Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.12. 19/27629 Behandling av pasienter med fedme i DRG 297

Saken ble først behandlet og avregnet i 2019. Analyser av beregningsgrunnlaget for ISF 2018 viste at Nordlandssykehuset HF hadde flere opphold i DRG 297 Ernærings- og stoffskiftesykdommer ITAD >17 år u/bk, sammenlignet med andre sykehus. De fleste oppholdene var registrert med hovedtilstand E66.x Fedme. De fleste oppholdene i DRG 297 ved Nordlandssykehuset HF var rapportert fra Regionalt senter for sykelig overvekt i Bodø (RSSO). De fleste oppholdene gjaldt pasienter som var bosatt i Nordlandssykehusets eget opptaksområde. I tillegg kom en del pasienter fra områdene til de andre sykehusene i Helse Nord RHF. Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget vurdere om Nordlandssykehusets høye andel opphold i DRG 297 skyldtes feilaktig koding. Funn i analyser og svar på brevkorrespondanse ga Avregningsutvalget grunnlag til å vurdere behandlingstilbudet. Helseforetaket legger inn pasienter i tilfeller der Avregningsutvalget mener tilbudet for fedmepasienter kunne blitt gitt som poliklinisk behandling, eventuelt som dagbehandling. Dette gjelder mer spesifikt utredning for pasientene med kirurgiske forløp. Flere konsultasjoner gis under intensive utredningsdager, og helseforetaket velger å legge inn pasientene blant annet på grunn av motivasjonshensyn og gruppetilhørighet. Avregningsutvalgets vurdering var at det er ikke medisinsk grunnlag for innleggelse på grunn av dette.

Helsedirektoratet ba om at saken ble fulgt opp i 2020. Oppfølgende analyser på ABF-data 2019 viste at Nordlandssykehuset HF fortsatt koder mange slike opphold som heldøgn, men at det hadde blitt færre opphold fra året før. Organiseringen av tilbudet på kirurgiske forløp hadde tilsynelatende ikke endret seg. Avregningsutvalget vurderte at aktuelle opphold fortsatt skulle avregnes i 2020 etter samme prinsipp som tidligere. Det vises til Avregningsutvalgets årsrapport for 2019 og 2020 for mer informasjon om tidligere saksbehandling.

Helsedirektoratet ba om at saken følges opp i 2021.

Oppfølgende analyser ble gjort på 2020-data. Data for 2020 viser en fortsatt forbedring av registreringspraksis ved Nordlandssykehuset. Det bemerkes at Bodø er regionalt fedmesykehus, og tilbudet til fedmepasienter har vært redusert i 2020 på grunn av covid-19.

Selv om det er en stor forbedring i data fra Nordlandssykehuset, ser man en fortsatt avvikende registreringspraksis hos helseforetaket sammenliknet med landet ellers.

Om saken skal følges videre i kommende år, er avhengig av om dette i 2020 var en forbigående forbedring i kodepraksis eller ikke.

Anbefaling

Avregningsutvalget anbefaler fortsatt avregning etter samme metode som i fjor. Hvert opphold med E66 i DRG 297 og liggetid=1 hos Nordlandssykehuset HF anbefales avregnet og gis refusjon lik to polikliniske kontakter. Dette er basert på faglig innhold og nasjonal standard som grunnlag.

Sist faglig oppdatert: 30. november 2021