409

62,7

53

Ambulant kontakt

54

25,2

289

5,4

3

Samarbeidsmøte

154

72,0

1 077

7,0

4

Kontakt fastlege

198

92,5

2 546

12,9

8

Konsultasjon hos fastlege

181

84,6

1 146

6,3

3

Kontakt legevakt

155

72,4

555

3,6

2

Kontakt avtalespesialister

<5

-

-

-

-

Integrerte tjenester/FACT-team

<5

-

-

-

-

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

27

12,6

-

-

-

Andel pasienter med tjeneste-kontakt og kontakter per pasient

Tabellen viser at 57 prosent av pasienter med spiseforstyrrelser (F5) hadde en eller flere nye innleggelser i løpet av det første året etter utskrivning. I gjennomsnitt hadde hver pasient med denne utskrivningsdiagnosen 2,1 innleggelser per pasient (median 2) i året etter utskrivning, 38 prosent av pasientene hadde ø-hjelpsinnleggelse.

Alle pasientene i denne diagnosekategorien hadde poliklinisk kontakt og en av fire en ambulant kontakt med PHV det første året. Pasientene hadde i gjennomsnitt 63 polikliniske og 5 ambulante konsultasjoner per pasient i løpet av året (median 53 og 3).

De aller fleste hadde konsultasjon med fastlege (85 prosent) og/eller legevakt (72 prosent) i året etter utskrivning, i gjennomsnitt 6 og 4 konsultasjoner per pasient (median 3 og 2). 

Det var registrert samarbeidsmøter for et flertall av pasientene med spiseforstyrrelser (72 prosent), og hver pasient hadde i gjennomsnitt 7 møter i løpet av året (median 4). En mindre andel hadde kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester (13 prosent).

Kronologi – kombinasjon av tjenester

De fleste pasientene med spiseforstyrrelser hadde poliklinisk kontakt med psykisk helsevern før de hadde konsultasjonskontakt med fastlegen etter utskrivning fra PHV-BU (74 prosent), dette gjaldt i større grad for jenter (75 prosent) enn gutter (50 prosent), og i minst grad pasienter i Helse Midt-Norge (67 prosent).

Det var også en del som hadde en ny innleggelse i PHV før kontakt med fastlegen (16 prosent), dette gjaldt jenter (16 prosent) i større grad enn gutter (10 prosent), og i minst grad blant pasienter i region Midt-Norge (12 prosent).

Konsultasjon med fastlege før kontakt med poliklinikk (7 prosent) var mer vanlig i Helse Midt-Norge (17 prosent) enn i Sør-Øst (4 prosent) for denne gruppen av pasienter. En relativt liten andel hadde også kontakt med legevakt før poliklinikk i PHV (5 prosent) blant pasienter med spiseforstyrrelser.

Pasienter med utskrivningsdiagnose hyperkinetiske- /atferdsforstyrrelser (F9)

Tabell 7.6 Antall pasienter og kontakter med ulike tjenester i løpet av ett år etter utskrivning fra PHV-BU i 2021, utskrivningsdiagnose hyperkinetiske forstyrrelser/atferdsforstyrrelser (F9).

F9

Pasienter

Antall kontakter

Antall kontakter per pasient

Antall

Andel

Sum

Gjennomsnitt

Median

Ny innleggelse i PHV

84

46,4

186

2,2

1

Ø-hjelp innleggelser

66

36,5

147

2,2

1

Poliklinisk kontakt

180

99,4

7 400

41,1

35

Ambulant kontakt

67

37,0

356

5,3

2

Samarbeidsmøte

165

91,2

1 520

9,2

5

Kontakt fastlege

177

97,8

2 047

11,6

8

Konsultasjon hos fastlege

161

89,0

861

5,3

4

Kontakt legevakt

156

86,2

1 074

6,9

3

Kontakt avtalespesialister

7

3,9

294

42,0

6

Integrerte tjenester/FACT-team

<5

-

-

-

-

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

50

27,6

-

-

-

Andel pasienter med tjeneste-kontakt og kontakter per pasient

Tabellen viser at 46 prosent av pasienter med hyperkinetiske-/atferdsforstyrrelser (F9) hadde en eller flere nye innleggelser i løpet av det første året etter utskrivning, 37 prosent av pasientene hadde ø-hjelpsinnleggelse. I gjennomsnitt hadde hver pasient med denne utskrivningsdiagnosen 2,2 innleggelser per pasient (median 1) i året etter utskrivning.

Nesten alle pasientene i denne diagnosekategorien hadde poliklinisk kontakt og 37 prosent ambulant kontakt med PHV det første året. Pasientene hadde i gjennomsnitt 41 polikliniske og 5 ambulante konsultasjoner per pasient i løpet av året (median 35 og 2).

