Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Evalueringskriterier

De fire evalueringstemaene som undersøkes er vurdert opp mot fire kriterier: faglig kvalitet, robusthet, tilgjengelighet og likeverdighet. Rambøll har vurdert hvorvidt dagens organisering av Det finnes hjelp bidrar til disse fire kriteriene gjennom fidelitet i implementeringen og gjennom tilbudets organisering og innretning, og hvordan tilbudet kan videreutvikles for å bidra ytterligere til disse kriteriene. De fire kriteriene vurderes som sentrale for å gi et godt tilbud som understøtter og fremmer måloppnåelse på Det finnes hjelp sine resultatmål. Under forklares nærmere hva som ligger i de fire ulike kriteriene.

Faglig kvalitet

Den faglige kvaliteten i behandlingstilbudet skal fremmes gjennom Nasjonale faglige råd, opplæring og veiledning i behandlingsmetodikk ved OUS og strukturer som Faglig forum. I tillegg er det er stort fokus på å innsamle data som kan brukes til forskning og kvalitetsarbeid på målgruppen, for å vite mer om målgruppen og få mer kunnskap om hvordan behandlingsmetodikken fungerer. Dette skal gjøres gjennom at behandlerne benytter samtykkebaserte kartleggingsverktøy og sender inn kartlagt data til Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (KvaSO).

Robusthet

Robusthet forstås som evnen tilbudet har til å tåle eksterne og interne risikokilder, som variasjon i pågang av pasienter, endret finansiering, turnover, sykdom hos behandlere, m.m. Robusthet innebærer at tilbudet opprettholdes og ytes på beste vis til tross for denne typen påkjenninger.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsprinsippet rommer flere elementer. På den ene siden handler det om å senke terskelen for å ta kontakt med tilbudet, slik at tilbudet reelt oppleves som tilgjengelig for alle som trenger tilbudet. Dette innebærer muligheten til å ta kontakt på flere måter, åpningstider og kapasitet hos behandlere. Måten informasjon om tilbudet spres kan også bidra til synlighet og dermed tilgjengelighet ved å gjøre tilbudet kjent. Videre kan tilgjengelighet handle om fysiske forhold, som beliggenhet og fysiske forhold ved lokasjonen som kan bidra til å henholdsvis senke eller heve terskelen for å møte opp. Reisevei og eventuelt tilbud om digital behandling er også med på å påvirke tilgjengeligheten.

Likeverdighet

Likeverdighet i tilbudet kan forstås på flere måter. En sentral forståelse av likeverdighet er at behandlingstilbudet skal gjennomføres på lik måte ved de fem helseforetakene uten uønsket variasjon. Dette er viktig både for å kunne drive forskning og kvalitetsutviklingsarbeid basert på data av god kvalitet, og for at behandlingen som tilbys på ulike lokasjoner er likt og like godt, uavhengig av hvor i landet man bor. I likeverdighetsbegrepet ligger det også et element som handler om å nå alle deler av befolkningen med informasjon om at tilbudet finnes.

Siste faglige endring: 18. desember 2023