Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.1Sammendrag

  • Kompetansebehovet i sykehus er i endring fordi oppgaver og ansvarsområder utvikles ut fra endringer i befolkningens behov for helsetjenester, endringer i behandlingsformer, pasientforløp og metoder, samt teknologisk og annen medisinsk utvikling. Dette er utviklingstrekk som vil fortsette i fremtiden. Investering i utvikling av ny og avansert kompetanse kan være et tiltak som bidrar til å gi nødvendig sykepleiekompetanse og mobilisere denne arbeidskraften i framtiden.   
  • Få muligheter til kliniske karriereveier for sykepleiere ved vanlige sengeposter, dagenheter og i poliklinikk, kan bidra til at særlig erfarne og ambisiøse sykepleiere søker seg vekk fra avdelingene. Dette kan tappe fagmiljøet for viktig kompetanse og bidra til økt turnover.
  • Sykepleiere som faggruppe må ha mulighet til å bevare bredden i den sykepleiefaglige kompetansen fra sin grunnutdanning, samt kontinuerlig oppdatering knyttet til utstyr, rutiner og prosedyrer.
  • Avansert klinisk sykepleiekompetanse (AKS) kan bli viktig i sykepleiergruppen for å møte en hverdag som preges av stort mangfold og bredde i kliniske problemstillinger og pasientbehov. Særlig i oppfølging av pasienter med komplekse behov og ved akutt eller alvorlig sykdom, samt som supplement i tverrfaglige team og som styrking av kompetanse innen koordinering og samhandling. Dette gjelder særlig ved sengepost, i poliklinikk, dagbehandling, ambulante team og hjemmesykehus. 
  • Det kan være en styrke for kvalitetsforbedringsarbeidet å involvere AKS som jobber pasientnært i arbeid med å indentifisere og teste områder i klinisk praksis.
  • AKS brukes i kliniske og pasientnære oppgaver innenfor sykepleietjenesten, men har også kunnet understøtte oppgavedeling etter lokale behov og ønsker.
  • Det er sannsynlig at ABIOK-utdanning vil fortsette å være attraktivt og rekruttere godt, selv om man åpner for AKS-kompetanse i sykehus.
  • Videreutdanningstilbud i avansert klinisk allmennsykepleie kan være relevant for sykepleiere i sykehus generelt og ved de nevnte tjenestestedene spesielt.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021