Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.6Oppfølging og kontroll

Regelverket stiller krav om at tilskuddsmottakers rapportering skal inneholde følgende:

  • Tilskuddsmottakers vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen[21]
  • Regnskap
  • Revisorattestasjon

Vurderingen av gjennomførte tiltak og måloppnåelse skal ifølge regelverket sees opp mot kriteriene som er gjengitt i tilskuddsbrevet. Kriteriene som er gjengitt i de årlige tilskuddsbrevene er på sin side identiske med kriteriene for måloppnåelse i regelverket for tilskuddsordningen. Tilskuddsmottaker svarer på kravene til rapportering gjennom sin årsmelding, hvor organisasjonens aktiviteter og vurderinger av oppnådde resultater fremgår, samt gjennom regnskap for driften i hele organisasjonen og revisorattestasjon. Det stilles ikke krav om at regnskapsrapporteringen bryter ned hvilke aktiviteter eller deler av organisasjonen tilskuddet har finansiert.

I tillegg til det spesifikke regelverket for tilskuddsordningen har også Helsedirektoratet fastsatt et sett med standardvilkår for sine tilskuddsordninger[22]. I standardvilkårene fremgår det blant annet at lønnsmidler som i hovedsak dekkes av tilskuddsmidler ikke bør overstige det som er rimelig i forhold til statlige lønninger. At det ikke stilles krav i regelverket om at det i rapporteringen og årsregnskapet skilles mellom hvilke aktiviteter og/eller utgiftsposter som finansieres ved hjelp av tilskuddet gjør det også vanskelig å kontrollere om dette standardvilkåret er oppfylt. Fra Rådet for psykisk helse opplyses det i intervju at tilskuddet fra Helsedirektoratet går til å dekke bl.a. lønn og husleie. En gjennomgang av årsregnskapet til organisasjonen viser at godtgjørelse til generalsekretær økte med 24 % fra 2021 til 2022, fra 1,4 mill. kroner til 1,735 mill. kroner[23]. Lønnskostnader, inkludert pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift, beløp seg i 2022 til 1 069 0000 kroner per årsverk[24].

I intervju opplyser tilskuddsforvalter at det generelt er krevende å følge opp standardvilkåret om lønn. Det pekes på at dette er en skjønnsmessig vurdering, som er utfordrende å følge opp. Lønnsnivå har følgelig ikke vært tema i dialogen mellom Helsedirektoratet og Rådet for psykisk helse.

 

[21] Sic

[22] Helsedirektoratet. 2023. Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet. Sist endret 08.11.2023. Tilgjengelig fra: Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

[23] Rådet for psykisk helse. 2023. Endelig aktivitetsregnskap 2022 med noter.

[24] Deloittes egen beregning, basert på tall for årsverk og lønnskostnader i Endelig aktivitetsregnskap 2022 med noter. 2023

Siste faglige endring: 24. juni 2024