Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Økonomiske og administrative konsekvenser (tilpasset samfunnsøkonomisk analyse)

7.1 Økonomiske konsekvenser

Prosjektets anbefaling innebærer både negative og positive økonomiske konsekvenser. De negative konsekvensene anslås å inntreffe som økte utgifter til sykepenger for arbeidsgivere og trygden. Vi forventer ikke en stor økning i utgiftene til sykepenger og vurderer derfor de negative økonomiske konsekvensene som lave. Vi understreker at vi er usikre på konsekvensene av å tillate e-konsultasjon som grunnlag for sykmelding, men vi mener at det ut fra dagens situasjon er grunn til å si at de negative økonomiske konsekvensene for trygden og arbeidsgiver vil være lave. Vi bygger dette på at vi oppfatter risikobildet som moderat og andelen av alle sykmeldinger som lavt. Vi viser til at det anslås at e-konsultasjoner i 2020 vil utgjøre omtrent 5,7 % av alle konsultasjoner hos fastleger. Ut fra dette forventer vi i underkant av 200.000 sykmeldinger årlig basert på e-konsultasjon. Dette er en moderat økning fra dagens nivå. I dag foregår det også sykmeldinger basert på e-konsultasjon og vi kjenner ikke til at dette har medført store negative konsekvenser for kvaliteten på disse sykmeldingene. Kombinasjonen av et moderat risikobilde og en lav andel av alle sykmeldinger gjør at vi mener at de negative økonomiske konsekvensene av å tillate e-konsultasjon som grunnlag for sykmelding vil være lave.

De positive økonomiske konsekvensene av prosjektets anbefaling oppstår primært i form av redusert tidsbruk ved sykmelding for pasienter og leger. Vi viser til at nåværende takst i Normaltariffen er den samme for personlig konsultasjon som e-konsultasjon. Det kan allikevel tenkes en positiv økonomisk konsekvens av at pasienter som tidligere først gjennomførte en e-konsultasjon og deretter en personlig undersøkelse, nå kan få alle legetjenestene i e-konsultasjonen. I et slikt scenario sparer staten kostnader forbundet med refusjonen av den andre konsultasjonen.

7.2 Administrative konsekvenser

Administrative konsekvenser av vårt forslag kan fordeles mellom utviklingskostnader, kostnader forbundet med evaluering og kostnader forbundet med kontroll.

Utviklingskostnader inkluderer kostnader for Arbeids- og velferdsdirektoratet og for EPJ-leverandører til å endre sykmeldingsskjemaet. Arbeids- og velferdsdirektoratet må også gjøre endringer i mottaket av sykmeldinger i denne forbindelse. Kostnadene er for Arbeids- og velferdsdirektoratets vedkommende anslått til 1 million kroner.

Vi foreslår at det gjennomføres en evaluering med løpende monitorering av utviklingen i bruk av e-konsultasjon som grunnlag for sykmelding. Evalueringen vil medføre en kostnad forbundet med prosjektering, gjennomføring og rapportering. Vi har ikke beregnet kostnadene.

Det vil også være behov for kontroll av sykmeldingene for å redusere risikoen. Prosjektets anbefaling er at kontrollen gjennomføres som en systematisk kontroll av NAV Kontroll. Selv om NAV Kontroll i dag har en behandlergruppe som utøver kontroll ovenfor de som sykmelder vil dette innebære økt ressursbehov hos NAV Kontroll og derigjennom kostnader for NAV.

Siste faglige endring: 24. august 2020