Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 11Litteraturliste og andre ressurser

Litteraturliste

Brooks, Ellie (2019) Global Health Policy Unit A new European Commission for health?

Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartementet (2023) Meld. St. 5 (2023-2024) En Motstandsdyktig helseberedskap – fra pandemi til krig i Europa

Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartementet (2022) Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga— Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar

Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartementet (2014) Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse

Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartementet (2021) Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025

Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartementet (2023) Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 2023–2030

Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartementet (2022) Meld. St. 23 (2022–2023) Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033)

Det Kongelige Utenriksdepartementet (2023) Prop. 1 S (2023-2024)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (2023) NOU 2023:17 – Nå er det alvor– Rustet for en usikker fremtid

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (2023) NOU 2023:4 - Tid for handling Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Direktoratet for e-helse (2023) Nasjonal e-helse strategi, rapport IE-1112

EU-kommisjonen (2023) European Reference Networks: a flagship EU action for patients with rare diseases

EU-kommisjonen (2021) Europe's Beating Cancer Plan Communication from the commission to the European Parliament and the Council

EU-kommisjonen (2021) European Cancer Imaging Initiative

EU-kommisjonen (2020) Pharmaceutical Strategy for Europe

EU-kommisjonens nettsider (2023) – A comprehensive approach to mental health

EU-kommisjonens nettsider (2020) EU Mission: Cancer - What this EU mission is, how EU Missions will be implemented, mission boards, meetings, news, events.

EU-kommisjonens nettsider (2023) European Reference Networks: a flagship EU action for patients with rare diseases

EU-kommisjonens nettsider (2022) - European Health Union: Commission welcomes adoption of new EU cancer screening recommendations

EU-kommisjonens nettsider (2021) Healthier together – EU non-communicable diseases initiative

EU-kommisjonen (2021): SAMIRA Action Plan

EU-kommisjonens nettsider (2023) Speech by Commissioner Stella Kyriakides at EP Plenary Session on Medicine Shortages and Strategic Healthcare Autonomy

Eur-Lex sine nettsider (2013) Council Directive 2013/59/EURATOM of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom

Eur-Lex sine nettsider (2011) Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare

Eur-Lex sine nettsider (2018) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+)

Eur-Lex sine nettsider (2022) Serious cross-border threats to health

Eur-Lex sine nettsider (2008) Treaty on the Functioning of the European Union, article 168

Eur-Lex sine nettsider (2008) Treaty on the Functioning of the European Union, article 114

Europaparlamentet sine nettsider (2012) Euratom Treaty

Eurostat sine nettsider (2021) 3% of healthcare expenditure spent on preventive care, Preventive health care expenditure statistics

Gallina, Sandra (2023) Preparing Europe for future health threats and crises: the European Health Union, EuroSurveillance

Greer, Scott L., Rozenblum, Sarah, Fahy, Nick, Brooks, Eleanor, Jarman, Holly, de Ruijter, Anniek, Palm, Willy, Wismar, Matthias (2022) Everything you always wanted to know about European Union health policies but were afraid to ask, European Observatory on Health Systems and Policies, Health Policy Series No. 59

Healthworkforce sine nettsider (2023) Heroes Joint Action

Helsedirektoratets nettsider (2022) - Kompetanseløft 2025

Helsedirektoratet (2019) Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Kroezen, Marieke, van Hoegaerden, Michel, Batenburg, Ronald (2018) The Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting: Results of a European programme to improve health workforce policies, Health Policy, Volume 122, Issue 2

Regjeringen sine nettsider (2023) Helsenæringen valgt som neste nasjonale eksportfremmesatsing

Lovdata sine nettsider (2012) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Regjeringen (2015) Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020

Regjeringen sine nettsider (2023) Ny giv til helsenæringen med mer enn 40 tiltak

Regjeringen sine nettsider (2023) Helsenæring valgt som neste nasjonale eksportfremmesatsing

Time, Martin S. & Veggeland, Frode (2022) Europeisk helsesamarbeid etter Covid-19 pandemien, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

WHO and European Commission, (2023) Improving the performance and resilience of health systems

Andre ressurser

Europakommisjonens nettsider om EU4Health: EU4Health programme 2021-2027 – a vision for a healthier European Union - European Commission (europa.eu)

Helsedirektoratets nettsider om EU4health: Om EU4Health - Helsedirektoratet

Oversikt over norsk deltakelse i EU4Health-prosjekter: Prosjektbank

Siste faglige endring: 29. februar 2024