Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Mål for ordningen

I regelverket for driftstilskudd til Rådet for psykisk helse er formålet med tilskuddet definert. Målet er ifølge regelverket å understøtte virksomheten til Rådet for psykisk helse, i tråd med gjeldende vedtekter. Videre vises det til omtale i vedtektene av hva Rådet for psykisk helse skal være og hva Rådet skal bidra til (se tekstboks under).

«Målet med ordningen er at tilskuddet skal understøtte virksomheten til Rådet for psykisk helse, i tråd med gjeldende vedtekter. I tråd med vedtektene skal Rådet for psykisk helse skal være en pådriver for god psykisk helse og skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering. Målgruppe for tilskuddsordningen er tjenesteapparatet, befolkningen, kompetansemiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner, aktører innen arbeidsliv og utdanningssektor m.fl.» Regelverk for tilskuddsordning: Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse, s. 1.

Målgruppen er også definert i regelverket, og omfatter både befolkningen som helhet, samt ulike aktører innen arbeidsliv og utdanningssektor, organisasjoner mv.

Målformuleringen i tilskuddsordningens regelverk overlater til organisasjonen selv å definere målet for tilskuddsordningen, ved at det angis at tilskuddet skal understøtte Rådets virksomhet, i tråd med organisasjonens vedtekter. Regelverket og målformuleringen ble sist oppdatert i 2018, mens organisasjonens vedtekter sist ble endret i 2022[15]. Endringene i vedtektenes omtale av organisasjonens formål, sammenlignet med de tidligere vedtektene[16] er mindre språklige endringer, og er ikke-substansielle, jf. figuren under.

Formål i vedtekter fra 2022Rådet for psykisk helses visjon er: Et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle. Rådet for psykisk helse er en frittstående og partipolitisk uavhengig paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse. Rådet for psykisk helse skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering.<br>
Formål i vedtekter fra 2007 Rådet for psykisk helses visjon er: Et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle. Formål: Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse. Vi skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering<br>

I Prop.1 S (2023-2024) går det frem, som i regelverket for tilskuddsordningen, at bevilgningen skal gå til Rådets virksomhet. Virksomheten beskrives i neste rekke som følger: «[Rådet] arbeider for økt kunnskap om psykiske lidelser, forebygging, behandling og rehabilitering.»[17] Beskrivelsen er identisk i budsjettproposisjonen for foregående år, men presiseringen om at bevilgningen skal gå til Rådets virksomhet, var ny fra og med budsjettproposisjonen for 2023. I tidligere år har Rådet vært navngitt tilskuddsmottaker, men det har ikke vært spesifisert at det skal gå til Rådets virksomhet.

Målet i regelverket og vedtektene, og målet som angis i budsjettproposisjonen, skiller seg med andre ord noe fra hverandre. Der regelverket gjengir det fulle formålet, slik det er definert i organisasjonens vedtekter, er målet i proposisjonen rettet spesifikt mot kunnskap om psykiske lidelser, forebygging, behandling og rehabilitering. Deloitte er ikke kjent med årsaken til denne forskjellen, og er heller ikke kjent med hvor beskrivelsen i budsjettproposisjonene er hentet fra.

Det fremgår i mindre grad, verken i regelverket eller i de årlige budsjettproposisjonene, hvilke selvstendige mål staten, eller Helsedirektoratet har for tilskuddet, og hva som er statens intensjon med å gi tilskuddet. I intervju med tilskuddsforvalter fremkommer det at et sentralt formål for tilskuddet blant annet er å støtte oppunder organisasjonens interessepolitiske aktivitet. Det blir pekt på at helsemyndighetene har behov for innspill og en aktiv debatt på området og at Rådet skal bidra til dette blant annet gjennom innspill og høringssvar. Også tilskuddsmottaker peker i intervju på dette som et viktig formål, og det opplyses at organisasjonen på mange måter fungerer som en kunnskapsleverandør og støttespiller for helsemyndighetene. I årsmeldingen for 2022 omtales påvirkningsarbeid av Rådet selv som en «sentral del av vårt arbeid».[18]

Dette målet fremgår imidlertid ikke eksplisitt av regelverket, eller i omtalen av tilskuddet i de årlige budsjettproposisjonene. Det fremkommer også i intervju at det, fordi Rådet for psykisk helse skal spille en rolle som uavhengig innspills- og høringsinstans, er viktig å bevare organisasjonens faglige uavhengighet. Fra tilskuddsforvalters side vurderes det derfor ikke nødvendigvis som hensiktsmessig å legge detaljerte føringer for Rådets virksomhet. Dette behovet for uavhengighet gjenspeiles i regelverkets omtale av formål, ved at det i stor grad legges opp til at Rådet for psykisk helse innretter sin egen virksomhet, og dermed også i stor grad selv styrer bruken av tilskuddsmidlene. Dette er imidlertid «taus kunnskap» om målene for tilskuddet, og fremgår ikke klart av verken regelverk eller budsjettproposisjoner.

 

[15] Rådet for psykisk helse. 2022. Vedtekter for rådet for psykisk helse. Tilgengelig fra: Vedtekter gjeldende fra 24.02.22 (pdf) (psykiskhelse.no)

[16] Rådet for psykisk helse. 2007. Vedtekter for rådet for psykisk helse. Sist endret i 2012.

[17] Helse- og omsorgsdepartementet. Prop. 1 S (2023-2024). Tilgjengelig fra: Prop. 1 S (2023–2024) (regjeringen.no)

[18] Rådet for psykisk helse. 2023. Årsmelding for 2022, side 6.

Siste faglige endring: 24. juni 2024