Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Erfaring knyttet til kapasitet og bemanning

Digital hjemmeoppfølging som en integrert del av helsetjenesten er fortsatt i utvikling. Kapasiteten er i liten grad testet fullt ut, da de fleste prosjektene så langt har vært i utprøving og alle har hatt tilleggsoppgaver knyttet til forskning. Prosjektene har også valgt litt ulike løsninger for organisering, målgrupper, åpningstid og bemanning. Kapasitet og behov for bemanning vil også påvirkes av effektivisering av arbeidsprosesser, reduksjon i dobbeltføring og forenkling av deling av data for å nevne noe. Det er derfor ikke noen absolutte grenser for hva som er hensiktsmessig og forsvarlig bemanning. Forsvarlighet må vurderes ved etablering i den enkelte kommune/samarbeidsprosjekt.

Behovet for bemanning i oppfølgingstjenesten vil være avhengig av målgrupper og antallet pasienter som følges opp,  behov og  alvorlighetsgrad av sykdom, samt hvor tett pasientene følges opp. Det er også viktig å avklare hvilke oppgaver oppfølgingstjenesten skal ivareta på ulike områder, eksempelvis om de skal kartlegge brukerbehov og fatte vedtak om tildeling, ha ansvar for utarbeidelse av maler og skjemaer, ivareta oppfølging av PLO-meldinger, ha dialog med andre aktører eller håndtere teknisk support på utstyr og programvare.

Anbefaling til bemanning for nye prosjekt basert på erfaringer fra utprøvingen:

  • Må ha dedikerte ressurser og tilstrekkelig kompetanse og forutsetninger for å drive oppfølgingstjeneste, stillingsbrøk/avsatt tid og ikke omdisponeres  
  • Det er viktig at tjenesten kan videreføres ved ferie og sykdom
  • Flere bør dele på oppgaven og det er nyttig å være 2 oppfølgere en dag i uken for å øke kvaliteten på tjenesten. Det er ellers viktig med ressurser man kan rådføre seg med eks. fastlegen,  spesialisthelsetjenesten eller andre samarbeidende fagpersoner.
  • Det er viktig for kompetanseutvikling å etablere nettverk for erfaringsdeling og felles kompetansebygging. 
  • Erfaringene fra Oslo kommune viser at en sykepleier kan følge opp 70-100 pasienter (dagtid), avhengig av alvorlighetsgrad av sykdom hos pasientene. Noen pasienter krever mer oppfølging og erfaring fra Oslo er at dette blant annet gjelder kreftpasienter
  • Både Oslo og Larvik har andre oppgaver knyttet til Velferdsteknologi i tillegg, og har dermed et volum som tillater flere ansatte på jobb.

I Ullensaker kommune har man praktisert oppfølging en dag i uken, og angir at hver sykepleier da kan følge opp rundt 50 pasienter.

Dersom kommunen velger oppfølging en eller et par dager dag pr uke må følgende avklares:

  • Er det tilstrekkelig jfr. målgruppen man har valgt?
  • Gir det nok tid til å følge opp alle oppgaver?
  • Er det andre som evt. kan ivareta teknisk oppfølging for brukerne?

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022