Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Konklusjon og anbefaling

En statlig tilskuddsordning opprettes for å bidra til å nå mål av samfunnsmessig verdi, som ikke kan forventes å bli realisert uten tilskuddet. Tilskuddsordningen har med andre ord ingen verdi i seg selv, men er et virkemiddel for å nå et mål. Det er derfor viktig å undersøke om en tilskuddsordning «virker» i samsvar med intensjonen, som grunnlag for å kunne vurdere om den bør opprettholdes eller ikke. For å bidra til ønskede effekter og høy måloppnåelse, er også utformingen av tilskuddsordningen viktig. Herunder er det sentralt at det er tydelig hva staten ønsker å oppnå med tilskuddet, og det er viktig at det utarbeides gode kriterier for måloppnåelse, som legger til rette for at man jevnlig kan hente inn relevant informasjon for å vurdere om og i hvilken grad målene med tilskuddet nås.

Evalueringen av tilskuddsordningen Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse viser at tilskuddet i stor grad er muliggjørende for organisasjonens drift, og følgelig for de aktivitetene som gjennomføres av organisasjonen. Undersøkelsen viser at Rådet for psykisk helse har stor aktivitet på en rekke ulike områder, og at organisasjonen er svært synlig både i media, på sosiale meder og opp mot helsemyndighetene i form av høringssvar og innspill. En stor del av medlemsmassen mener at organisasjonen, og dermed også tilskuddet, har en positiv effekt på tvers av de ulike formålene i vedtektene. Samtidig er det også en andel av medlemmene som mener at organisasjonen i liten eller svært liten grad bidrar til de ulike formålene. Enkelte av medlemmene mener at organisasjonen ikke nødvendigvis fungerer etter hensikten i dag. Det pekes konkret på manglende involvering av medlemmene, tidvis konkurranse med medlemsorganisasjonene om midler og oppmerksomhet, og at det faglige innholdet i Rådets budskap ikke alltid er tilstrekkelig forankret hos medlemmene. Medlemsorganisasjonenes vurdering av hvorvidt Rådet når ut til de definerte målgruppene er også varierende.

Det er imidlertid vanskelig å konkludere med om tilskuddsordningen «virker» i samsvar med intensjonen, ettersom tilskuddsgivers intensjon bak tilskuddet, og hvilke effekter som skal oppnås, er uklart. Utformingen av tilskuddsordningen legger etter Deloitte sin vurdering ikke godt nok til rette for å vurdere måloppnåelse og effekter. Samtidig er det viktig å bemerke at det for denne typen tilskuddsordning, der tilskuddet gjennom statsbudsjettet er øremerket til en navngitt mottaker, ikke er formelle krav til utarbeidelse av et regelverk for tilskuddsordningen. Likevel er det – som for andre statlige tilskudd – viktig med tydelighet rundt hva som er målet med tilskuddet, og det er viktig at man kan gjøre treffsikre vurderinger av måloppnåelse. Dette er etter Deloitte sin vurdering viktige forutsetninger for å sikre effektiv og målrettet bruk av offentlige midler, uavhengig av om tilskuddet er øremerket eller ikke. Deloitte mener derfor det er positivt at det er utarbeidet et regelverk for tilskuddsordningen. Samtidig har utformingen av regelverket for tilskuddsordningen etter Deloittes mening et betydelig forbedringspotensial:

  • Det fremgår ikke av foreliggende målformulering hvilken effekt og hvilke mål staten ønsker å oppnå ved hjelp av tilskuddet. I stedet viser målformuleringen til Rådet for psykisk helse sine egne – i hovedsak aktivitetsbaserte - målformuleringer og vedtekter, noe som gir organisasjonen betydelig frihet til å selv prioritere ressursinnsats og satsingsområder. Koblingen til organisasjonens vedtekter gir også risiko for at regelverket utdateres. Tilskuddsforvalter har mål for tilskuddsordningen som i dag ikke er en del av målformuleringen i regelverket, blant annet knyttet til at Rådet skal være en hørings- og innspillsinstans. Videre er det ikke samsvar mellom omtalen i Prop. 1 S av tilskuddet, og målformuleringen i regelverket. Dette kan bidra til at det oppstår ytterligere tvil om hva som er målet for tilskuddet.
  • Det er manglende eller mangelfull sammenheng mellom kriteriene for måloppnåelse i regelverket og målformuleringen. Kriterier for måloppnåelse henviser til noen aktiviteter som det er ønskelig at Rådet bidrar til, men uten at disse har en tydelig kobling til de ulike momentene som omtales i mål for tilskuddsordningen og i Rådets vedtekter. 
  • Kriteriene for måloppnåelse er videre rettet mot aktiviteter som skal gjennomføres, heller enn ønskede bruker- og samfunnseffekter, og kriteriene er slik de er formulert ikke egnet til å belyse hvorvidt måloppnåelsen er høy eller lav. Dette er etter Deloittes mening en konsekvens av at heller ikke målformuleringen er innrettet mot bruker- og samfunnseffekter, og at det ikke er klart hvilke mål eller effekter staten ønsker å oppnå ved hjelp av tilskuddet.
  • Det kan være krevende å følge opp standardvilkår knyttet til lønn, blant annet fordi dette vilkåret ikke er operasjonalisert og krever en skjønnsmessig vurdering av hvilket lønnsnivå som er rimelig i forhold til statlige lønninger.

Mangler ved utformingen av tilskuddsordningens regelverk medfører også at informasjonen om måloppnåelse og effekten av tilskuddet er mangelfull, ettersom det ikke er formulert en tydelig målformulering for tilskuddet som viser til ønskede bruker- og samfunnseffekter.

Nedenfor oppsummeres Deloittes anbefalinger basert på evalueringen av Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse.

Deloittes anbefalinger basert på evalueringen av Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse:

  1. Det bør defineres tydeligere hvilken effekt og hvilke mål staten ønsker å oppnå ved hjelp av tilskuddet
  2. Mål for tilskuddet som ikke er skriftliggjort bør tas inn i regelverkets omtale av mål for ordningen
  3. Det bør sikres samsvar mellom målformuleringer i budsjettproposisjonene og regelverket
  4. Det bør defineres tydeligere kriterier for måloppnåelse, og kriteriene for måloppnåelse bør kobles tydeligere til målformuleringen
  5. Kravet i standardvilkårene knyttet til lønn bør operasjonaliseres
  6. Rådet for psykisk helse bør prioritere økt samarbeid med medlemsorganisasjonene, og unngå å konkurrere med medlemmer om finansiering og oppmerksomhet. 

Siste faglige endring: 24. juni 2024