1. Sammendrag

Sluttrapporten oppsummerer arbeidet i prosjektet fra oppdraget ble gitt i brev av 24.6.2014 til avslutningen oktober 2019.

Prosjektet ble forankret både i Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utviklingsarbeidet ble gjennomført under ledelse av Helsedirektoratet og i tett samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Oppdraget var å utvikle et beslutningsstøttesystem inklusiv oversikt over sykmeldingspraksis for sykmelderne. Utviklingen av beslutningsstøtten og ny statistikkløsning ble gjennomført i henhold til en gitt tidsplan fra departementene og prosjektet leverte innenfor de tildelte økonomiske rammene.

Integrering av verktøyene i fastlegenes elektroniske pasientjournalsystemer ble ikke gjennomført innen tidsplan.

På grunn av prosjektets kompleksitet ble det opprettet 5 delprosjekt. Det ble opprettet en styringsgruppe og en referansegruppe hvor alle interessentene var representert.

Utviklingsarbeidets overordnede mål:

  • Å bidra til bedre kvalitet på sykmelders arbeid med sykmeldinger og oppfølging av sykefravær.
  • Å bidra til større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykmeldingsprosessen ved å gjøre tilgjengelig kunnskapsbaserte medisinske råd om avlastning og belastning ved ulike diagnoser med drøfting av konsekvenser for sykmeldingslengde
  • Å bidra til reduksjon av ubegrunnet variasjon i sykmeldingslengde

Det ble videre presisert at  utvikling av statistikk som kartlegger utviklingen i sykmeldingslengden for ulike diagnoser og beslutningsstøtten skulle bygge på Faglig veileder for sykmelder og Statistikk for sykmelder fra 2011.

I oppdraget ble det tydeliggjort at for at beslutningsstøtten skal være et nyttig verktøy i sykmeldingsprosessen, skal den foruten å integreres i eksisterende veileder for sykmelder også integreres i fastlegenes EPJ-systemer. Dette ble det tidlig pekt på som en svært viktig faktor for å oppnå optimal funksjonalitet og bruk av verktøyet. Da EPJ-leverandørene ikke klarte å integrere løsningen tidsnok forårsaket dette forsinket implementering. Det er i dag kun en av de store leverandørene av EPJ-systemer som har integrert løsningen.

Faglig veileder for sykmelder består i dag av:

  • Diagnosespesifikke anbefalinger til sykmelder (beslutningsstøtte)
  • Generelle råd om sykmeldingsarbeid
  • Ny og forbedret statistikkløsning

SINTEF fikk i oppdrag å gjøre en kvalitativ følgeevaluering av innføring av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmelder og oppsummerte med følgende:

"Statistikkportal for sykmelder er nyttig for å sammenligne seg med andre og diskutere sykmeldingspraksis med kolleger. Når det gjelder områder der [de diagnosespesifikke] anbefalingene kan være nyttige, trakk deltagerne fram tre forhold:

  1. som et oppslagsverk når sykmelder er usikker
  2. i kommunikasjonen med pasienten for å oppnå enighet om hva som bør være lengde og grad på sykmeldingen
  3. som støtte i dialog med kolleger og NAV"

Det konkluderes med i den kvantitative analysen av sykmeldingsstatistikken at det er mulig at innføringen av beslutningsstøtte har ført til en liten reduksjon i variasjonen mellom fylkene med hensyn til gjennomsnittlig varighet av sykefraværene. Det kan imidlertid ikke slås fast med sikkerhet, og hovedbildet er at variasjonen mellom fylkene i stor grad er som før. Det presiseres at det ikke er sett på utviklingen for enkeltdiagnoser, og det kan ikke utelukkes at det har vært en tydeligere utjevning av forskjellene i varighet for noen diagnoser.

Styringsgruppen konkluderte med at veien videre fremkommer fra delrapportene. Blant annet pekes det på at verktøyene oppleves som et viktig bidrag i kvalitetsutvikling av sykmeldingsarbeidet. For at verktøyene skal oppleves nyttige for sykmeldere, må de være oppdaterte og til enhver tid faglig forankret både i Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og hos sykmelderne. Det krever kontinuerlig forvaltning og utvikling.

Det er etablert en forvaltningsgruppe med representanter fra myndigheter og brukere. Denne blir videreført.

Sist faglig oppdatert: 13. november 2019