Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oversikt over nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 2024

Oversikt over godkjente nasjonale behandlingstjenester (NBT) i spesialisthelsetjenesten

 

Helse Sør-Øst RHF

Navn på tjeneste

Lokalisering

Innhold og avgrensning - godkjent beskrivelse av tjenesten) 

ICD-10 kode

Godkjent fra

Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi

Norwegian National Unit for Replantation Surgery

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Replantasjonskirurgi innbefatter påsying av fullstendig amputerte eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon, samt påfølgende kirurgisk oppfølging.

Replantasjonskirurgi omfatter i første rekke fingre eller deler av hender og armer. Amputerte stortær, føtter, legger eller lår uten for store kvestelser er også aktuelle for replantasjon. Ved multitraumer vil livstruende skader ha prioritet. Andre legemsdeler som penis, øre, nese, hake, skalp m.m. kan også replanteres med gode resultater.

Behandlingen er teknisk komplisert, langvarig, og krever deltagelse av flere kompetente kirurger. Det er få tilfeller pr. år. Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

S08, S18, S28, S38, S48, S58, S68, S78, S88, S98

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte

Norwegian National Unit for Reproductive Medicine and Infectious Disease

 

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

 

Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte tilbyr assistert befruktning til par hvor en eller begge partnere er smitteførende med en alvorlig og kronisk seksuelt overførbar infeksjon. Tjenesten er etablert for å gi trygg og effektiv behandling for disse parene.

Behandlingstjenesten er tilknyttet fageksperter i infeksjonsmedisin og fertilitet/reproduksjon, og tilbyr helhetlig utredning og behandling for ufrivillig barnløshet hos kronisk smittede pasienter. Behandlingstilbudet er avgrenset til pasienter som er lavgradig kronisk smittet med HIV, hepatitt B eller hepatitt C.

N46, N97, Z21, B18

1. jan. 2016

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft

Norwegian National Unit for Surgical Exenteration

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

 

Bekkeneksenterasjon er et kirurgisk inngrep hvor en fjerner livmor og skjede sammen med blære og eller endetarm. Operasjonen anvendes især hos kvinner med livmorhalskreft som får tilbakefall i livmorhalsen etter strålebehandling, men kan også være indisert hos andre pasienter.

Pasientantallet er lite og det er stor risiko for komplikasjoner etter slike inngrep. Behandlingstilbudet er derfor sentralisert til et sykehus. Avdelingen forestår nødvendig gjenopptrening i samarbeid med lokalsykehus.

 

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin

Norwegian National Unit for CBRNE Medicine

 

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

 

Den nasjonale behandlingstjenesten er etablert for å ivareta forebygging og håndtering av uhell/hendelser knyttet til farlige kjemiske stoffer (Chemical), biologiske agens (Biological), radioaktiv stråling (Radiation), kjernefysisk stråling (Nuclear) og deres helseskadelige effekter. Dette inkluderer diagnostikk, agensdeteksjon, skadestedshåndtering og dekontaminering.

Tjenesten er tillagt akuttberedskap og har tilbud om akuttbehandling av pasienter som har vært utsatt for særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til høyrisikosmittesykdom.

Tjenesten samarbeider med Giftinformasjonen, Strålevernet og Folkehelseinstituttet, og skal gi faglige råd til helsetjenesten, helsepersonell, nødetater og sentral helse- og beredskapsmyndigheter.

Miljø og folkehelseaspekter faller utenfor hovedformålet til tjenesten.

Det vises til egen nettside med informasjon om tjenesten og kontaktinformasjon.

 

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for kvinner med malign trofoblastsykdom

Norwegian National Unit for women with malignant gestational trophoblastic disease

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

 

Behandlingstjenesten driver utredning og behandling av kvinner med malign trofoblastsykdom. Malign trofoblastsykdom er en kreftsvulst utgående fra morkakens celler under graviditet. 

Malign trofoblastsykdom er en sjelden sykdom som kan være alvorlig dersom den ikke behandles riktig. Behandlingstilbudet er derfor sentralisert til ett sykehus for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kvalitet. Det vises til egne henvisningskriterier.

C58

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for cochleaimplantat hos barn

Norwegian National Unit for Cochlear Implantation in Children

 

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Cochleaimplantat er et avansert teknisk hørselshjelpemiddel for barn som er født døve eller får hørselstap i barnealderen, der dette tapet ikke kan behandles med høreapparat.  Formålet med behandlingstjenesten er å gi barn med sterkt nedsatt hørsel mulighet for å høre og utvikle talespråk.

Tjenester omfatter utredning, operasjon, teknisk og audiopedagogisk oppfølging fram til 18 års alder. Etter fylte 18 år fortsetter teknisk oppfølging ved regionale CI sentre dvs. Oslo universitetssykehus HF, Haukeland sykehus eller St. Olavs hospital.

Tjenesten ivaretar også oppfølging av barn som har fått cochleaimplantat og bidrar til habilliteringen / rehabiliteringen av disse.

H91.9

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved diffus systemisk sklerose

 

Norwegian National Unit for autologous haematopoietic stem cell transplantation in diffuse systemic sclerosis

Oslo universitetssykehus HF

Nasjonal behandlingstjeneste for autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (AHSCT) ved diffus systemisk sklerose (dcSSc) er lokalisert ved Oslo Universitetssykehus HF.

Innholdet i tjenesten er definert gjennom dens tre formål; (i) Tjenesten skal utføre tverr-disiplinær utredning av alle norske dcSSc pasienter som er aktuelle for AHSCT. (ii) Tjenesten skal utføre selve AHSCT behandlingen. (iii) Tjenesten skal gjennomføre systematisk oppfølging av de AHSCT-behandlede dcSSc pasientene i nært samarbeid med pasientens lokale revmatologisk avdeling.

Tjenesten vil benytte internasjonalt anerkjente resultatmål for behandling og oppfølging, og aktivt legge til rette for forskning. Tjenesten skal ikke utføre AHSCT på andre indikasjoner eller annen type behandling av dcSSc.

M34.0

5. des. 2019

Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi

Norwegian National Unit for Reconstructive Deep Venous Surgery

Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus

 

 

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr høyspesialiserte undersøkelser og behandling av pasienter med kroniske sår, smerter og hevelse på grunn av sykdomstilstander i det dype venøse systemet. Tilbudet forutsetter at annen konvensjonell terapi som kompresjon og kirurgisk sanering av overflatisk/perforant insuffisiens ikke har lyktes.

Utredning og behandling av disse pasientene krever spesialisert kompetanse. Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

I86.0, I86.3, I87.0, I87.2

7. des. 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner og durale AV-fistler

Norwegian National Embolization Unit for Intracranial and Spinal Arteriovenous Malformations and Dural Arteriovenous Fistulas

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

En cerebral arteriovenøs malformasjon (AVM) er et medfødt karnøste i hjernen. Det oppdages 40 – 50 nye tilfeller årlig. Et antall av disse pasientene trenger behandling for å hindre blødning fra karnøstet.

En dural AV-fistel er en fistel som åpner seg sekundært i forløpet av tilstopping av en eller flere av hjernens eller spinalrommets drenerende vener. Fistelen kan gi symptomer i form av plagsom pulssynkron bilyd, økt intrakranielt trykk eller hjerneblødning. I spinalkanalen kan den gi symptomer i form av økende funksjonssvikt i ryggmargen (myelopati).

På grunn av få årlige tilfeller og spesialisert behandling er tjenesten sentralisert. Det vises til egne henvisningskriterier.

Q 28.2, I77.0

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med eggstokkvev

Norwegian National Unit for Fertility Preservation with Ovarian Tissue

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Reproduksjonsmedisinsk avdeling

 

Når det foreligger medisinsk indikasjon tilbyr tjenesten utredning og behandling med uttak av eggstokkvev, bearbeidelse og langtidslagring av vev, og eventuelt tilbakesetting av eggstokkvev for å re-etablere fertilitet. Tilbudet gis til pasienter som skal gjennomgå en behandling som har stor risiko for å skade fruktbarheten, eller hvor det foreligger en sykdom eller tilstand som med stor sannsynlighet fører til for tidlig tap av fertilitet. Utredning og uttak av vev skjer gjennom tett samarbeid med alle helseregioner.

Denne behandlingen krever spesialisert kompetanse og er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier.

 

C50, C81, C82, C40, C41, G35

7. des. 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft

Norwegian National Unit for Fertility Preserving Treatment on Early Cervical Cancer

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

 

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr fertilitetsbevarende kirurgiske behandling av livmorhalskreft. Behandlingen tilbys unge kvinner med et ønske om å kunne få barn etter kreftbehandlingen, og hvor livmorhalskreften oppdages tidlig. Det forutsettes at kreftsvulsten har begrenset størrelse.

