Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet er rådgiver for departementet og har ansvar for å vurdere søknader og avgi innstilling til departementet om opprettelse av nye tjenester, samt endring og avvikling av etablerte tjenester. I tillegg skal Helsedirektoratet bistå de regionale helseforetakene med å operasjonalisere kriterier for søknad om nasjonale tjenester, og ved behov for justeringer av krav til årsrapportene.

Nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste

Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester tilbyr høyspesialisert utredning, diagnostisering og behandling av i hovedsak en liten gruppe pasienter som har behov for høyspesialisert kompetanse eller bruk av spesialisert medisinsk utstyr. Sentralisering av utredning og behandling skal bidra til helsemessige gevinster i form av bedre prognose og livskvalitet for pasienten, økt kvalitet og kompetanse i behandlingen og bedre nasjonal kostnadseffektivitet. En nasjonal behandlingstjeneste etableres ved ett helseforetak i landet. En flerregional behandlingstjeneste etableres ved ett helseforetak i to ulike helseregioner. Det er et mål at nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten skal være likeverdig tilgjengelig uavhengig hvor i landet pasienten bor.

Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonale kompetansetjenester skal sikre nasjonal kompetansespredning og kompetanseoppbygging innenfor sitt spesifiserte fagområde til en definert målgruppe i helsetjenesten. Formålet er å sikre likeverdig tilgang til kompetanseoppbyggingen og at kompetansen tas i bruk av helsetjenesten  i hele landet. En nasjonal kompetansetjeneste kan enten ha funksjonen "opplæring" med en virketid på inntil 5 år eller funksjonen "kompetanseoppbygging" med en virketid på inntil 10 år.

Nasjonale kompetansetjenester skal ikke drive pasientbehandling.

Ansvar og roller

Det er etablert et styringssystem for etablering og drift av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Styringssystemet skal sikre en nasjonal helhetlig prioritering, rasjonell ressursutnyttelse og likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert behandling.

Rollefordelingen i styringssystemet:

 • Helse- og omsorgsdepartementet gir overordnede føringer for styringssystemet og beslutter godkjenning, endring og avvikling av nasjonale tjenester etter søknad fra de regionale helseforetakene
 • De regionale helseforetakene har ansvaret for drift av de nasjonale tjenestene, og skal sørge for at godkjente tjenester oppfyller krav og intensjoner i henhold til forskrift 1706 av 17. desember 2010 (lovdata.no). De regionale helseforetakene har etablert egne servicemiljø som skal gi råd og veiledning ifm søknad, etablering og drift av nasjonale tjenester.
 • Helsedirektoratet er rådgiver for departementet, vurderer søknader og avgir innstilling til departementet om opprettelse av nye tjenester, og avvikling av etablerte tjenester.

Årlig vurdering og avvikling av nasjonale tjenester

Godkjente nasjonale tjenester og deres faglige referansegrupper skal rapportere årlig. Fristen for årsrapportering er 1. mars påfølgende år, Årsrapportene er offentlige og blir gjort digitalt tilgjengelig.

De regionale helseforetakene vurderer årlig de nasjonale tjenestene med utgangspunkt i årsrapportene. Det vurderes bl.a. om tjenestene tilfredsstiller kravene i forskrift og om de oppfyller sine nasjonale oppgaver. Det skal fremkomme av vurderingen om det er grunnlag for endringer eller avvikling av tjenesten. 

Helse- og omsorgsdepartementet kan vedta avvikling av godkjente nasjonale tjenester dersom:

 • ett eller flere vilkår som lå til grunn for godkjenningen ikke lenger er oppfylt
 • det ikke lenger er behov for å opprettholde den nasjonale tjenesten

Søknad og vedtak om nye nasjonale tjenester

 • Regionale helseforetakene søker Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av nye nasjonale tjenester. Brukerorganisasjoner og fagmiljø m.fl. kan anmode de regionale helseforetak om å søke opprettelse av en nasjonal tjeneste.
 • En nasjonal tjeneste utfører oppgaver på vegne av alle helseregioner. En søknad om godkjenning og etablering, forutsetter derfor støtte fra alle helseregioner før den fremmes for Helse- og omsorgsdepartementet.

  Søknadsprosess
  1. Helseforetak søker de regionale helseforetak om etablering av tjenester
  2. De regionale helseforetakene behandler og prioriterer søknader og sender videre til Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til Helsedirektoratet innen 15. januar hvert år
  3. Helsedirektoratet vurderer søknader basert på en faglig og uavhengig vurdering
  4. Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner eller avslår søknader om etablering av nye nasjonale tjenester
  5. De regionale helseforetakene får godkjenning eller avslag på søknader fra Helse- og omsorgsdepartementet
  6. Helseforetak etablerer tjenester ved positiv søknadsbehandling
    
 • Vedtak om etablering eller endring av en nasjonal tjeneste er ikke et vedtak iht. forvaltningsloven § 2, og vedtaket kan derfor ikke påklages.

Mer hos andre

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en veileder til forskrift av 17. desember 2010 nr. 1706 om krav til spesialisthelsetjenester, godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten og bruk av betegnelsen universitetssykehus. Veilederen gir nærmere informasjon om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Oversikt over nasjonale tjenester

Her ligger en oversikt over nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Først publisert: 07.05.2019 Siste faglige endring: 05.04.2024 Se tidligere versjoner