Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Avansert hjemmesykehus og palliasjon

Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose (Helsedirektoratet 2016) anbefaler at Avansert hjemmesykehus har en sentral rolle i spesialisthelsetjenestens oppfølging av barn og unge med palliasjonsbehov, slik at de kan ivaretas godt hjemme, i samarbeid med kommunal helse- og omsorgstjeneste (4).

De fleste hjemmesykehus jobber med palliasjon, og de samarbeider med palliative team der slike finnes. Hjemmesykehus har positiv innvirkning på samhandlingen med kommunale tjenester, men her er det fortsatt stort forbedrings- og utviklingspotensial. Hvis barn med alvorlige og langvarige sykdommer og palliative tilstander skal sikres oppfølging på egne premisser, med mest mulig tid hjemme og minst mulig tid på sykehus, er tett samhandling mellom tjenestenivåer en forutsetning (4). Å sikre barn minst mulig tid på sykehus innebærer at sykehuset må komme hjem til barnet/ungdommen, og Avansert hjemmesykehus blir dermed et nødvendig element i sykehusenes tilbud til barn og unge. Skal barn og unge i distriktene kunne få et tilbud på lik linje barn og unge i tettbygde strøk, er samhandlingen ekstra viktig og nødvendig. Man kan tenke seg at AHS reiser til barn som bor langt unna, sjeldnere enn om barnet bodde i sykehusets nærhet, men med tett digital/elektronisk kommunikasjon med barnet, foreldre og deres hjelpere lokalt. Spesialistene på sykehuset, det være seg Avansert hjemmesykehus, palliativt team eller barnets kontaktlege, legger planer for barnet og sikrer kvalitet i opplegg og behandling, mens det er andre som utfører hjelpen. Familien og lokale hjelpere kan alltid ringe sykehuset og få svar når noe uforutsett inntreffer. Barnet og familien får god oppfølging fordi kvalitet ivaretas av sykehuset og kontinuitet av det lokale hjelpeapparatet, i fellesskap. Det sikrer trygghet og forsvarlighet.

Det vil knapt være mulig å etterleve anbefalinger og intensjon i Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge (4) uten å ha en hjemmebasert spesialisthelsetjeneste (Avansert hjemmesykehus) for barn ved hvert sykehus med barne- og ungdomsavdeling. Barn og unge med langvarig og alvorlig sykdom kan ha behov for tilbud hjemme som alternativ til både innleggelse og polikliniske besøk på sykehuset. Alt som kan foregå arenafleksibelt, bør gjøre det. Barnet/ungdommen bør få gå i barnehage og på skole som normalt. Det som det ikke er mulig å gjøre utenom barnehage-/ skoletid, kan kanskje i en framtid tilbys på skolen eller i barnehagen, så sant barnet selv ønsker det.

Siste faglige endring: 24. juni 2021