Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Sammendrag

  • En AKS kan jobbe i mange ulike tjenester, alt fra spesialisthelsetjenesten til hjemmesykepleien.
  • En AKS har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå innen sitt fagfelt, og har ferdigheter i kompleks beslutningstaking, er faglig bidragsyter i tverrfaglige team og kan koordinere i pasientnære situasjoner.
  • Faglitteratur peker på at innføring av avansert klinisk sykepleierrolle krever omforent begrepsbruk om rollen med egne stillingsbeskrivelser og stillingsbetegnelser for tydelig grenseoppgang av ansvar og myndighet.
  • Faglitteratur peker på at avansert klinisk sykepleierrolle krever formell utdanning på minimum mastergradsnivå, som sikrer kvalitet og lik kompetanse.
  • Mastergrad i klinisk allmennsykepleier er nyttig kompetanse i det tverrfaglige teamet, som kan åpne for andre måter å løse oppgaver på, samt bidrar til økt fokus på helhetlig oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser og veiledning av pasient og pårørende.
  • Avansert klinisk breddekompetanse er en sentral del av AKS-kompetansen og brukes ofte som en samlebetegnelse på kompetanse fra basalfagene anatomi, fysiologi, patologi, mikrobiologi og farmakologi.
  • Gjennom mastergradsprogram i AKS får sykepleieren økt dybde og innsikt, samt sterkere analytisk evne til å bruke klinisk breddekompetanse i sin kliniske praksis på en mer selvstendig og avansert måte.
  • Det kan være gunstig å benytte AKS-kompetansen tilknyttet utvikling av helhetlige pasientforløp, kvalitetsforbedring, prosedyreutvikling, samt som støtte til faglig utvikling for andre sykepleiere og samarbeidede helsepersonell.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021