Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Krav til utformingen av tilskuddsordningen og regelverk

Som en hovedregel skal regelverket for statlige tilskuddsordninger, i henhold til økonomiregelverket i staten[10] regulere følgende elementer:

  • Mål og målgruppe for tilskuddsordningen
  • Kriterier for måloppnåelse
  • Tildelingskriterier
  • Oppfølging og kontroll

Formålet, eller målet, til tilskuddordningen er en beskrivelse av hva staten ønsker å oppnå med tilskuddsordningen. Formålet bør tydeliggjøre ønskede bruker- og samfunnseffekter. Formuleringen av formål er sentralt for hvordan de øvrige hovedelementene i tilskuddsordningen utformes, eksempelvis kriterier for måloppnåelse og tildelingskriterier[11]. Formålet bør ikke inneholde spesifikasjoner knyttet til hvilke produkter, tjenester eller aktiviteter tilskuddet skal gå til. I et veiledningsnotat fra DFØ utdypes det at målet for en tilskuddsordning er «en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand for målgruppen»[12]. Videre skal det i regelverket beskrives hvilken målgruppe tilskuddsordningen skal nå, med andre ord hvilken sluttgruppe i samfunnet som skal påvirkes gjennom tilskuddsordningen. I henhold til DFØs veileder for utforming av tilskuddsordninger, er målgruppe og tilskuddsmottaker som regel ulike aktører[13].

Kriterier for måloppnåelse er kjennetegn som bidrar til å belyse hvorvidt, og i hvilken grad, tilskuddsordningen oppfyller ordningens formål. Som regel er det nødvendig med flere kriterier for å dekke flere sider av målet, og kriteriene bør belyse både brukereffekter og samfunnseffekter i tillegg til resultater knyttet til produktet eller tjenesten som tilskuddet har bidratt til å finansiere.

Basert på formålet, skal det utarbeides tildelingskriterier. Tildelingskriteriene skal avgrense hvem som er potensielle tilskuddsmottakere, gi føringer for hva tilskuddet kan brukes til og hvordan tilskudd skal fastsettes. Kriteriene bør utformes på en slik måte at de støtter opp under tilskuddsordningens formål. Dette er ikke like relevant for øremerkede tilskuddsordninger.

Regelverket må også angi et opplegg for oppfølging og kontroll. Dette skal sikre at tilskudd blir brukt i tråd med vilkårene for tildeling. Rapporteringskrav til tilskuddsmottakere vil være sentralt for å skre et godt grunnlag for slik oppfølging og kontroll, og for å kunne gjøre en samlet vurdering av tilskuddsordningens måloppnåelse.

Statens økonomiregelverk gir imidlertid et unntak fra kravet om å fastsette et regelverk for enkeltstående tilskudd der mottaker er navngitt i budsjettvedtaket eller budsjettproposisjonen[14]. Tilskuddet til Rådet for psykisk helse er øremerket, og tilskuddsmottaker er navngitt i departementets budsjettproposisjon. Tilskuddsordningen er følgelig ikke underlagt økonomiregelverkets krav til utforming av regelverk for tilskuddsordninger. Ettersom det likevel er etablert et regelverk for tilskuddsordningen har vi i evalueringen av regelverket valgt å legge til grunn kravene til regelverket som fremgår av Statens økonomiregelverk og DFØs veiledning på området som evalueringskriterier.

 

[10] Finansdepartementet. 2003. Regelverk for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten. Fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest 20. desember 2022. Kapittel 6.

[11] Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. 2022. Veiledning om utforming av tilskuddsordninger. Sist oppdatert: 29. november 2022. Tilgjengelig fra: Utforme tilskuddsordninger (dfo.no)

[12] Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. 2020. Veiledningsnotat: Om forvaltningslovens og økonomiregelverkets krav til utformingen og forvaltningen av statlige tilskuddsordninger. Kap. 3.2.1. Tilgjengelig fra: Økonomiregelverkets krav (dfo.no)

[13] Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. 2022. Veiledning om utforming av tilskuddsordninger. Sist oppdatert: 29. november 2022. Tilgjengelig fra: Utforme tilskuddsordninger (dfo.no)

[14] Finansdepartementet. 2003. Regelverk for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten. Fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest 20. desember 2022. Delkapittel 6.4.2.

Siste faglige endring: 24. juni 2024