Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Problemstilling og evalueringstemaer

Følgende hovedproblemstilling har ligget til grunn for evalueringen:

Hvordan fungerer hovedelementene i Det finnes hjelp i dag, og hvordan kan disse elementene videreutvikles for å fremme måloppnåelse?

Problemstillingen besvares gjennom å undersøke og vurdere de fire hovedelementene i utviklingen av tilbudet, og hvordan disse påvirker tilbudenes faglige kvalitet, robusthet, tilgjengelighet og likeverdighet. De fire hovedelementene former evalueringstemaer for undersøkelsen:

  1. Strukturene: Faglig forum, Styringsråd og koordinatorfunksjon (opplæring, fagutvikling), samt medisinsk kvalitetsregister med nasjonalt omfang (KvaSO), og Helsedirektoratets rolle.
  2. Helhetlig tilnærming til målgruppen: gjennom kampanjer, nettside, chat, lav terskel for kontakt gjennom mulighet for selvhenvisning og anonymitet, og tilbud om spesialisert behandling (jf. Nasjonale faglige råd).
  3. Oppfatning av tilbudet: Behandlernes oppfatning av tilbudet de yter.
  4. Vurdering av hvordan organisering og lokasjoner[8] virker inn på tilbudenes faglige kvalitet og robusthet, tilgjengelighet og likeverdighet fra Helseforetakenes og de regionale helseforetakenes perspektiv

Oppdraget skal ikke vurdere behandlingseffekt og har ikke samlet data fra pasienter.

 

[8] Alle tilbudene er organisert i spesialpolikliniske enheter eller tilsvarende, med unntak av Bergen, der tilbudet er organisert i ordinær poliklinikk. I Stavanger og Trondheim foregår behandlingen i tilknytning til fengsel- og sikkerhetspsykiatriske enheter, mens de øvrige tilbudene gjennomfører behandlingen i alminnelige polikliniske lokaler.

Siste faglige endring: 18. desember 2023