Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Feil tolkning eller praktisering av regelverk for finansieringsordningen

Utredning av hjertesykdom i DRG 125 DRG 125 O (19/2881) og valgt behandlingsnivå

Saken ble først behandlet og avregnet i 2019. Analyser av ABF-data for 2018 viste at Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) hadde høye rater (opphold per 1000 innbyggere) for innleggelser i DRG 125 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/kompliserende hjertelidelse og samtidig lave rater for korresponderende utredning uten innleggelse, gruppert til DRG 125O Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre, dagmedisinsk behandling. Helse Nord ble avregnet for 2018 og 2019. Begrunnelsen var basert på faglig innhold og nasjonal standard.

Utviklingen i 2020 ble fulgt opp i årets arbeid, og organiseringen av tjenestilbudet har tilnærmet seg den nasjonale faglige standarden slik at UNN hadde færre døgnopphold i 2020 og høyere andel dagopphold dvs. i DRG 125 O. Nedgangen i 2020 kan tenkes å ha sammenheng med covid-19-pandemien. Avregningsutvalget anbefaler avregning også for 2020 til det nasjonale gjennomsnittet for valgt behandlingsnivå for utredning.

Behandling av pasienter med fedme i DRG 297 (19/27629)

Saken ble først behandlet og avregnet i 2019. Nordlandssykehuset HF hadde høye rater for innleggelser til behandling av sykelig overvekt og ble avregnet for bruk av innleggelser istedenfor et poliklinisk- eller dagbehandlingstilbud som i andre deler av landet.

I innrapporterte data for 2020 var det en nedgang i aktiviteten, dels forklart gjennom redusert tilbud under koronapandemien. Trass i observerte forbedringer vurderer utvalget at forbedringene ikke er tilstrekkelige. Det er grunnlag for avregning av heldøgnsopphold for fedmebehandling ved Nordlandssykehuset HF også for 2020.

Vurdering av kodepraksis ved døgnopphold med permisjoner (17/28390)

Avregningsutvalget har i løpet av de siste av de siste årene behandlet sak på bakgrunn av at ved flere foretak har en god del av pasienter med liggetid=1 hatt like lang permisjonstid og således ikke overnattet ved sykehuset. 

ISF-regelverket fra 2019 tilsier at i tilfeller der helsehjelpen foregår over to eller flere dager, uten at pasienten overnatter i sykehusavdeling, skal behandlingsaktiviteten ikke rapporteres som ett sammenhengende avdelingsopphold med permisjon.

Analyse av data fra 2020 viser at andelen av døgnopphold med permisjon i ett døgn er redusert sammenliknet med tidligere år. Dette er en positiv utvikling. Regelverket er tydelig i denne saken og avregningsutvalget anbefaler avregning av alle innleggelser på ett, to eller tre døgn og med lik liggetid og permisjonstid.  Dette gjelder for alle helseforetak og institusjoner som har rapportert slike opphold.

Kodepraksis for opphold i DRG 462A Kompleks rehabilitering (17/11400)

Problemstillinger knyttet til rehabiliteringsfeltet har vært en hyppig spørsmålstilling i Avregningsutvalget. Etterlevelse av reglene for aktivitetsbasert finansiering for dette tjenesteområdet har vært vanskelig å implementere i foretakene.

Siden 2017 har utvalget fulgt opp registreringene for innleggelser med tilbud om Kompleks rehabilitering i DRG 462A. Hvert år har utvalget anbefalt avregning ved utvalgte helseforetak på grunnlag av en vesentlig høyere andel opphold i DRG 462A Kompleks rehabilitering enn pasienter som hørte hjemme i andre opptaksområder. Også i DRG 462B Vanlig rehabilitering var ratene relativt høye for de aktuelle opptaksområdene. Mange av disse oppholdene gjaldt innleggelse med rehabilitering av pasienter med muskelsmerter knyttet til revmatisme, fibromyalgi og andre myalgier. Disse oppholdene består av andre pasientgrupper enn de som vanligvis er aktuelle for rehabilitering med innleggelse ifølge ISF-regelverket. Innhentete svar fra helseforetakene viser at rehabiliteringstilbudet som tilbys ikke krever innleggelse, men kan organiseres poliklinisk. Flere sykehus ble avregnet ved at refusjoner ble beregnet som serier av polikliniske konsultasjoner.