Det er få nye tilfeller årlig og inngrepet krever spesialisert kompetanse. Tjenesten er derfor sentralisert for å sikre et kvalitativt godt behandlingstilbud.

Det vises til egne henvisningskriterier.

 

7. des. 2016

Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide

National unit for Pregnancy and Heart Disease

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Behandlingstjenesten er et behandling- og oppfølgings tilbud gjennom svangerskap og fødsel for kvinner med alvorlig hjertesykdom. Alvorlig hjertesykdom kan begrense tilpasningene i hjerte- og kretsløp som ellers er nødvendig for et normalt svangerskapsforløp.

Behandlingstjenesten vil hovedsakelig gjelde kvinner med høyrisiko svangerskap slik som pulmonal hypertensjon, alvorlig hjertesvikt, alvorlig venstresidig hjerteobstruksjon, Marfan syndrom (med aortadilatasjon >45 mm) og komplekse medfødte hjertefeil med hjertesvikt, arytmitendens eller cyanose.

Kompleksiteten og grad av risiko i slike svangerskap tilsier at disse pasientene skal henvises til Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide for svangerskapsoppfølging og fødsel.

I27.0, I27.9, I50.9, I35.0, I34.2, I05.1, Q87.4, Q23.4, Q22.0

1. jan. 2016

Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom

Norwegian National Unit for Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Colorectal Cancer, Pseudomyxoma Peritonei and Abdominal Mesothelioma

 

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Behandlingstjenesten er et tilbud om behandling av pasienter som har kreftsykdom i tykk- eller endetarm med spredning til bukhinnen. Ved operasjonen søker en å fjerne all synlig svulstsykdom for deretter å gi varm cellegiftbehandling i buken før operasjonen avsluttes.

Behandlingen er komplisert og krever spesialisert kompetanse. Det er få nye pasienter årlig. Tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

C78.6

7. des. 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse

Norwegian National Unit for Sensory Loss and Mental Health

 

Oslo universitetssykehus HF, Gaustad sykehus

 

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse har ansvar for utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn, unge og voksne med betydelig syns- og/eller hørselshemming.

Tjenestens formål er å sikre at personer innenfor målgruppene får lik tilgang til utredning og behandling av psykiske lidelser som befolkningen ellers, og at behandlingen skal skje i en tjeneste som har kompetanse om de generelle og spesifikke utfordringene med betydelig syns- og/eller hørselshemming. Tjenesten skal bidra til etablering og oppfølging av helhetlige pasientforløp.

Tjenesten skal drive veiledning og kompetansespredning, og tjenesten skal drive forskning og fagutvikling innenfor sitt ansvarsområde.

 

F00-F99

H90, H91, H93, H53, H54, H55-H59

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdom

Norwegian National Unit for Severe Bleeding Disorders: Advanced Diagnostics, Surgery and Intervention

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Det er diagnostisert ca. 300 pasienter med alvorlig blødersykdom i Norge. Årlig henvises anslagsvis 20-30 nye pasienter til utredning.

Pasienter med alvorlig blødersykdom trenger behandling med koagulasjonsfaktor- konsentrater for å kunne stoppe blødninger eller som forebyggende behandling i forbindelse med kirurgi og andre invasive diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer.  Behandling med koagulasjonsfaktorkonsentrater krever daglig monitorering.

Utredning, monitorering og behandling med koagulasjonsfaktorkonsentrater er kostbart og krever spesialutstyr og spesialkompetanse. Denne tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det er behandlingen med koagulasjonsfaktorkonsentrater som nødvendiggjør sentralisering av behandlingstilbudet, ikke den kirurgiske intervensjonen.

Det vises til egne henvisningskriterier.

D66-D68

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis

Norwegian National Unit for Brachial Plexus Injury

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Den nasjonale behandlingstjenesten omfatter utredning og kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis. Plexus brachialis er et nettverk av nerverøtter som kommer ut fra ryggmargen i nakken, og som styrer bevegelse og følelse i armene. Skader på plexus brachialis skjer vanligvis ved et kraftig drag i armen, skulderen eller nakken.

Kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis omfatter nervekirurgi og funksjonsforbedrende kirurgi. For å sikre spesialisert kompetanse og høy kvalitet, er behandlingen sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

Tjenesten omfatter ikke initial vurdering eller konservativ behandling.

P14.0, P14.1, P14.2, P14.3, S14.3

7. des. 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved ikke maligne rygglidelser hos barn

Norwegian National Unit for Surgical Treatment of the Non-malignant Pediatric Spine

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Tjenesten utfører kirurgisk vurdering og behandling av barn under 10 år med ryggskjevhet, glidning i rygg eller ryggsmerter som ikke lar seg behandle ved regionalt sykehus. Tjenesten har ansvar for barn med ryggdeformiteter, spondylolistese og alvorlig infeksjon i ryggsøylen. Disse pasientene krever tett oppfølging av spesialisthelsetjenesten i hele vekstperioden.

Behandlingen er teknisk komplisert og krever spesialisert kompetanse. Det er få nye pasienter årlig. Tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

Tjenesten omfatter ikke maligne eller benigne svulster, drenasje i forbindelse med ikke tuberkuløs infeksjon med abscess og/eller truende nevrologiske utfall, eller smertediagnostikk.

Q67.5, Q67.8, Q76.3, Q76.4,  M40.0, M40.1, M41.0, M41.1, M41.4, M41.5, M43.1

7. des. 2016

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser

Norwegian National Unit for Craniofacial Surgery

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Behandlingstjenesten er et tilbud til barn med (medfødte) misdannelser og vekstforstyrrelser i kranium / ansikt. Kraniofacial kirurgi innebærer behandling av pasienter med sjeldne og komplekse anomalier (forandringer) som affiserer både hodeskalle, mellomansikt og underkjeve.

 

Tilstandene er av ulik kompleksitet og alvorlighetsgrad. Enkelte grupper krever spesialisert behandling over en kortere periode, mens andre trenger behandling og oppfølging fra fødsel til voksen alder. Behandlingen gjennomføres av Kraniofacialt team, som er sammensatt av spesialister fra ulike helseprofesjoner.

 

Denne behandlingstjenesten ivaretar ikke isolerte misdannelser i øyeregionen og leppe-kjeve-ganespalte da disse ivaretas av egne behandlingstjenester.

 

Q75.0, Q75.1, Q77.5, Q75.9, Q78.8, Q84.9, Q85.0, Q86.8, Q87.0, Q87.3, Q87.5, Q87.8, Q89.7, Q89.8, Q89.9, Q90.0, Q92.2, Q92.3, Q92.8, Q92.9, Q93.5, Q93.8, Q99.8, Q99.9, Z03.8, Z82.7

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi

Norwegian National Unit for Surgical Epilepsy

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Tjenesten tilbyr avansert utredning og kirurgisk behandling av pasienter med epilepsi som ikke kan behandles tilfredsstillende medikamentelt.  For noen pasienter med manglende effekt eller alvorlige bivirkninger av antiepileptika kan kirurgisk behandling være et aktuelt alternativ.

Utredning og behandling er ressurskrevende og krever spesialisert kompetanse.

Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Tjenesten utføres i et tett samarbeid mellom Avdeling for kompleks epilepsi (AKE) i Sandvika og Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Det vises til egne henvisningskriterier.

G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.8, C71.2

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil

Norwegian National Unit for Surgery and Intervention on Congenital Cardiac Disease

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Barnekardiologisk seksjon

 

Det fødes 250 barn per år med medfødt hjertefeil som krever høyt spesialisert behandling. Behovet for slik behandling stilles i mange tilfeller ved lokal barneavdeling ved bruk av ultralyd (ekkokardiografi). 

Disse pasientene trenger spesialisert kirurgisk eller kateterbasert behandling. Videre utredning og behandling av medfødt hjertefeil er derfor sentralisert til nasjonal behandlingstjeneste. Tjenesten er tilgjengelig på døgnbasis. Etter fullført behandling, blir barnet overført til lokal barneavdeling for videre oppfølging. Det vises til egne henvisningskriterier.

Q20 – Q28

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling

Norwegian National Unit for Epilepsy

Oslo universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE)

 

Behandlingstjenesten tilbyr utredning og behandling av pasienter med epilepsi som får anfall på grunn av manglende effekt av legemidler og som har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art. Tjenesten er også for pasienter som skal utredes for epilepsikirurgi.

Tjenesten gjennomfører også utredning og behandling av pasienter med psykogene non-epileptiske anfall, medisinsk-pedagogisk-psykologisk utredning, utredning og behandling av pasienter med epilepsi og utviklingshemning, epilepsi og autisme, behandling med ketogen diett, og utredning av pasienter med sjeldne diagnoser assosiert med epilepsi; tuberøs sklerose, Aicardi syndrom, Landau-Kleffner syndrom og Sturge-Weber syndrom.

