Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.11. 19/2881 Utredning av hjertesykdom i DRG 125 og DRG 125O

Saken ble først behandlet og avregnet i 2019. Analyser av ABF-data for 2018 viste at Helse Nord RHF hadde høye rater (opphold per 1000 innbyggere) i DRG 125 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/kompliserende hjertelidelse og samtidig lave rater for korresponderende utredning uten innleggelse, gruppert til DRG 125O Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre, dagmedisinsk behandling. Helsedirektoratet ønsket en vurdering fra Avregningsutvalget om mulige årsaker til den store variasjonen i forekomst av DRG 125. Analyser og flere runder med brevkorrespondanse viste at Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) skilte seg ut fra resten av landet. Deres organisering av helsetilbudet la opp til overnatting selv om det ikke vurderes som nødvendig ved andre sykehus. UNN syntes å definere pasienter som "komplekse" før undersøkelse, noe som medfører innleggelse. Her ble det vurdert at praksis ved UNN er forskjellig sammenlignet med andre helseforetak da de aktuelle pasientene ellers i landet ble behandlet som dagmedisinske pasienter. UNN ble derfor avregnet.

Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget følge opp saken i 2020. Oppfølgende analyser på data for 2019 viste at UNN ikke hadde endret kodepraksis, og at det fortsatt er uforholdsmessig mange opphold i DRG 125. Det kan derfor virke som om organiseringen av behandlingen er som før. Etter gjennomgang av omfanget besluttet Avregningsutvalget at UNN fortsatt skulle avregnes i 2020.

Det vises til Avregningsutvalgets årsrapport for 2019 og 2020 for mer informasjon om tidligere saksbehandling.

Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget følge opp saken i 2020.

Oppfølgende analyser ble gjort på 2020-data. De viser at UNN totalt sett hadde en del færre opphold i 2020 og har en større del av oppholdene i dagmedisin DRG 125O. Det er færre opphold i begge DRGer på nasjonalt nivå. Nedgangen kan være relatert til covid-19-pandemien. Det er altså en forbedring ved UNN, men ikke helt på nivå med landssnittet ennå. Helseforetaket tilskrives med informasjon om fortsatt avregning etter samme metode som for 2019-data.

Anbefaling

Avregningsutvalget anbefaler at opphold ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF i DRG 125 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/kompliserende hjertelidelse med liggetid lik ett døgn, avregnes ned til landsgjennomsnittet og gis refusjon likt opphold i DRG 125O Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre, dagmedisinsk behandling. Begrunnelsen er basert på faglig innhold og nasjonal standard.

Sist faglig oppdatert: 30. november 2021