Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.2Kompetansekartlegging og -planlegging

Arbeidet med kompetansekartlegging og planlegging for faggrupper beskrives av representanter fra HF/RHF-ene som noe helseforetakene satser på og jobber med. Arbeidet som gjøres med kompetanseplanlegging er under utvikling, så Helsedirektoratet har ikke hatt tilgang til denne informasjonen som del av utredningen. I gruppesamtaler med tjenestene pekes det på at kompetanseplanlegging på avdelingsnivå, vil være et viktig verktøy for å sikre rett kompetansesammensetning ved den enkelte avdeling på både kort og lang sikt. Dette vil også bidra til å sikre at sentral kompetanse legges opp så det er tilgjengelig hele døgnet der dette kreves.

Et viktig verktøy som flere fremhever i forbindelse med å møte behovet for faglig oppdatering, er Kompetanseportalen. Kompetanseportalen er flere steder et viktig verktøy i arbeidet med å gi ansatte nødvendige interne kurs. Flere ledere og sykepleiere peker på at ikke alle sykehus unytter potensiale i dette verktøyet til det fulle per i dag, men at det gjennomgående er et fokus på å få til en større bruk av Kompetanseportalen i alle helseforetakene. Særlig representanter fra fag og forskningsavdelinger ved de regionale helseforetakene fremhever at Kompetanseportalen kan brukes til å samle informasjon om kompetansesammensetning i en faggruppe og kompetansebehov hos den individuelle sykepleier. Dette kan igjen legge til rette for at lederen og sykepleieren kan finne frem til individuelt tilpassede kompetanseplaner, inkludert valg av kursing og eventuell videreutdanning.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021