Det vises til egne henvisningskriterier.

G40–G41, R44.5, R56.8

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukom

Norwegian National Surgical Unit for Congenital Glaucoma

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Øyeavdelingen

 

Det er etablert et nasjonalt behandlingstilbud til barn under 16 år som fødes med glaukom (grønn stær) eller får glaukom i tidlig alder. Hvert år fødes 5-6 barn med denne lidelsen. I tillegg kan barn få glaukom som følgetilstand til andre øyesykdommer, eksempelvis medfødt grå stær eller som ledd i et syndrom. Det er i gjennomsnitt 20-25 nye barn hvert år som må behandles for glaukom. Pasientene trenger oppfølging over flere år etter behandling.

Tilbudet består hovedsakelig av diagnostisering og kirurgisk behandling. For å sikre høy kvalitet og tilgjengelighet, er denne tjenesten sentralisert til en nasjonal behandlingstjeneste.

Henvisningskriterier: Mistanke om glaukom hos barn under 16 år.

Q15.0

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremitet hos barn

Norwegian National Surgery Unit for Treatment of Congenital Lower Limb Deformities in Children

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Tjenesten driver utredning og kirurgisk behandling av medfødte deformiteter i underekstremitet hos barn. Behandlingen inkluderer alle kirurgiske teknikker for deformitetskorreksjon, som for eksempel beinforlengelse og aksekorreksjoner. Tjenesten inneholder tilbud om kontinuerlig tverrfaglig oppfølging gjennom hele oppveksten. 

Utredning og behandling av disse pasientene krever spesialisert og tverrfaglig kompetanse. Tjenesten er derfor sentralisert til en nasjonal behandlingstjeneste. 

Tjenesten omfatter ikke medfødte fotdeformiteter som for eksempel klumpfot. Videre omfatter tjenesten ikke idiopatiske (uten klar årsak) beinlengdeforskjeller og ervervete deformiteter hos barn, som for eksempel tilstander som er følge av skade.

Det vises til egne henvisningskriterier.

Q72, Q77, Q78.8

1. jan. 2016

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon

Norwegian National Unit for Organ Transplantation

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Behandlingstjenesten er et tilbud om organtransplantasjon ved svikt i vitale organer som nyre, hjerte, lunge, lever, bukspyttkjertel/øyceller. Tilbudet omfatter også transplantasjon av kunstig hjertepumpe (LVAD) på indikasjon alvorlig hjertesvikt.  

Tjenesten dekker også transplantasjons-immunologisk utredningen ved allogene stamcelletransplantasjoner (se avsnittet Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon), inkl. drift av Det norske benmargsgiverregisteret og søk etter ubeslektede HLA-identiske stamcellegivere.

Tjenesten bistår godkjente donorsykehus i hele landet ved uttak av organer fra avdød giver og fra levende giver ved OUS Rikshospitalet. Som ledd i dette arbeidet driver tjenesten kompetansespredning og iverksetter tiltak for å øke tilgang på organer.

På grunn av tjenestens kompleksitet og behov for bred spesialisert og samkjørt tverrfaglig kompetanse, er tjenesten sentralisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Transplantasjonspasienter trenger oppfølging hele livet etter inngrepet, og oppfølgingen gjennomføres i tett samarbeid med sykehus i pasientens egen helseregion.

Det vises til egne henvisningskriterier.

 

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for pulmonal hypertensjon

 

Norwegian National Unit for Pulmonary Hypertension

Oslo universitetssykehus HF

 

 

Tjenesten driver utredning og behandling av pasienter med pulmonal hypertensjon (PH) i form av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH), kronisk lungeembolisme (CTEPH) og uavklart PH. Tjenester består av et bredt sammensatt og tverrfaglig spesialisert team som får henvist særlig høy-risiko pasienter i NYHA-klasse III og IV.

Formålet med tjenesten er å drifte et ekspert- / referansesenter i tråd med internasjonale retningslinjer, for å bedre tilbudet til pasienter med relativt sjelden, men alvorlig sykdom. Det vises til egne henvisningskriterier og beskrevet pasientforløp for pasienter som henvises.

I26.9, I27.0, I27.8, I27.9

3. mai 2019

Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved Locked-in syndrom

Norwegian National Unit for Rehabilitation of Locked-in Syndrome

Sunnaas sykehus HF

 

Den nasjonale behandlingstjenesten omfatter funksjonsutredning og rehabilitering av pasienter med locked-in syndrom. Målgruppen er pasienter med store lammelser i alle 4 ekstremiteter og store kommunikasjonsvansker, som har normal eller tilnærmet normal kognisjon og som er fullt pleietrengende i dagliglivets aktiviteter. Syndromet skyldes vanligvis et hjerneslag lokalisert til øvre del av hjernestammen.

Locked-in syndrom er en sjelden tilstand der rehabiliteringen krever spesialisert utstyr og kompetanse av et bredt sammensatt tverrfaglig team.

Tjenesten omfatter locked-in syndrom forårsaket av ervervet hjerneskade, ikke lignende tilstand grunnet medfødt eller degenerativ sykdom.

Det vises til egne henvisningskriterier.

G83.5, I63,

ev. I60, I61, S06

7. des. 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruksjon ved medfødte misdannelser i øyeregionen

Norwegian National Unit for Reconstructive Surgery of Ocular Congenital Malformations

 

 

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet/Ullevål

 

Den nasjonale behandlingstjenesten omfatter utredning og rekonstruktiv kirurgi ved medfødte misdannelser i øyeregionen. Misdannelser i øyeregionen omfatter misdannelser lokalisert til øyets omgivelser, øyelokk, øyehulen og tåreapparatet.

Øyeavdelingen ved OUS har et etablert samarbeid med plastikk kirurger, kjevekirurger, nevrokirurger og øre-nese-hals leger hvor utredning og behandling foregår i spesialiserte team med felles poliklinikk og felles operasjoner.

Avansert behandling av misdannelser i øyeregionen krever spesialisert tverrfaglig kompetanse. Tjenesten er derfor sentralisert til en nasjonal behandlingstjeneste.

Q10.0, Q10.1, Q10.2 Q10.3, Q10.5, Q10.6

Q11.1, Q11.2

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastom

Norwegian National Unit for Retinoblastoma

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Øyeavdelingen

 

Retinoblastom (RB) er en sjelden og ondartet kreftsvulst hos barn, utgående fra umodne netthinneceller. Det er 3 – 4 nye tilfeller per år og nær 100 prosent overlevelse ved riktig behandling. Retinoblastom finnes i en arvelig og en ikke-arvelig form. Ved påvist retinoblastom, undersøkes også foreldre, søsken, barn og andre relevante slektninger.

Tjenesten tar et spesielt ansvar for å spre kompetanse om symptomer slik at svulsten kan oppdages og behandles så tidlig som mulig. Tjenesten har etablert et tett samarbeid med barneonkologer og andre faggrupper som genetikere, nevroradiologer, barnekirurger, onkologer, BUP og andre barneleger.

Det finnes flere ulike behandlingsformer og kombinasjoner av disse: Cellegift, frysebehandling (frysing), laser, lokal strålebehandling eller fjerning av øyet. På grunn av få tilfeller og behov for spesialisert behandling, er behandlingstilbudet sentralisert til en nasjonal tjeneste.

Henvisningskriterier: Mistanke om retinoblastom fra egen øyelege eller øyeavdeling.

C69.2

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering

Norwegian National Unit for Rehabilitation for Rheumatic Patients with Special Needs

Diakonhjemmets sykehus HF, Oslo

 

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr utredning og spesialisert tverrfaglig rehabilitering av pasienter over 18 år med inflammatorisk revmatisk sykdom. Målgruppen er pasienter med komplekse sykdomsutfordringer og utvikling av økende funksjons- og aktivitetsproblemer, som ikke får dekket sitt behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten regionalt. 

Tilbudet skal være individuelt tilpasset ut fra en biopsykososial forståelse med integrerte utredninger og intervensjoner fra revmatolog, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier. For å sikre høy kvalitet og tilgjengelighet er dette behandlingstilbudet sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

Dette er ikke et tilbud til pasienter hvor «second opinion» på diagnose og medisinsk behandling er primær henvisningsårsak.

Det vises til egne henvisningskriterier.