Under behandlingen av saken i 2020 vurderte utvalget at behandlingen som ble gitt, i hovedsak dreide seg om gruppetilbud. Under årets oppfølging av saken ble det gjennomført oppfølgende analyser på aktuelle opphold for 2020-data som viste forbedringer registreringspraksis ved flere sykehus. Likevel viste analysene og tilbakemeldinger fra et stort antall sykehus en utbredt og uønsket registreringspraksis med for mange døgnopphold.

Avregningsutvalget legger til grunn en strengere vurdering av regelverket for rehabiliteringsopphold fra 2020 og anbefaler at alle helseforetak med over 5 opphold med de nevnte tilleggstilstander samlet i DRG 462A og 462B skal avregnes ned til den enklere DRG 462C.

Følgende helseforetak anbefales avregnet for 2020: Sunnaas sykehus, Stiftelsen Betanien Hospital Skien, Diakonhjemmet sykehus, Akershus universitetssykehuset HF, Sykehuset Innlandet HF, Helse Bergen HF, Nordlandssykehuset HF, Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Revmatismesykehuset, Helse Møre og Romsdal HF og Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus.

Flere registrerte episoder samme dag (13/4904)

Denne saken dreier seg om registreringspraksis knyttet til flere polikliniske (lege-)kontakter samme dag. Saken ble meldt inn fra Helsedirektoratet første gang i 2012 for ABF-data 2011. Avregningsutvalget har senere fulgt opp saken årlig og har hvert år anbefalt avregning ved ett sykehus (OUS). Avregningsutvalget intensiverte analysene i 2018 og fant variasjon i registreringspraksis mellom HF, private ideelle institusjoner og private sykehus som RHF-ene har kjøpsavtale med.

Fra 2018 anbefalte utvalget at legekontakter innenfor ulike spesialiteter for samme pasient kunne godkjennes som ulike konsultasjoner, men legekontakter innenfor samme spesialitet bør registreres innenfor en og samme konsultasjon. Avregningsutvalget tilføyde at det som tidligere har vært en helhetlig tjeneste nå ser ut til å stykkes opp, men at praksisvariasjonen også kunne skyldes uklarheter i regelverket.

I 2019 ble det sett en reduksjon i antall tilfeller av flere episoder for samme pasient samme dag, og det ble kun foretatt avregning for OUS, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF i hoveddiagnosegruppe (HDG) 2 Øyesykdommer, for OUS i HDG 5 Sykdommer i sirkulasjonsorganene, og Medi3 Ålesund uavhengig av HDG.  

Problemstillingen ble fulgt opp på ny i årets gjennomgang, med analyser fra 2020. Utvalget fant en ytterligere reduksjon i rapportering av flere episoder for samme pasient samme dag, sammenlignet med året før. Det er likevel noe høye andeler i HDG 5 Sykdommer i sirkulasjonsorganene for OUS og høye andeler uavhengig av HDG for Medi3 Ålesund. Avregningsutvalgets vesentligste anbefaling for 2020 i denne saken er avregning av alle kontakter utover en konsultasjon per pasient samme dag for OUS og Medi3. Flere detaljer finnes i den fullstendige omtalen av saken i kapittel 3.

Kommentar: Helsedirektoratet har endret ISF-beregningsregler for 2021 slik at det for innrapporterte data fra dette året gis kun uttelling for en episode per dag per pasient, per HDG med enkelte unntak, bl a dagkirurgi.

Bruk av tilstandskode R52.2 Annen kronisk smerte ved aktivitet utenfor ABF (17/5578)

Denne saken ble behandlet og anbefalt avregnet i 2017, 2018, 2019 og 2020. Tidligere års analyser av ABF-data har vist at en stor andel av konsultasjoner gruppert til DRG 801R Lokal smertebehandling var registrert ved Sykehuset i Vestfold HF. Vanligste hovedtilstand i DRG 801R ved Sykehuset Vestfold var R52.2 Annen kronisk smerte, med prosedyrekoden WDAL15 Akupunktur som en vanlig prosedyrekode. Sykehuset i Vestfold HF rapporterte bruk av akupunktur oftere enn andre helseforetak, og oftest med hovedtilstand R52.2. Ved andre helseforetak ble akupunktur hovedsakelig benyttet i forbindelse med svangerskap og fødsel, med vanligste hovedtilstand Z37.0 Enkeltfødsel, levendefødt.

For 2020 har utvalget vurdert at saken framstår som medisinsk avklart, og utvalget opprettholder sin vurdering av at dette er aktivitet som ikke skal inngå i ISF.  Aktivitet av denne typen kan avregnes også for 2020.

Siste faglige endring: 30. november 2021