Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Vurdering av AHS i nåtid og framtid

Avansert hjemmesykehus for barn, forstått som hjemmebasert eller arenafleksibel spesialisthelsetjeneste, har kommet for å bli.

Avansert hjemmesykehus bør være en integrert del av fremtidens spesialisthelsetjeneste for barn og unge. Hvor barnet/ungdommen er, påvirker deres helse og utvikling. Hjemmesykehus for barn er etterspurt av brukere og en populær arbeidsplass med høy trivsel. Det er en helsetjeneste på barns premisser, som bidrar positivt til livskvalitet og helse for både barnet/ungdommen og familien. Hjemmebehandling gir like god eller bedre kvalitet som behandling på sykehus; familiene mestrer godt det økte ansvaret og verdsetter muligheten til å kunne ta vare på eget barn hjemme. Avansert hjemmesykehus er en kostnadseffektiv løsning. Med bruk av digitale løsninger og ved økt samhandling med primærhelsetjeneste, vil fremtidens hjemmesykehus, også utenfor byene og sentrale strøk, kunne være både gjennomførbare, forsvarlige, brukervennlige, effektive og kostnadseffektive. Når tilbudet for voksne om spesialisthelsetjeneste i hjemmet øker, vil det teknisk-administrative systemet for både barn og voksnes spesialisthelsetjeneste i hjemmet kunne styrkes. Samordning med sykehusets serviceavdelinger blir nødvendig (29).

Avansert hjemmesykehus bør være tilbud til alle pasienter, uavhengig av alder og diagnose , så sant ikke krav til forsvarlighet eller praktiske hensyn gjør det umulig. Forsvarlighetsproblem kan være at pasienten må ha sykehusets kontinuerlige eller hyppige observasjon/overvåking, eller at familien mangler struktur eller evne til å ivareta det syke barnet. Praktiske hensyn bør innskrenkes til det som ikke er mulig å ivareta eller utføre i barnets hjem. Dette innebærer at svært mange barne- og ungdomspasienter kan være mulige hjemmesykehus pasienter, så sant sykehusene legger til rette for det. Om det er forsvarlig, kan barnet reise hjem direkte fra akuttavdeling/mottak og slippe innleggelse på døgnavdeling før overføring til hjemmesykehus. Det vil kreve gode elektroniske kommunikasjonsløsninger og mulighet til å låne ut medisinsk teknisk utstyr på døgnbasis. Det krever også bemanning i Avansert hjemmesykehus alle dager og gode samarbeidsordninger mellom tjenestenivåer.

Fleksibilitet vil være sentralt når små barne- og ungdomsavdelinger skal etablere Avansert hjemmesykehus for alle barne- og ungdomspasienter. Det krever samarbeid internt i avdelingen, slik at bemanning og rett kompetanse er tilgjengelig. Flere små sykehus vurderer at det ikke er mulig å drift hjemmesykehus i sitt distrikt, pga lange avstander, få pasienter etc. Derfor er det viktig med påtrykk og god informasjon om fordelene ved hjemmesykehus, både for pasienter og sykehusdrift. Dette skal være tilbud til alle barne- og ungdomspasienter, slik at hjemmesykehuset blir en robust og godt bemannet enhet med bred kompetanse. Å ha et døgnbasert tilbud er sannsynligvis ikke nødvendig, så sant samarbeidet med den kommunale helsetjenesten er på plass. Tilbud hele dagen og alle dager vil derimot være nødvendig, som et minimum med elektronisk kommunikasjon. Samhandling mellom tjenestenivåer vil være essensielt.

Fantasien, kulturen og holdningene setter i dag store begrensninger i helsetjenesten. Fremtidens helsetjeneste for barn og unge bør innrettes etter det som er pasientenes beste. Kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i å utvikle pasientens helsetjeneste uavhengig av behandlingsarena. Det gjør også viktigheten av samvalg, hvor pasientene selv velger om de ønsker å bli behandlet på sykehus, i hjemmet eller arenafleksibelt. Det er avgjørende å ha tverrfaglige team også i Avansert hjemmesykehus, for å ivareta helhetlig kvalitet.

I nær fremtid bør Avanserte hjemmesykehus ha tilgang til trygge og mer avanserte elektroniske løsninger enn vi har pr i dag. Det bør være lyd og bilde- kommunikasjon og mulighet for skriftlig kommunikasjon på trygge plattformer mellom sykehus, kommunal tjeneste og familien. Det vil redusere innleggelser, samtidig som det gir pasient og familie økt kvalitet i tjeneste, tilbud og liv. Det er betydelige gevinster som det bør legges aktivt til rette for, fra sentrale helsemyndigheter og fra regionale RHF.

Vi tror at det i utviklingen av fremtidens og pasientens helsetjeneste vil være nyttig med bistand utenfra, fra personer som ser helsetjenesten med friske øyne og som har kompetanse på å se nye løsninger og på endring. Møtet med masterstudenter fra Arkitektur og designhøyskolen i Oslo på to hjemmesykehus løsninger ved OUS våren 2019, ga alle involverte (hjemmesykehusene, Innovasjonsavdelingen, samt medarbeidere fra flere ulike avdelinger) en meget interessant og nyttig erfaring med et friskt, eksternt blikk på sykehusets tjenester og muligheter for endring og utvikling (27) (Vedlegg 1).

Vi ser behov for økt forståelse for hjemmebehandling og vilje til å endre arbeidsmåter, metoder og samhandling. Dette gjelder både fagmiljøer ved sykehusene som har etablert Avansert hjemmesykehus, og sykehus som ennå ikke har ønsket eller prioritert slik etablering. Regjeringens og helsemyndighetenes påtrykk og krav er viktig for å sikre alle barn og unge like muligheter.

4.1. Avansert hjemmesykehus og palliasjon

4.2. Konklusjon

Siste faglige endring: 24. juni 2021