Z50.80 og M-diagnoser som innbefatter inflammatorisk revmatisk sykdom med tillegg av ICD-10 koder for komorbide sykdommer

7. des. 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Norwegian National Unit for Screening and Diagnostics of Congenital Pediatric Metabolic Disorders

 

 

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Nyfødtscreeningen er et tilbud for alle nyfødte om undersøkelse for 26 alvorlige, arvelige sykdommer (21 medfødte stoffskiftesykdommer, 2 hormonsykdommer, cystisk fibrose, alvorlig kombinert immunsvikt og andre alvorlige T-celle defekter, og spinal muskelatrofi). Tjenesten har ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med fenylketonuri (PKU).

Tjenesten utfører også avansert laboratoriediagnostikk for flere hundre andre medfødte stoffskiftesykdommer.

Dette er dyre analyser som krever høy kompetanse og spesialisert analyseutstyr. Tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

I tillegg til analysevirksomhet, gis det rådgivning til helsepersonell og foreldre.

 

E70.0, E70.1, E70.2, E71.1, E72.1, E71.3, E72.3, E72.8, E74.4,

E25.0, E03.0 og E03.1

E84.0 - E84.9, G12

D81.0 - D81.9 og D82.0, D82.1

Avansert laboratoriediagnostikk av flere hundre andre medfødte stoffskiftesykdommer som kan ramme ett eller flere organsystemer, bl.a.: E.70.8, E.70.9, E.71, E.72, E.74, E.75, E.76, E.77, E.79, E.87, E.88, G.60, G.63.3, G.71.3, G73.3, H.49.8, N.20.0. E53.1, E70.0, E70.1, E70.2, G40.8, G73.6, I43.1, H28.1

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner

Norwegian National Unit for Vascular Anomalies

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Det er etablert en nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer eller vaskulære malformasjoner der disse har funksjonell betydning eller er kosmetisk skjemmende. Et hemangiom er en svulst i blodårevev som oppstår hos spedbarn og som vokser raskt første leveår. 

Behandling av vaskulære malformasjoner og hemangiomer kan gjøres medikamentelt, ved radiologisk eller kirurgisk intervensjon. Kirurgisk behandling vurderes der radiologisk intervensjon ikke har nytte.

Mange av pasientene trenger høyspesialisert tverrfaglig kompetanse med mange medisinske spesialiteter involvert. Behandlingen av disse pasientene er sentralisert til avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Det vises til egne henvisningskriterier.

D18, Q27.8, Q82.8, Q82.9

Q87

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader

Norwegian National Unit for Complex Pelvic Fracture

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

 

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr høyspesialisert utredning og behandling av pasienter med alvorlige og komplekse bekkenbruddskader. Tjenesten omfatter åpne bekkenbrudd og bekkenbrudd kombinert med større bløtdelsskader som krever sekundære bløtdelsrekonstruksjoner.

Behandling tilbys også ved bekkenbrudd hos barn, komplekse brudd i bakre bekkenring med nevrologiske utfall, og operasjonstrengende sekveler etter brudd i bakre bekkenring. Det vises til egne henvisningskriterier.

S32.1, S32.2, S32.3, S32.4, S32.5, S32.7, S32.8, S33.2, S33.3, S33.4, S33.6, S33.7, S34.4, S34.6, S34.7, S35.5, S35.7, S35.8, S35.9, S37.2, S37.3, S39.0, S39.7, S39.8, S39.9, M84.0, M84.1, M84.2, M84.3, M84.4, M84.8, M84.9  T84.0, T84.1, T84.2, T84.3, T84.5, T84.6, T84.7, T84.8, T84.9

7. des. 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens

Norwegian National unit for gender incongruence

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Den nasjonale behandlingstjenesten driver kirurgisk, endokrinologisk og psykiatrisk utredning og behandling av transseksualisme. Utredning har som mål å avklare om endokrinologisk og kirurgisk kjønnskonvertering kan anbefales. Tilbudet omfatter barn og voksne med en kjønnsidentitetskonflikt.

Tjenesten består av en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av barneklinikk, barne- og ungdomspsykiatri, endokrinologi, gynekologi, plastisk kirurgi, psykiatri og logopedi. På grunn av få nye tilfeller pr. år og behov for spesialisert og tverrfaglig kompetanse, er tjenesten sentralisert til en nasjonal behandlingstjeneste.

Tjenesten omfatter kun diagnostikk og behandling av diagnosen transseksualisme.

Det vises til egne kriterier for henvisning.

F64.0, F.64.1, F64.2, F64.8, F64.9 = F64 og F65 kompleks, Q50 kompleks

7. juli 2011

Helse Vest RHF

Navn på tjeneste

Lokalisering

Innhold og avgrensning

ICD-10 kode

Godkjent fra

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling

Norwegian National Unit for Severe Burn Treatment

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

 

Tjenesten omfatter avansert brannskadebehandling ved store brannskader og tidlig høyspesialisert brannskade-rehabilitering ved komplekse rehabiliteringsbehov i forlengelsen av akuttoppholdet. Den nasjonale tjenesten omfatter også rekonstruksjon av følgetilstander etter store brannskader.

Tjenesten inkluderer intensivbehandling og kirurgi ved store flammeskader, skåldingskader, kontaktskader, etseskader og elektriske skader og tilstander som trenger tilsvarende behandling (toksisk epidermal nekrolyse/Steven-Johnsons syndrom og svært omfattende hud- og bløtdelsdefekter som følge av andre skader/tilstander).

Det vises til egne henvisningskriterier.

T20-25, T29-32, T95, L51.2, Z50.80, Z50.89

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling

Norwegian National Unit for Planned Hyperbaric Oxygen Treatment

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

 

Den nasjonale behandlingstjenesten omfatter planlagt behandling i trykkammer hvor pasienten puster 100 % oksygen i et omgivelsestrykk på 2,4 atmosfærer. Pasientene får en behandlingsserie på inntil 30 behandlinger. Behandlingen er poliklinisk og utenbys pasienter bor på hotell på sykehusområdet.

Behandlingen tilbys ved stråleskader etter kreftbehandling i hode/halsområdet, stråleskader i bekkenområdet, kronisk behandlingsresistent osteomyelitt og ved kroniske sår hvor årsaken til såret er sykdomstilstand i de minste blodårene (diabetiske fotsår med mikroangiopati og sår i bestrålt vev). Behandlingen stimulerer til dannelse av nye blodkar og tilheling i oksygenfattig vev.

Behandlingen krever spesialisert utstyr og kompetanse, og pasientgruppen er liten. Behandlingstilbudet er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier på tjenestens nettside.

 

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for endobronkial brakyterapi

Norwegian National Unit for for Endobronchial Brachytherapy

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

 

Den nasjonale behandlingstjenesten omfatter planlagt innvendig strålebehandling i luftveier ved ondartede svulster, eventuelt ved godartede svulster/granulasjonsvev. Hensikten er å forebygge trange forhold i sentrale luftveier og behandlingen gis hovedsakelig i palliativt øyemed. Behandlingen utføres ved bronkoskopi på stråleterapirom, og er et samarbeid mellom lungeavdelingen og avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk. Pasientene gjennomfører vanligvis en poliklinisk behandlingsserie på 3 behandlinger i løpet av en uke. Tilreisende pasienter bor på pasienthotellet.

C34, C78

1. jan. 2019

Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi

Norwegian National Unit for Reconstructive Surgery in Tetraplegia

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

Dette er et behandlingstilbud til pasienter med tverrsnittlammelse på cervikalt nivå etter traume eller sykdom i ryggmargen, der det er gjenværende funksjon i et begrenset antall muskler i armene. De vanligste årsaker til nakkeskader med mer eller mindre komplett lammelse av alle ekstremiteter (tetraplegi) er trafikkulykker, fallskader, stupeulykker og idrettsulykker.

Tjenesten omfatter utredning og kirurgi for funksjonsforbedring av armer ved tetraplegi.

Behandling av denne type skader forutsetter spesialkompetanse og tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

T91.3, G82.4

7. des. 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler

Norwegian National Unit for Gynecological Fistulae

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

:

 

Gynekologiske fistler hos voksne (uro-vaginal eller enterovaginal fistel) er sjeldne komplikasjoner etter fødsel, kirurgi, stråleterapi, traumer, infeksjon og unntaksvis medfødte tilstander.

Behandlingstjenesten omfatter utredning, rådgiving ved valg av behandlingsmetode og kirurgi ved fistler fra kvinnelige kjønnsorganer til urinveier, tarm, hud eller bukhule.

