Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Sentrale begrep i rapporten

Rapporten omtaler erfaring med digital hjemmeoppfølging. Ved oppstart ble begrepet medisinsk avstandsoppfølging benyttet. Dette ble endret høsten 2020, som følge av at Nasjonal helse og sykehusplan 2020 – 2023(nov. 2019) benyttet begrepet digital hjemmeoppfølging, og fordi prosjektene og leverandørene begynte å endre begrepsbruken. Det er hensiktsmessig at det er lik begrepsbruk hos spesialist- og primærhelsetjenesten når man skal stimulere til samhandling og felles pasientgrupper, og vi fikk støtte for å endre begrep til digital hjemmeoppfølging hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Begrepsforklaringer
Begrep Forklaring

Digital hjemmeoppfølging(DHO) (medisinsk avstandsoppfølging)

I utprøvingen er følgende definisjon av digital hjemmeoppfølging (tidligere medisinsk avstandsoppfølging) lagt til grunn;

«Avstandsoppfølging omfatter de aktiviteter/handlinger som muliggjør at pasienten, utenfor de tradisjonelle arenaer hvor pasienter møter helsepersonell, kan tilegne seg, registrere og dele klinisk relevant informasjon om sin helsetilstand elektronisk, med formål om å gi informasjon eller veiledning til pasientens egenmestring, og/eller gi beslutningsstøtte til diagnostisering, behandling eller oppfølging for helsepersonell»

Tjenesteforløp

Et tjenesteforløp beskriver organisering og oppgaver knyttet til å yte helsetjenester til pasienter som følges med digital hjemmeoppfølging.

Oppfølgingstjenesten

Den enhet som mottar og følger med på målinger og innrapporterte data fra pasient/bruker som mottar digital hjemmeoppfølging.

Gevinst

Gevinster er nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd ved et prosjekt eller tiltak. Gevinster er ønskede og planlagte, og helst forhåndsdefinerte, men kan også oppstå som ikke-planlagte virkninger underveis og i etterkant av prosjekter.

DHO-løsning

I denne utprøvingen er en DHO-løsning definert som programvare og utstyr som benyttes for digital hjemmeoppfølging fra ulike leverandører. Det omfatter en brukerflate for pasienten som vises i pasientens nettbrett/mobilapp, og en brukerflate for helsepersonell hvor det er innebygget beslutningsstøtte.

Også beskrevet som medisinsk utstyr.

Datadeling

Datadeling er en samhandlingsmodell i helsesektoren hvor strukturerte data om en pasient deles i sanntid på tvers av virksomheter og med innbygger i helsesektoren.

Helhetlig tjenestemodell

En helhetlig tjenestemodell beskriver alle oppgaver og ansvarsroller som inngår når en kommune/samarbeidsstruktur skal etablere og drifte tilbud om digital hjemmeoppfølging.

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022