Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1: Bistandsbehov og funksjonsskår etter diagnose

Kapittel 6–8 så nærmere på helsetjenester hos pasienter med henholdsvis utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse og cerebral parese. Nedenfor vises fordelingen av bistandsbehov og funksjonsskår for hver av pasientgruppene og dens undergrupper. Fordelingen av funksjonsskår er mer sammenlignbar på tvers av grupper enn bistandsbehov, ettersom andelen med klassifisert bistandsbehov vil påvirkes mer av gjennomsnittsalderen. Gjennomsnittlig funksjonsskår varierte fra 2,2 ved Aspergers syndrom til 4,3 ved spastisk cerebral parese. De to andre gruppene med høyest gjennomsnittlig skår var alvorlig/dyp utviklingshemming (4,1) og dyskinetisk cerebral parese (3,8). Fordelingen av funksjonsskår rapportert her vil ikke nødvendigvis være representativ for hele gruppen, ettersom personer med større bistandsbehov, vil ha større sannsynlighet for å søke om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fordeling av bistandsbehov og funksjonsskår ved utviklingshemming.
Figur V1.1: Fordeling av bistandsbehov og funksjonsskår ved utviklingshemming.
Fordeling av bistandsbehov og funksjonsskår ved autismespekterforstyrrelse.
Figur V1.2: Fordeling av bistandsbehov og funksjonsskår ved autismespekterforstyrrelse.
Fordeling av bistandsbehov og funksjonsskår ved cerebral parese.
Figur V1.3: Fordeling av bistandsbehov og funksjonsskår ved cerebral parese.

I tabell V1.1 vises gjennomsnittlig funksjonsskår for flere tilstander som ofte medfører habiliteringsbehov. Epilepsi og ADHD er utelatt, ettersom det gjerne er en annen tilstand som primært har ført til kontakt med habiliteringstjenesten. Både her og ovenfor er det kun siste registrerte funksjonsvurdering hvor minst 8 av 15 funksjonsvariabler er vurdert som er inkludert.

Tabell V1.1: Gjennomsnittlig funksjonsskår hos habiliteringspasienter etter ICD-10-diagnose.

 

 

 

Funksjonsskår

Diagnosegruppe

ICD-10

Antall pasienter

Antall klassifisert

Gjennomsnitt

Standardavvik

Di Georges syndrom

D82.1

116

49

2,5

0,9

Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk

F80

1834

443

2,7

0,9

Ekspressiv språkforstyrrelse

F80.1

350

100

2,6

0,8

Impressiv språkforstyrrelse

F80.2

635

146

2,5

0,7

Spesifikke utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter, lærevansker

F81

1251

393

2,4

0,7

Blandet utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter

F81.3

448

134

2,4

0,8

Spesifikk utviklingsforstyrrelse i motoriske ferdigheter

F82

491

138

2,6

1,0

Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter

F83

1582

548

2,6

0,8

Retts syndrom

F84.2

46

36

4,4

0,7

Arvelig ataxi

G11

150

72

2,9

1,1

Spinal muskelatrofi (atrophia musculorum progressiva) og beslektede syndromer

G12

86

40

2,8

1,1

Primære muskelsykdommer

G71

359

152

2,8

1,0

Muskeldystrofi

G71.0

216

91

2,7

0,9

Myotone lidelser

G71.1

64

23

3,1

1,1

Medfødte myopatier

G71.2

76

34

2,7

1,2

Hemiplegi

G81

148

61

2,3

0,9

Paraplegi og tetraplegi

G82

164

101

3,7

1,2

Spina bifida

Q05

230

78

2,6

1,0

Føtalt alkoholsyndrom (dysmorft)

Q86.0

53

26

2,7

0,7

Downs syndrom

Q90

1448

827

3,1

0,9

Andre trisomier og partielle trisomier av autosomer, ikke klassifisert annet sted

Q92

274

140

3,2

1,0

Monosomier og delesjoner fra autosomer, ikke klassifisert annet sted

Q93

891

431

3,2

1,0

Angelmans syndrom

Q93.5

463

219

3,2

1,1

Fragilt X-kromosom

Q99.2

58

36

3,3

1,0

Andre spesifiserte kromosomavvik

Q99.8

988

516

3,4

1,1

Siste faglige endring: 18. januar 2024