Det er få nye pasienter årlig og behandlingen er spesialisert. For å sikre likeverdig tilgang og god kvalitet er tjenesten sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

N32.1, N82.0, N82.1, N82.3, 82.8, T83.8, L73.8

7. des. 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astma

Norwegian National Treatment Unit for Specific Inhalation Challenge in Occupational Asthma

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

Tjenesten skal være et tilbud for pasienter med mistenkt allergisk yrkesrelatert astma (J45.0, J45.8, J45.9). Spesifikk bronkial provokasjon (SIC=specific inhalation challenge) er referansemetoden for årsaksdiagnostikk av allergisk yrkesastma. Ved SIC utsettes pasienten for kontrollerte eksponeringer for det mistenkte utløsende agens. Lungefunksjon og klinisk status følges hver våken time 4-5 dager. Diagnostikken gir grunnlag for målrettet og effektiv intervensjon overfor indekspasienten, pasientens arbeidsplass og tilsvarende eksponering på andre arbeidsplasser. SIC benyttes når konvensjonell diagnostikk ikke kan gjennomføres eller gir usikre svar, for å finne det spesifikke agens og ved mistanke om nye agens.

J45.0, J45.1, J45.8, (J30.3), (J67.8)

1. jan. 2019

Nasjonal behandlingstjeneste for strålekniv

Norwegian National Unit for Gamma Knife

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

 

Den nasjonale tjenesten omfatter behandling ved godartede intrakranielle svulster, spesielt der svulsten er vanskelig tilgjengelige kirurgisk, AV malformasjoner, hjernemetastaser (spesielt solitære) og primære hjernesvulster (supplerende til kirurgi, konvensjonell strålebehandling og stråleterapi). Strålekniven (gammakniven) er en maskin som sender et stort antall radioaktive stråler inn mot et punkt hvor disse krysser hverandre. I krysningspunktet for strålene, oppnås det en meget høy stråledose uten å skade omliggende friskt vev.

Denne behandlingsformen krever spesialisert utstyr og kompetanse. Behandlingen er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. 

Det vises til egne henvisningskriterier.

C71, C79.3, D33.3, D32.0, D35.2, Q28.2, D33.9, D44.3, D43.0, D43.1, R90

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for uavklarte smerter i ansikt og kjever

Norwegian National Unit for Orofacial Pain

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

 

Tjenesten tilbyr en strukturert og spesialisert tverrfaglig utredning og behandling av pasienter med smerter i ansiktet og funksjonsforstyrrelser (gape- og tyggevansker) i kjevene. Pasienter med langvarige eller intense smerter i ansikt og kjever har ofte følgetilstander som forverrer og vedlikeholder symptomene. En liten gruppe pasienter vil ha behov for mer omfattende og spesialisert tverrfaglig utredning og behandling. Tilbudet omfatter et tverrfaglig samarbeid mellom smertemedisinsk og odontologisk kompetanse.

For å sikre et likeverdig tilbud med høy kvalitet til denne gruppen er tjenesten sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

K07.6, K14.6, G50.1

 

Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom

Norwegian National Unit for Vestibular Schwannomas

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

 

Vestibularisschwannomer (VS) er godartede, langsomt voksende svulster på en av balansenervene. De vanligste symptomene er ensidig hørselsreduksjon, øresus, svimmelhet og balanseplager. Behandlingsalternativene er observasjon, behandling med gammakniv eller kirurgi. Ved små svulster anbefales ikke behandling før eventuell vekst er påvist. Små og mellomstore svulster blir oftest behandlet i Gammakniven, mens store svulster behandles med operasjon. Behandlingstjenesten omfatter utredning, diagnostisering og kirurgisk behandling. Pasientene følger et standardisert kontrollopplegg, enten ved den nasjonale behandlingstjenesten eller lokalt.

Vestibularisschwannom er sjelden og behandlingen krever høy kompetanse. For å sikre lik tilgjengelighet og god kvalitet, er tjenesten sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

D33.3

7. des. 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere

Norwegian National Unit for Health Assessment of Occupational Divers

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

 

Den nasjonale tjenesten omfatter første gangs utredning av helseeffekter av yrkesdykking, og samarbeid om videre oppfølging med primær- og spesialisthelsetjeneste der dykkeren bor. Dykkere eksponeres for en rekke faktorer som potensielt kan gi akutt og langtids helseskade. Dekompresjonsstress kan gi akutt trykkfallssyke med affeksjon av nervesystemet (hodepine, konsentrasjonsvansker, lammelser), ledd og hud. Alvorlige hendelser i forbindelse med dykking kan gi akutte og kroniske psykiske plager. Langtidseffektene av dykking og sekveler av trykkfallssyke omfatter også redusert lungefunksjon og skader i hjerne og ryggmarg.

Utredning og behandling gjøres av et høyt spesialisert tverrfaglig team. For å sikre lik tilgjengelighet og god kvalitet, er tjenesten sentralisert til en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

T98.1, T70.3, T70.9, F43.1, Z57.3

7. juli 2011

Nasjonal behandlingstjeneste for diagnostikk og behandling av medfødt hyperinsulinisme

Norwegian national unit for diagnostics and treatment of congenital hyperinsulinism

 

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken

 

 

Medfødt hyperinsulinisme er en sjelden og alvorlig tilstand med risiko for hjerneskade og død. Klinisk utredning er krevende og behandlingen kompleks. Kunnskap omkring genfunn har betydning for diagnostikk, behandling og prognose. Enkelte barn klarer seg med diett og perorale medikamenter, mens de fleste trenger kontinuerlig sondeernæring og injeksjonspreparater. Noen pasienter kan kureres ved fjerning av insulinproduserende celler i bukspyttkjertelen. Siden tilstanden er sjelden, er formålet med behandlingstjenesten å samle diagnostikk og behandling til Haukeland universitetssjukehus, som har lang erfaring med hyperinsulinisme gjennom forskning og klinisk arbeide. Vanlig neonatal hypoglykemi, ketotisk hypoglykemi, og metabolske årsaker til hypoglykemi inngår ikke i tjenesten.

E16.1 og E16.8

 

27.07.21

Helse Midt-Norge RHF

Navn på tjeneste

Lokalisering

Innhold og avgrensning

ICD-10 kode

Godkjent fra

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Norwegian National Unit for Advanced Intervention and Invasive Therapy in Fetal Medicine

St. Olavs hospital HF

 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap.

Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, selektiv og uselektiv fosterreduksjon og eventuell føtocid ved seine svangerskapsavbrudd.

Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet. Målgruppen er gravide med mistanke om, eller påvist, sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret; samt gravide med flerlingsvangerskap, der fosterreduksjon er aktuelt.

Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og krever høy faglig kompetanse. For å sikre god kvalitet og lik tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

O31.8, O35.3, O36.0, O36.1, O36.2, O36.8, Z35.8, Z36.5, MAA06, MAA40, MAA30, MAA96, RXGG05, MAJ00, MAJ10, MAW96

7. juli 2011

Helse Nord RHF

Navn på tjeneste

Lokalisering

Innhold og avgrensning

ICD-10 kode

Godkjent fra

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocytt­immunologi

Norwegian National Unit for Platelet Immunology

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, Laboratoriemedisin

 

Behandlingstjenesten utfører påvisning, identifisering og kvantifisering av både auto- og allo-antistoffer mot trombocytter, samt typebestemmelse av trombocyttspesifikke antigener. Tjenesten bidrar med rådgivning i forbindelse med diagnostikk og behandling av immunbetingede trombocytopenier, og kan skaffe forlikelige blodprodukter til pasienter med spesielle og kompliserte transfusjonsbehov.

Påvisning og identifisering av trombocyttantistoffer, i tillegg til typing av trombocyttantigener er nødvendig for utredning og diagnostisering av immunbetingede trombocytopenier, og valg av behandling av disse.

Analysering, utredning og rådgivning ved trombocytopenier som ikke skyldes antistoffer, inngår ikke i tjenestens aktivitet.

Det vises til egne henvisningskriterier.

P61.0, D69.3, D69.5, Y88.0

7. juli 2011

Oversikt over flerregionale behandlingstjenester

Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Navn på tjeneste

Lokalisering

Innhold og avgrensning

ICD-10 kode

Godkjent fra

Flerregional behandlingstjeneste for allogen stam­celle­transplantasjon

Norwegian National Unit for Stem Cell Transplantation,

Oslo University Hospital

Norwegian National Unit for Stem Cell Transplantation,

Haukeland University Hospital

 

Oslo Universitetssykehus HF

 

Helse Bergen HF

Den flerregionale behandlingstjenesten omfatter reetablering av beinmargsfunksjon etter høydosert, beinmargsødeleggende medikamentell behandling. Kjernegruppen omfatter kreftpasienter der medikamentell behandling som ikke er tolerabel for beinmarg, men for kroppens øvrige organer, gir helbredelse eller vesentlig bedre prognose enn konvensjonell medikamentell behandling uten stamcelletransplantasjon, og også ulike former for beinmargssvikt på genetisk grunnlag eller som komplikasjon til medisinsk behandling eller miljøpåvirkning.

