Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Bakgrunn og kontekst for oppdraget

Tilbudet Det finnes hjelp er utviklet på bakgrunn av et dokumentert behov for et forebyggende tilbud, samt en grundig utredning av konsept og ulike modeller.[3]

Tilbudet består av nettsiden Detfinneshjelp.no, som er et lavterskeltilbud med informasjon og med mulighet for å få råd og veiledning på chat og mulighet til å bestille time via telefon. Tilbudet består også av et behandlingstilbud som består av individuell samtaleterapi med psykolog eller psykiater. Tilbudet finnes ved Oslo universitetssykehus, Helse Stavanger, Helse Bergen, Universitetssykehuset i Nord-Norge og St. Olavs Hospital. Organiseringen av Det finnes hjelp består av behandlingstilbudet i fem helseforetak, i tillegg til felles strukturer som understøtter behandlingstilbudet og inneholder lavterskel veiledningstjeneste på chat. I kap. 3 redegjøres det nærmere for organiseringen av Det finnes hjelp.

Helsedirektoratet er ansvarlig for markedsføring av tilbudet, og har hatt flere runder med kampanjer for tilbudet. Se nærmere informasjon om og vurdering av kampanjen i kap. 3.

Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonale faglige råd for helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp» (heretter Nasjonale faglige råd), som etablerer en nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen i Det finnes hjelp.[4] De nasjonale faglige rådene konstaterer blant annet at tilbudet bør være helhetlig, målgruppe for tilbudet, behandlingstilnærming, at pasientene bør tilbys strukturert utredning og at helsepersonell i tilbudet bør ha særskilt kompetanse.[5] De nasjonale faglige rådene har som formål å forhindre uønsket variasjon i behandlingstilbudene ved helseforetakene som tilbyr Det finnes hjelp.

Videre er det nedfelt at e Nasjonale faglige rådene «[…] bør evalueres fortløpende med hensikt å forbedre lavterskeltjenesten, utredningen og behandlingstilbudet, og forhindre seksuelle overgrep mot barn. Tilsvarende bør også organiseringen av helsetilbudet justeres basert på evaluering og erfaringer».[6]

Tilbudet Det finnes hjelp er utformet på bakgrunn av eksisterende internasjonal forskning på feltet, men ettersom det eksisterer lite kunnskap både om målgruppen og behandling av denne gruppen, er et sentralt formål og premiss for Det finnes hjelp at tilbudet skal bidra til kunnskapsutvikling om målgruppen og om hvordan forebyggende behandling fungerer på denne målgruppen.[7] Forskning og kvalitetsutviklingsarbeid skal sikres gjennom utredning og innsending av kartleggingsdata om pasientene til Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk, KvaSO.

Behovet for kunnskapsutvikling gjør det viktig å sikre lik praksis i implementeringen av behandlingstilbudene på de fem helseforetakene, som innebærer at behandlerne følger Nasjonale faglige råd. Den nasjonale organiseringen av Det finnes hjelp med felles strukturer skal også understøtte formålet om fidelitet i implementeringen av tilbudet, utvikling og kvalitet. Dette omfatter blant felles opplæring og veiledning, og strukturene Styringsrådet og Faglig forum på henholdsvis strategisk og operativt nivå.

Alle disse forholdene omtales nærmere i påfølgende kapitler, sammen med presentasjon av funn knyttet til de ulike delene og Rambølls vurderinger av fidelitet i implementeringen og behov for videreutvikling av organisering og rammer for tilbudet.

 

[3] Helsedirektoratet. «Konseptutredning for et lavterskel og helhetlig behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn».

[4] Helsedirektoratet (2020). Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/helhetlig-behandlingstilbud

[5] Helsedirektoratet (2020). Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». Kap. 1 Helhetlig behandlingstilbud. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/helhetlig-behandlingstilbud

[6] Helsedirektoratet (2020). Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». Kap. 1 Helhetlig behandlingstilbud. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/helhetlig-behandlingstilbud

[7] Helsedirektoratet (2020). Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». 1 Helhetlig behandlingstilbud. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/helhetlig-behandlingstilbud

Siste faglige endring: 18. desember 2023