De aller fleste hadde konsultasjon med fastlege (89 prosent) og/eller legevakt (86 prosent) i året etter utskrivning, i gjennomsnitt 5 og 7 konsultasjoner per pasient (median 4 og 3).

Det var registrert samarbeidsmøter for et flertall pasientene (91 prosent), og hver pasient hadde i gjennomsnitt 9 møter i løpet av året (median 5 møter). Blant pasienter med hyperkinetiske-/atferdsforstyrrelser hadde 28 prosent kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester i året etter utskrivning fra døgnopphold i PHV-BU.

Kronologi – kombinasjon av tjenester

De fleste pasientene med hyperkinetiske-/atferdsforstyrrelser hadde poliklinisk kontakt med psykisk helsevern før de hadde konsultasjonskontakt med fastlegen etter utskrivning fra PHV-BU (77 prosent), dette gjaldt i større grad for jenter (79 prosent) enn gutter (71 prosent).

Det var også en del som hadde en ny innleggelse i PHV før kontakt med fastlegen (14 prosent), dette gjaldt i større grad for jenter (16 prosent) enn gutter (9 prosent). 

En mindre andel hadde konsultasjon med fastlege før kontakt med poliklinikk (10 prosent) blant pasienter med hyperkinetiske forstyrrelser/atferdsforstyrrelser. Dette var relativt sett mest vanlig i region Midt-Norge (15 prosent) og region Nord (21 prosent).

Noen hadde også kontakt med legevakt før poliklinikk i PHV (15 prosent), og dette gjaldt i større grad for gutter (18 prosent) enn jenter (14 prosent) blant pasienter med hyperkinetiske-/atferdsforstyrrelser.

Pasienter med utskrivningsdiagnose andre diagnoser (ikke F-diagnoser)

Tabell 7.7. Antall pasienter og kontakter med ulike tjenester i løpet av ett år etter utskrivning fra PHV-BU i 2021, utskrivningsdiagnose andre diagnoser (Ikke F-diagnoser).

 Andre diagnoser (ikke F)

Pasienter

Antall kontakter

Antall kontakter per pasient

Antall

Andel

Sum

Gjennomsnitt

Median

Ny innleggelse i PHV

176

35,6

481

2,7

1

Ø-hjelp innleggelser

152

30,8

404

2,7

1

Poliklinisk kontakt

443

89,7

16 072

36,3

29

Ambulant kontakt

100

20,2

483

4,8

2

Samarbeidsmøte

355

71,9

2 597

7,3

4

Kontakt fastlege

471

95,3

5 059

10,7

8

Konsultasjon hos fastlege

428

86,6

2 302

5,4

4

Kontakt legevakt

396

80,2

2 470

6,2

3

Kontakt avtalespesialister

15

3,0

248

16,5

12

Integrerte tjenester/FACT-team

<5

-

-

-

-

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

66

13,4

-

-

-

Andel pasienter med tjeneste-kontakt og kontakter per pasient

Tabellen viser at 36 prosent av pasienter med andre diagnoser (ikke F) hadde en eller flere nye innleggelser i løpet av det første året etter utskrivning, 31 prosent av pasientene hadde ø-hjelpsinnleggelse. I gjennomsnitt hadde hver pasient med denne utskrivningsdiagnosen 2,7 innleggelser per pasient (median 1) i året etter utskrivning.

Majoriteten i denne diagnosekategorien hadde poliklinisk kontakt (90 prosent), og 20 prosent en ambulant kontakt med PHV det første året. Pasientene hadde i gjennomsnitt 36 polikliniske og 5 ambulante konsultasjoner per pasient i løpet av året (median 29 og 2).

De aller fleste hadde konsultasjon med fastlege (87 prosent) og/eller legevakt (80 prosent) i året etter utskrivning, i gjennomsnitt 5 og 6 konsultasjoner per pasient (median 4 og 3). 

Det var registrert samarbeidsmøter for et flertall pasientene (72 prosent), og hver pasient hadde i gjennomsnitt 7 møter i løpet av året (median 4 møter). En mindre andel hadde kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester (13 prosent) blant pasienter med andre diagnoser.

Kronologi – kombinasjon av tjenester

Over halvparten av pasientene med andre diagnoser enn F-kapitlet, hadde poliklinisk kontakt med psykisk helsevern før de hadde konsultasjonskontakt med fastlegen etter utskrivning fra PHV-BU (65 prosent). Det var også en del som hadde en ny innleggelse i PHV før det hadde vært kontakt med fastlegen (8 prosent).

Konsultasjon med fastlege før kontakt med poliklinikk (12 prosent) var mest vanlig i region Nord (21 prosent). Kontakt med legevakt før poliklinikk i PHV (11 prosent) var minst utbredt i Helse Midt-Norge (7 prosent) blant pasienter med andre diagnose enn i F-kategorien.

Siste faglige endring: 23. januar 2024