Allogen stamcelletransplantasjon er avansert behandling som krever spesialkompetanse hos de behandlingsansvarlig og tilpasset infrastruktur. For å sikre god kvalitet og ensartet behandlingstilbud, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved to sykehus.

Se egne henvisningskriterier.

C92.0, D46, C91.0, D47.1, D61.3

7. juli 2011

Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi

Norwegian National Ocular Unit for Brachytherapy,
Oslo University Hospital

Norwegian National Ocular Unit for Brachytherapy,
Haukeland University Hospital

Helse Bergen HF,

Haukeland universitetssykehus

 

og

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

 

Tjenesten omfatter diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med kreft i øyet (intraokulære maligne svulster). Episkleral brachyterapi er en form for strålebehandling av øyet. Metoden benyttes hyppigst for uveale maligne melanomer, men også for melanomer i conjunctiva, metastaser og andre øyesvulster.

Behandlingen krever spesialisert kompetanse og utstyr. Det er få nyhenviste pasienter årlig. For å sikre høy kvalitet og god tilgjengelighet, er behandlingen sentralisert til en flerregional behandlingstjeneste lokalisert til Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.

C69.0, C69.2, C69.3, C69.4, C69.9, C 79.8, D 31.2, D31.3, D 31.4, D 31.9, D 48.7

7. juli 2011

Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom

Norwegian National Unit for Bone Sacroma Surgery,
Oslo University Hospital

Norwegian National Unit for Bone Sacroma Surgery,
Haukeland University Hospital

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

 

og

Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus

 

Den flerregionale behandlingstjenesten omfatter kirurgisk behandling av bensarkomer, samt diagnostikk og utredning av bensarkomer innenfor patologi, radiologi, onkologi og kirurgi, og nødvendig oppfølging av pasienter med komplekse skjelettrekonstruksjoner.

Kirurgi for bensarkomer innebærer som regel fjerning av større deler av knokler eller ledd, ofte med tilgrensende muskulatur og andre strukturer. De fleste pasientene kan unngå amputasjon. Korrekt primær kirurgisk behandling av bensarkomer har stor betydning for både overlevelse og funksjon hos disse pasientene.

Utredning og kirurgisk behandling av bensarkomer krever tverrfaglig høyspesialisert kompetanse. Det er få nye tilfeller årlig. For å sikre god kvalitet, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF.

C40, C41

7. juli 2011

Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-gane spalte

Norwegian National Unit for Cleft Lip and Palate Treatment,

Oslo University Hospital

Norwegian National Unit for Cleft Lip and Palate Treatment, Haukeland University Hospital

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

og

Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus

 

Dette er et flerregionalt behandlingstilbud til barn født med leppe-kjeve-ganespalte. Leppe-kjeve-ganespalte er en medfødt misdannelse som korrigeres ved en rekke behandlingstiltak utført av mange ulike faggrupper. Behandlingen foregår over mange år. Tjenesten omfatter og koordinerer alle behandlingstiltak så som kirurgi og behandling knyttet til blant annet ernæring, tannstilling, tale og hørsel. Det utarbeides individuelle behandlingsplaner.

Behandlingen følger internasjonalt anerkjente behandlingsprotokoller. Barn, henvist til behandling, innkalles innen første to levemåneder.

 

For å sikre god kvalitet og ensartet behandlingstilbud, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved to sykehus.

Q35, Q36, Q37 Q87.0

7. juli 2011

Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

Norwegian National Unit for Disorders of Sex Development,
Oslo University Hospital

Norwegian National Unit for Disorders of Sex Development, Haukeland University Hospital

Oslo universitetssykehus

 

og

Haukeland Universitetssykehus

 

Den flerregionale behandlingstjenesten omfatter diagnostikk og behandling av barn der det ved fødsel er vanskelig å fastslå barnets kjønn, eller der det senere fremkommer tegn på feil i kjønnsdifferensieringen. Tjenesten omfatter også perineale hypospadier, alle grader av hypospadi uten begge testikler i pungen, pasienter med kjønnskromosommosaikker (for eksempel undergrupper av Turner syndrom), pasienter med medfødte syndromer som innbefatter genitale misdannelser, pasienter med manglende eller ufullstendig utvikling av pubertet som følge av feil i somatisk kjønnsutvikling og sent-debuterende kongenitt binyrebarkhyperplasi (CAH) hos jenter.

Undersøkelse og behandling krever høyt spesialisert kompetanse fra ulike faggrupper. Det er opprettet fast samarbeid i et team koordinert av barnelege. Her inngår sykepleier, barnelege, barnekirurg, barne- og ungdomspsykiater, gynekolog, plastikkirurg og barnepsykolog. I tillegg er det etablert fast samarbeid med genetiker.

For å sikre god kvalitet og ensartet behandlingstilbud, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved to sykehus.

Det vises til egne henvisningskriterier.

E 25,
E28-30, 
E 34 
Q 50-56,
Q64,
Q96-98

7. juli 2011

Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF

Navn på tjeneste

Lokalisering

Innhold og avgrensning

ICD-10 kode

Godkjent fra

Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (DBS)

Norwegian National Unit for Deep Brain Stimulation,
Oslo University Hospital

Norwegian National Unit for Deep Brain Stimulation,
St. Olav University Hospital

Oslo universitetssykehus HF

og

St. Olavs Hospital HF

 

Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (DBS) er et tilbud for behandling av Parkinson sykdom, Dystoni, og Essensiell tremor.

Behandlingen består i en avansert plassering av små elektroder i dype hjernestrukturer som kan lindre pasientenes plager og bedre deres funksjonsnivå. En liten stimulator lokalisert under huden styrer impulsene, og kan trådløst programmeres av nevrolog for best mulig effekt.

Utredning og behandling gjøres i tett samarbeid mellom nevrologer og nevrokirurger og krever spesialkompetanse. For å sikre kvalitet og tilnærmet lik tilgjengelighet er tjenesten sentralisert i én flerregional behandlingstjeneste.

Henvisningskriterier er behov for avansert behandling ved disse tilstandene når medikamentell behandling medfører uakseptable bivirkninger, eller ikke gir tilstrekkelig kontroll på sykdommene. 

.

G20, G24, G25

7. des. 2011

Flerregional behandlingstjeneste for neonatalkirurgi

Norwegian National Unit for Neonatal Surgery,
Oslo University Hospital

Norwegian National Unit for Neonatal Surgery,
St. Olav University Hospital

Oslo universitetssykehus HF

og

St. Olavs Hospital HF

 

Den flerregionale behandlingstjenesten omfatter utredning og kirurgisk behandling av alvorlig medfødte misdannelser og ervervede tilstander i gastrointestinaltraktus, urinveier og genitalia samt toraks med unntak av hjerte og sentralnervesystemet. Mange av misdannelsene påvises før fødsel med ultralyd.

Behandlingstjenesten omfatter oppfølging i gjenstående del av graviditet, fødsel og planlegging av medisinsk utredning/behandling av barnet i de tilfeller der prenatalt påviste utviklingsavvik sannsynliggjør at rask utredning/behandling av barnet etter fødsel er nødvendig.

Mange av tilstandene er sjeldne og behandlingen krever spesialisert kompetanse og utstyr. For å sikre høy kvalitet og tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus.

Det vises til egne henvisningskriterier.

P77, P78.0, Q32, Q33, Q34, Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q50 – 55, Q62, Q63-64, Q64.1, Q64.2, Q79, Q79.2, Q79.3 og Q 89.9

7. juli 2011

Flerregional behandlingstjeneste for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)

Norwegian National Unit for Preimplantation Genetic Testing, Oslo University Hospital

 

Norwegian National Unit for Preimplantation Genetic Testing, St. Olav University Hospital

Oslo universitetssykehus HF

og

St. Olavs Hospital HF

 

 

Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) omfatter genetisk undersøkelse av befruktede egg utenfor kroppen før innsetting i livmoren. PGD kan tilbys par eller enslige der en eller begge er bærere av alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom, og hvor det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et kommende barn. PGD kan i tillegg utføres for å undersøke vevstype med sikte på å få et vevstypelikt barn som kan være stamcelledonor for et søsken med alvorlig, arvelig sykdom.

Den flerregionale tjenesten skal gi et tilbud om genetisk og reproduksjonsmedisinsk utredning og behandling, herunder vurdering av egnethet etter bioteknologilovens bestemmelser, jf. bioteknologiloven kap. 2A. Tjenesten omfatter assistert befruktning kombinert med genetisk undersøkelse av befruktede egg, og videre bruk av befruktede egg som skal være uten aktuelle genetiske forandring.

