Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.1Variasjon i tid til kontakt

Kjønn

Figur 6.2 viser antall dager til første kontakt med de ulike tjenestene fordelt på kjønn, målt i median antall dager.

Dager til første kontakt etter utskrivning fra PHVBU i 2021 fordelt på kjønn, median.
Figur 6.2 Dager til første kontakt etter utskrivning fra PHVBU i 2021 fordelt på kjønn, median.

Hovedtendensen var at jenter hadde noe kortere tid til første kontakt med de ulike tjenestene sammenliknet med gutter. Eksempelvis hadde jentene 60 dager til første konsultasjon hos fastlegen, mens gutter hadde 74 dager, målt i median antall dager. Det var samme mønster for tid til kontakt med PHV og legevakt. Et tydelig unntak var ambulante tjenester, hvor gutter hadde 41 dager til første ambulante kontakt og jenter 70 dager. Gutter hadde også færre dager (28 dager) til første samarbeidsmøte enn jenter (32 dager).

Diagnose

Figur 6.3 viser tid til første kontakt med ulike tjenester fordelt etter pasientenes utskrivningsdiagnose.

Dager til første kontakt etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på diagnose, median.
Figur 6.3 Dager til første kontakt etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på diagnose, median.

Figuren viser at det var betydelige forskjeller mellom diagnosekategoriene i tid til første kontakt, spesielt for dager til ny innleggelse/akuttinnleggelse i PHV. Mens det var 49 dager til ny innleggelse blant pasienter med affektive lidelser, gikk det lenger tid før pasienter med nevrotiske lidelser (72 dager) og pasienter med schizofreni hadde en ny innleggelse (70 dager). For ny akuttinnleggelse hadde pasienter med spiseforstyrrelser korteste tid til ny innleggelse (65 dager), mens pasienter med schizofreni hadde flest dager (89 dager). Det var også store forskjeller i tid til kontakt med legevakt, 33 dager blant pasienter med hyperkinetiske-/atferdsforstyrrelser og 70 dager blant pasienter med spiseforstyrrelser. Tid til fastlegekonsultasjon varierte også med utskrivningsdiagnose (59 til 71 dager). 

Bosted

Figur 6.4 viser antall dager til første kontakt med de ulike tjenestene fordelt etter pasientenes bosted.

Dager til første kontakt etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på bostedsregion, median.
Figur 6.4 Dager til første kontakt etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på bostedsregion, median.

Det var relativt store variasjoner mellom regionene i tid til første kontakt med de ulike tjenestene etter utskrivning, målt i median antall dager. Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst (52 dager) hadde betydelig færre antall dager til ny innleggelse i PHV enn pasienter bosatt i Helse Midt-Norge (81 dager) og Helse Nord (82 dager). Samme tendens gjaldt for akuttinnleggelser, men med noe mindre forskjeller. Pasientene fra Helse Nord (6 dager) hadde også noe lengre tid til første poliklinisk kontakt enn pasientene fra de andre regionene (4 dager). Det samme var tilfelle for tid til første samarbeidsmøte hvor pasienter i Helse Nord hadde dobbelt så mange dager (50 dager) til første samarbeidsmøte som pasienter fra Sør-Øst (24 dager).

Motsatt tendens var det for tid til kontakt med fastlege. Pasienter fra Helse Nord hadde kortere tid til konsultasjon hos fastlege (51 dager) enn pasienter fra de øvrige regionene (63-66 dager). Pasienter fra Helse Vest (42 dager) hadde motsatt kortere tid til kontakt med legevakt enn pasienter fra de andre regionene (56-68 dager).

Figur 6.5 viser tid til ny innleggelse fordelt på pasientenes helsefelleskapsområde.

Dager til ny innleggelse etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på helsefellesskapsområder, median.
Figur 6.5 Dager til ny innleggelse etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på helsefellesskapsområder, median.

Det var store variasjoner i tid til ny innleggelse etter utskrivning fra PHV-BU mellom helsefelleskapsområdene, fra én til over tre måneder (median). Akuttinnleggelser varierte ytterligere. Det ser ut til at det var en sentrum-periferi-tendens ved at pasienter bosatt nær de store byene hadde den korteste tiden til ny innleggelse i PHV. Pasienter bosatt i helsefelleskapsområdene rundt Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø hadde færre dager til ny innleggelse enn pasienter bosatt i de andre områdene.

Dager til første poliklinisk kontakt etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på helsefellesskapsområder, median.
Figur 6.6 Dager til første poliklinisk kontakt etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på helsefellesskapsområder, median.

Det var også noen lengre tid til første polikliniske kontakt blant pasientene bosatt i helsefellesskapsområdene i Helse Nord enn i de andre regionene, målt i median antall dager. Unntakene var Nordre Trøndelag og Sogn og Fjordane[12] som hadde flest dager til poliklinisk kontakt.

Dager til første konsultasjon hos fastlege etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på helsefellesskapsområder, median.
Figur 6.7 Dager til første konsultasjon hos fastlege etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på helsefellesskapsområder, median.

Tendensen var motsatt når det gjaldt dager til kontakt med fastlege. Det var kortest tid til konsultasjon hos fastlege for pasientene bosatt i Finnmark (47 dager) og Lofoten, Vesterålen og Salten (42 dager), målt i median antall dager. Sogn og Fjordane hadde i likhet med tid til poliklinisk kontakt, flest antall dager til konsultasjon med fastlegen[12].

Dager til første kontakt med legevakt etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på helsefellesskapsområder, median.
Figur 6.8 Dager til første kontakt med legevakt etter utskrivning fra PHV-BU i 2021 fordelt på helsefellesskapsområder, median.

Det var også betydelig variasjon mellom helsefelleskapsområder i dager til første kontakt med legevakt. Median antall dager var kortest blant to av helsefellesskapsområdene i Helse Vest, Sør-Rogaland (37 dager) og Fonna (35 dager), samt området for Ahus og kommunene (37 dager). Telemark hadde flest dager til kontakt med legevakt (89 dager), målt i median antall dager.

 

[12] Resultatene må tolkes med forsiktighet på grunn av få pasienter i Sogn og Fjordane helsefelleskapsområdet (N=19).

Siste faglige endring: 23. januar 2024