Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.3. Gevinster for helsepersonell

I utprøvingen er det lagt vekt på helhetlig oppfølging, større grad av samhandling og bruk av tverrfaglige møter og utarbeidelse av egenbehandlingsplan for pasienter. Involvering av fastleger i etablering og utvikling av digital hjemmeoppfølging har vært viktig i prosjektet. Fastlegetjenesten er presset og det har derfor vært viktig å etablere arbeidsformer som gir nytteverdi også for fastlegene.

Tilbakemelding fra fastleger viser at de opplever at pasienter er mer bevisst på egen sykdom og at dialogen i legekonsultasjonene er bedre. De opplever at DHO gir god oversikt og fanger opp forverringer, og at det er en effektiv måte å følge opp pasienter på. Bruk av egenbehandlingsplan er nytt for de fleste fastleger, men de som har erfaring opplever at det er et godt verktøy for involvering og ansvarliggjøring av pasienten. De opplever også at det gir bedre beslutningsstøtte med pasientrapporterte opplysninger og målinger. Bruk av DHO har også bidratt til bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sykehus, særlig når man kan ha felleskonsultasjon med spesialisthelsetjenesten.

"Når fastlegene forstår hva digital hjemmeoppfølging er, er det lettere å få til et tettere samarbeid og utarbeide EBP. Emnekurs og Covid-oppfølging har bidratt til det."
- Fastlege, Bodø

I møte med fastleger i prosjektet ble det gitt uttrykk for at det er lettere å oppskalere og nedskalere egen legeinnsats, med eksempel fra Oslo hvor en pasient som ble fulgt med DHO reduserte fra månedlige kontroller hos fastlegen til 1-2 g pr år. Fastleger med erfaring fra digital hjemmeoppfølging opplever at dette ikke gir merbelastning på fastlegen, men heller bidrar til effektiv og riktig bruk. De ser også at det ikke passer for alle pasienter. Hyppige målinger kan utløse helseangst hos enkelte. For fastleger som ikke er kjent med bruk av egenbehandlingsplaner kan det å sette grenseverdier ved målinger, og det å sette opp eventuelt-medisiner ved forverring oppleves utfordrende. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en veiledning til bruk av egenbehandlingsplaner i samarbeid med en faggruppe med spesialist fra sykehus, fastleger og sykepleiere i prosjektet.

Det er gjennomført emnekurs for fastleger, sykepleiere og spesialister i 4 av de lokale prosjektene. Det første i mars 2020, og øvrige i 2021 på grunn av pandemien. Emnekursene er svært godt evaluert, og blir viktig for å sikre opplæring og etablering av samarbeid og forståelse for hva DHO kan bidra til og det å bruke egenbehandlingsplaner for å ansvarliggjøre pasienten i oppfølging av egen sykdom.

Sykepleiere i oppfølgingstjenesten opplever at de får god kontakt med brukerne de følger opp. De kan yte god sykepleie, men på en annen måte. De opplever at DHO gir god oversikt over brukerne og at trafikklysmodellen gir god beslutningsstøtte og gjør det enkelte å prioritere hvem man følger opp.

Bruk av egenbehandlingsplaner og tverrfaglige møter opplever de at gir et bedre samarbeid med fastleger og at det gir et godt grunnlag for veiledning og oppfølging av den enkelte pasient.

Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten gir uttrykk for at pasientens målinger er nyttige. Det krever at de er kjent med at pasienten har digital hjemmeoppfølging, og at de får tilgang til data. Ved Lovisenberg sykehus opplever mange at pasientene tar med seg nettbrettet til polikliniske timer på medisinsk klinikk, og det medfører et tettere samarbeid mellom sykehus og bydelene.  Dette understrekes v en lege ved medisinsk klinikk som uttrykker:

"Jeg synes faktisk at mye av helsedataene som dokumenteres, med fordel også kan brukes ved polikliniske kontroller eller innleggelser …Å få denne dokumentasjonen inn i våre journaler høres veldig nyttig ut."
- Lege, medisinsk klinikk

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022