Innledende genetisk utredning og fertilitetsutredning samt ordinær svangerskapsomsorg er ikke en del av tjenesten.

 

11. nov. 2022

Oversikt over godkjente nasjonale kompetansetjenester (NKT) i spesialisthelsetjenesten

Helse Sør-Øst RHF

Navn på tjeneste

Lokalisering

Innhold og avgrensning

Godkjent fra

Nasjonale kompetansetjeneste for albuekirurgi

Norwegian National Advisory Unit on elbow surgery

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

 

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på diagnostikk og behandling av både akutte og kroniske albuelidelser. 

Tjenesten sprer kompetanse for å øke kvaliteten på utredning og behandling, og medvirker til at kunnskap om behandling av disse pasientene er tilgjengelig for helsetjenesten, helsepersonell og publikum i hele landet.

Tjenesten bidrar til fagutvikling i form av kursvirksomhet, regionale møter, nettverksbygging og hospitering. Spesialkompetanse innenfor fysioterapi/rehabilitering av albue lidelser vil videreformidles fra tjenesten. 

Tjenesten vil omfatte hele eller deler av ICD10 kodene S52, S53, S54, S55, M92.3, M19.0, M25.6.

1. jan. 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi

Norwegian National Advisory Unit on Familial Hypercholesterolaemia

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Formålet med tjenesten er å bygge opp og spre kompetanse for å øke kvaliteten og kvantiteten på utrednings- og behandlingstilbudet til pasienter med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier. Tidlig diagnostisering og riktig behandling kan forebygge hjerte- og karsykdom.

Tjenesten retter seg mot helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som kommer i kontakt med denne pasientgruppen. Tjenesten driver også informasjonsvirksomhet rettet mot publikum, pasienter og pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

1. jan. 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Norwegian National Advisory Unit on Tick-borne Diseases

Sørlandet sykehus HF

 

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (NKFS) er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av flåttbårne sykdommer.

NKFS har som mål å formidle og bedre kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med flåttbårne sykdommer i hele landet. NKFS er involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og driver med fagutvikling, undervisning og informasjonsarbeid. Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Kompetansetjenesten driver ikke pasientbehandling, men gir råd og veiledning pr. e-post og telefon til helsepersonell, pasienter og publikum generelt.

1. jan. 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgi ved fot- og ankeldeformiteter

National advisory unit for surgery on foot and ankle deformities

Oslo universitetssykehus HF

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om kirurgisk

behandling av deformiteter i fot og ankel hos voksne. Tjenestens hovedmål er å utdanne ortopediske kirurger og annet relevant personale innen spesialfeltet fot- og ankelkirurgi, og gi råd og veiledning til andre faggrupper som deltar i slik behandling.

Formålet med tjenesten er å bidra til økt kompetanse og at kompetansen blir likeverdig tilgjengelig ved alle helseforetak som driver fot- og ankelkirurgi.

Tjenesten vil bidra til fagutvikling i form av temamøter, nettverksbygging, hospitantvirksomhet, utveksling av erfaring fra internasjonale møter m.m. 

Det er utarbeidet resultatmål for tjenesten som skal være oppfylt innen en tidsperiode på 5 år. 

1. jan 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge

Norwegian National Advisory Unit on Complex Psychosomatic Disorders in Children and Youth

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av barn og unge med alvorlige psykosomatiske tilstander. Dette er stress- og traumerelaterte tilstander med invalidiserende somatiske symptomer (smerter, lammelser, kramper, sanseutfall etc.) uten organiske funn som kan forklare tilstandsbildet fullt ut, og med en gjennomgripende innvirkning på barnets funksjon.

Formålet med tjenesten er å bidra til økt kvalitet på utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen på landsbasis. Kompetansespredningen rettes i hovedsak mot helsepersonell og skole, men også mot pasienter, pårørende og befolkningen.

Tjenesten skal bidra til å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse på sikt kan videreføre tjenestens oppgaver regionalt.

1. jan. 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS / ME

Norwegian National Advisory Unit on Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME)

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet og

Aker sykehus

 

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om CSF/ME til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere, samt overvåke og formidle behandlingsresultater i tillegg til å bidra i forskning og etablering av forskernettverk.

Tjenesten skal bidra til å øke kvaliteten på utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med CFS/ME, og bidra til at det etableres gode pasientforløp i alle helseregioner. Det skal særlig legges vekt på tjenesteutvikling til barn og unge og personer som er hardest rammet av sykdommen. Kunnskapsoverføring til NAV, skole, pleie- og omsorgstjenesten skal vektlegges.

Det er et mål at det bygges opp faglige nettverk i alle helseregioner slik at disse på sikt kan videreføre arbeidet regionalt.

7. des. 2011

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Norwegian National Advisory Unit on Learning and Mastery in Health

Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus

 

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Målet er styrket mestring og bedret livskvalitet for pasienter.

Tjenesten retter seg mot både spesialist- og kommunehelsetjenesten, helsepersonell, brukere og pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

7. juli 2011

Nasjonale kompetansetjeneste for nevropatisk smerte

Norwegian National Advisory Unit on Neuropathic Pain

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om identifisering, utredning og behandling av perifere og sentrale nevropatiske smertetilstander. Nevropatisk smerte er smerter som oppstår som en følge av sykelig forandring i nervevev og hvor det kan være vanskelig å påvise årsak til smerten.

Den nasjonale tjenesten skal spre kompetanse om utredning og behandling til primær- og spesialisthelsetjenesten for med det sikre økt kvalitet og likeverdig tilgang til god behandling. Tjenesten inngår i forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt, og vil delta i utarbeidelsen av nasjonale og internasjonale retningslinjer om identifisering og behandling av nevropatisk smerte.

Kompetansetjenesten omfatter ikke utredning og behandling av grunnlidelsene som forårsaker nevropatisk smerte. 

Tjenesten driver ikke pasientbehandling.

1. jan 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Norwegian National Advisory Unit on Personality Psychiatry

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

 

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelser. Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser hvor lav og ustabil selvfølelse og problemer i mellommenneskelige relasjoner er det mest fremtredende. Disse vanskene fører ofte til langvarige sykemeldinger, tidlig uførhet og vanskelige familieforhold.

Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere og befolkningen.

Det er et mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner slik at disse på sikt kan videreføre arbeidet regionalt.

7. des. 2011

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

 

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om prosedyrer for akuttmedisinsk behandling og organisering og drift av akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Tjenesten er rettet inn mot ambulansetjenesten, legevakt og sykehusenes akuttmottak, samt helsepersonell og frivillige som inngår i beredskap for store ulykker og katastrofer.

For å øke kompetansen på fagfeltet, arrangerer tjenesten kurs og konferanser for aktuelle målgrupper. I tillegg har tjenesten utviklet flere nettbaserte kurs innenfor fagområdet.

Tjenesten samarbeider etter en nettverksmodell med landets ambulansetjenester og medisinsk nødmeldetjenester. Det er et mål at disse skal overta kompetansetjenestens virksomhet og videreføre kompetanseoppbyggingen regionalt.

7. juli 2011

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

Norwegian National Advisory Unit on Mental Health in Intellectual Disabilities

Oslo Universitetssykehus HF

Formål med tjenesten er å bidra til økt kvalitet og mer likeverdig tjenestetilbud til personer med utviklingshemning og psykisk lidelse gjennom målrettet arbeid. Kompetansetjenesten skal drive kompetansespredning og kompetanseoppbygging knyttet til utredning og behandling innen psykisk helsevern for mennesker med utviklingshemninger. Kompetansespredningen omfatter særlig differensialdiagnostiske vurderinger, psykososiale behandlingsmetoder inkludert miljøbehandling, medikamentell behandling og overvåking av bivirkninger.

 

Det er utarbeidet resultatmål for tjenesten som skal være oppfylt innen en tidsperiode på 5 år.

Målgruppen er mennesker med utviklingshemning (F70 – F79), eventuelt også med autismespekterforstyrrelser (F84) og psykiske tilleggslidelser (F00 – F99).

1. jan. 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Norwegian National Advisory Unit on Concurrent Substance Abuse and Mental Health Disorders

Sykehuset Innlandet HF

 

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og formidling av kompetanse innenfor utredning og behandling av rusproblemer og psykiske problemer.

Gjennom fagutviklings- og forskningsprosjekter, etablering av faglige nettverk, vil nasjonal kompetansetjeneste-ROP bidra til en samlet kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet og at kunnskapen blir tatt i bruk i alle helseregioner. Formålet er å sikre lik tilgang til kompetanse og god kvalitet på behandling.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

7. des. 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Norwegian National Advisory Unit on Rare Disorders

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål (fellesenheten)

 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) skal bidra til at personer med utvalgte sjeldne og lite kjente diagnoser får et likeverdig, helhetlig og individuelt tilpasset tilbud i et livsløpsperspektiv. Målgruppene er brukere, deres familie og tjenesteapparat på ulike nivåer.

