Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.421/4749 Ambulante konsultasjoner LAR-behandling

Helsedirektoratet har fått mange spørsmål om regelverket for ambulante konsultasjoner i psykisk helsevern og TSB, og mistenker at det har vært forskjeller i rapporteringspraksis. Ambulante konsultasjoner utløser et poengtillegg som gjør det særlig relevant å se på dette i kontrollarbeidet.

I 2020 ble regelverket for ambulante konsultasjoner forenklet og tydeliggjort. Ambulante konsultasjoner blir nå definert som kontakter med Sted for aktivitet = 4 (Hjemme hos pasienten) eller 5 (Annet ambulant sted utenfor spesialisthelsetjenesten). Unntak gjelder for enkelte DRG-er. Også med de nye reglene er det en betydelig variasjon i aktivitetsdata. Nærmere analyser har avdekket en tosidig problemstilling, der også rapportering av LAR-behandling kommer inn.

Aktivitetsdata fra NPR viser geografisk variasjon i omfanget av ambulante konsultasjoner innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Helsedirektoratet ba avregningsutvalget vurdere kodepraksis for LAR-behandling, og særlig bruken kode Z50.30 ved noen helseforetak. Utvalget ble også bedt om å vurdere årsakene til variasjonen i omfang og den sterke veksten i ambulante konsultasjoner ved flere helseforetak. Er det feil eller forskjeller i registreringspraksis som gir grunnlag for avkortning?

Helsedirektoratet er kjent med at utlevering av LAR-legemiddel i sykehusene har vært redusert på grunn av covid-19, og at ruspasienter i større grad har blitt oppsøkt ambulant. Det kan også være større ustabilitet i pasientgruppen enn normalt, som kan ha krevd tettere oppfølging. Dette må det tas høyde for i vurderingene.

I denne saken ser avregningsutvalget at to ulike problemstillinger bør sees nærmere på. Den ene er registreringspraksis for utdeling av LAR-medikament. Det er ulik praksis mellom helseforetakene for hvem som håndterer utdeling av LAR-medikamenter. For noen helseforetak er utdeling delegert til apotek, mens for andre er det helseforetakenes egne avdelinger som deler ut medikament. Det er også variasjon i om utdelingen av medikament inngår i ordinære polikliniske konsultasjoner eller ikke.

Den andre problemstillingen som må undersøkes videre er hvorvidt kommunale bidrag i FACT-team registreres og rapporteres fra spesialisthelsetjenestens systemer eller ikke. Det er kun helsehjelp som ytes av spesialisthelsetjenesten som skal rapporteres til NPR.

Dette er den første saken avregningsutvalget har behandlet innen psykisk helsevern og rus. Dette gjør arbeidet ekstra krevende, og på grunn av dette har utvalget ikke kommet langt nok inn i problemstillingen til å konkludere i denne saken for ABF 2020. Saken vil følges opp videre i 2022 med flere analyser og korrespondanse med aktuelle helseforetak.

Siste faglige endring: 30. november 2021