2. Innledning

Med utgangspunkt i Sundvollen- plattformen pkt. 2 Arbeid og sosial (Sikre større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykemeldingsprosessen ved å innføre veiledende, normerte sykemeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst) ble følgende oppdrag sendt de to direktoratene 24.6.2014:

"Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ber Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet å ta ansvar for å igangsette arbeidet med utvikling av beslutningsstøttesystem for sykmeldere. Brevet er godkjent av begge departement, men sendes fra Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidet skal starte opp umiddelbart og ferdigstilles og iverksettes så raskt det er faglig forsvarlig"

Sist faglig oppdatert: 13. november 2019