Ved å formidle diagnosespesifikk kunnskap til tjenesteytere med behandlingsansvar, er målet at dette skal bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene til personer med sjeldne diagnoser og deres familier. Brukermedvirkning skal styrke kunnskapsgrunnlaget.

NKSD er organisert med en fellesenhet og ni underliggende sentre. Kjernevirksomheten foregår ved sentrene.

NKSD er opprettet for å styrke faglig samarbeid, synliggjøre "sjeldenfeltet", sikre en enhetlig informasjonstjeneste, sikre god ressursutnyttelse og ivareta diagnosegrupper som ikke har et godkjent kompetanstjenestetilbud.

26. mars 2012

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring

Norwegian National Advisory Unit on Disease Related Undernutrition

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse i primær- og spesialisthelsetjenesten om risiko for underernæring ved alvorlig sykdom. Tjenesten skal fokusere på forebygging, utredning og behandling av sykdomsrelatert underernæring, der sykdommen og/eller behandlingen bidrar til underernæring og påvirker behandlingsresultatet.

Kompetansetjenestens virksomhet retter seg mot helsepersonell og annet personell som deltar i utredning og behandling av alvorlig sykes pasienter.  Formålet med tjenesten er å bedre kvalitet på pasienttilbudet hvor ernæring inngår som en integrert del av den medisinske behandlingen.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

1. jan. 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Norwegian National Advisory Unit on Substance Use Disorder Treatment

Oslo universitetssykehus HF, Gaustad sykehus

 

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om tverrfaglig spesialisert utredning og behandling av rusmiddelavhengige. Kompetansetjenesten favner kunnskapsutvikling både innenfor det allmenne og det sjeldne og nye gjennom ulike fagutviklings- og forskningsprosjekter. Målgruppen er først og fremst klinikere i spesialisthelsetjenesten, brukere og forskere. 

Tjenestens overordnede mål er å bidra til at pasientene får tilgang til likeverdige og kunnskapsbaserte spesialisttjenester.

Tjenesten skal bygge opp kompetanse i alle helseregioner og bidra til at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling.

7. des. 2011

Nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose

 

Norwegian National Advisory Unit on endometriosis and adenomyosis

Oslo universitetssykehus HF

Tjenesten skal sikre oppbygging og spredning av kompetanse om utredning og behandling av pasienter i Norge med diagnosen endometriose og adenomyose. Sykdommen kan affisere jenter og kvinner fra ungdomsskolealder til overgangsalder.

Det er stor variasjon i kompetanse og kapasitet for behandling av endometriose og adenomyose i Norge. Tjenesten skal bidra til å heve kunnskapsnivået om utredning og behandling av denne sykdommen til primær- og spesialisthelsetjenesten, for med det å sikre økt kvalitet og tilgjengelighet til rett kompetanse i kontakt med helsetjenesten.

Avgrensning av tjenesten vil være mot kroniske bekkensmerter generelt.

12. okt. 2023

Nasjonal kompetansetjeneste for palliasjon til barn og unge 

 

Norwegian National Advisory Unit on Paediatric Palliative Care

Oslo universitetssykehus HF

Kompetansetjenesten skal bidra til et likeverdig tilbud innen barnepalliasjon, uavhengig av bosted. Utviklingen av behandlingstilbudet ved alvorlige, livsbegrensende tilstander hos barn og ungdom går raskt, og stadig flere barn lever lenger med komplekse, sammensatte, livstruende lidelser. Behovet for bedre kompetanse på støttende og lindrende behandling øker ved alle barne- og ungdomsklinikker i Norge.

Tjenestens innhold vil være kompetanseoppbygging og –spredning, veiledning og rådgivning til tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten gjennom de regionale, barnepalliative teamene og regionale nettverk. Kompetansetjenesten vil være en støtte for fagmiljøene i komplekse pediatriske pasientforløp. Tjenesten skal bidra til implementering av Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge, og til videre utvikling av fagområdet i Norge.

Tjenesten skal ikke drive pasientbehandling.

11. nov. 2023

Helse Vest RHF

Navn på tjeneste

Lokalisering

Innhold og avgrensning

Godkjent fra

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarm sykdommer

Norwegian National Advisory Unit on Functional Gastro-Intestinal Disorders

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

 

Funksjonelle mage-tarmsykdommer er en stor sykdomsgruppe som blant annet inkluderer irritabel tarm og funksjonell magesekk- og spiserørssykdom.

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av funksjonelle mage-tarmsykdommer til helsepersonell, til pasienter, pårørende og allmennheten. Formålet er å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, samt spre kunnskap om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten.

Tjenesten vil iverksette målrettede tiltak for med det å redusere symptombyrden og gi bedre livskvalitet og livsutfoldelse for en stor pasientgruppe. Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

24. jan. 2014

Helse Midt-Norge RHF

Navn på tjeneste

Lokalisering

Innhold og avgrensning

Godkjent fra

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Norwegian National Advisory Unit on Spinal Surgery

St. Olavs Hospital HF

 

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om diagnostikk og invasiv/kirurgisk behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer med hovedvekt på pasienter med degenerative sykdommer i columna.

Formålet med tjenesten er å bidra til økt kvalitet på utredning og behandling av denne pasientgruppen og bidra til en mere helhetlig behandling nasjonalt, i tillegg til bedre behandlingsforløp for pasientgruppen innen helsetjenesten

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

1. jan. 2014

Nasjonale kompetansetjeneste for trening som medisin

Norwegian National Advisory Unit on Exercise Training as Medicine for Cardiopulmonary Conditions

St. Olavs Hospital HF

 

Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin omfatter trening som behandling ved hjerte-, kar-, og lungesykdom. Tjenesten skal spre kunnskap om trening som ledd i behandling av pasienter med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Formålet med tjenesten er å bidra til at kunnskapsbaserte retningslinjer tas i bruk, og derved videreutvikle og heve kvaliteten i helhetlige behandlingskjeder nasjonalt. Tjenesten vil bidra til økt kompetanse blant helsepersonell om trening som behandling, og utvikling av behandlingstilbud både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

1. jan. 2016

Helse Nord RHF

Navn på tjeneste

Lokalisering

Innhold og avgrensning

Godkjent fra

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Norwegian National Advisory Unit on Deafblindness

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø (koordinerende enhet)

 

Nasjonale kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er etablert for å drive kompetanseoppbygging og kompetansespredning knyttet til kartlegging/utredning og støttetiltak til personer med medfødt eller tidlig ervervet døvblindhet. Kompetansetjenesten er organisert med en koordineringsenhet som har det daglige ansvaret for tjenesten. Det er inngått avtaler om å yte helsetjenester med seks underliggende enheter: Statped Vest, Statped Øst, Stiftelsen Eikholt, Stiftelsen Signo og Regionalsenteret for døvblinde ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Tjenesten retter seg mot helsepersonell, helsetjenesten, hjelpeapparat, pasienter, pårørende og befolkningen generelt, og har som mål å sikre god kvalitet på helsetjenester til døvblinde.

28. juni 2012

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommer

Norwegian National Advisory Unit on Incontinence and Pelvic Floor Health

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø

 

Tjenesten er en kompetansetjeneste innen tverrfaglig utredning og behandling av vannlatings - og avføringsforstyrrelser, bekkenbunnsmerter, samt komplekse og sammensatte bekkenbunnforstyrrelser.

Tjenesten er etablert for å bygge opp og heve kompetansen til helsepersonell i alle regioner innen utredning og behandling av inkontinens og bekkenbunnsykdom. Dette gjøres i form av hospiteringsplasser, kurs, undervisning, foredrag, og konsulenthjelp. Tjenesten driver også informasjonsvirksomhet rettet mot brukere og publikum generelt.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner for å sikre bedre kvalitet og at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

7. des. 2011

Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS)

Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and Substance Use

Helse Finnmark HF

 

 

Tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk helsevern og rus når det gjelder samiske pasienters særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagte behandlingstilbud. Det er et mål at kompetansen skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet for samiske pasienter i et helhetlig behandlingsforløp, og bidra til å hindre ”drop-out”.

Tjenesten omfatter forsknings- og fagutviklingsvirksomhet, oppbygging og deltakelse i forskningsnettverk, spredning av forskningsresultater, undervisning, veiledning og rådgivning. Målgruppen er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere og publikum generelt.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner for å sikre bedre kvalitet og at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

24. jan. 2014

Først publisert: 22.07.2022 Siste faglige endring: 13.05.2024 Se tidligere versjoner