Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.321/4752 Kraniotomi

Utgangspunktet for denne saken er analyser av KPP-data som avdekket variasjon i DRG 2A Annen kraniotomi ved traume og DRG 2B Operasjon for kronisk subduralt hematom. Dette er kompleks nevrokirurgi som utføres ved et fåtall sykehus i Norge. Fordelingen mellom andel opphold som grupperte til DRG 2A og 2B er ulik ved disse sykehusene.

Helsedirektoratet ber derfor AU vurdere kodepraksis for aktivitet i DRG 2A og 2B. AU bes vurdere om eventuelle feil eller forskjeller i kodepraksis gir grunnlag for avkortning.

Helse Stavanger HF skilte seg ut i analysene og helseforetaket ble tilskrevet. Det ble etterspurt en beskrivelse av de aktuelle oppholdende med oversikt over diagnoser, årsak og bakgrunn for innleggelse samt redegjørelse for traumet. Det kom et detaljert svar som også omhandlet mer enn det utvalget spurte om i utgangspunktet. Svaret ga uttrykk for at helseforetaket la litt andre kriterier til grunn enn andre gjør for skille mellom akutte og kronisk subdurale hematomer. Det virker som om det kodes akutt og kronisk ut fra hvilken prosedyre som utføres. Ettersom kodeveiledningen kan være uklar i dette tilfellet ble det naturlig å henvende seg til Direktoratet for e-helse med spørsmål om korrekt koding av kraniotomi. Direktoratet mente det var forståelig at det er uklarheter i koding ved kraniotomi og akutte/kroniske subdurale hematomer. Det er altså forståelse for at sykehusene velger å kode som de gjør når eksisterende koder ikke er godt nok tilpasset det kliniske arbeidet. Direktoratet for e-helse skal gå igjennom kodene ved neste års revisjon og forhåpentligvis endre dem slik at de i stedet skiller mellom teknikk og ikke alder på hematom.

Oppfølgende analyser ble gjort på opptaksområder og oversikt over antall opphold og rater for DRG 2A og DRG 2B ved de ulike helseforetakene ble lagt fram. Analysene viste at områdene Stavanger, Lovisenberg, Helgeland og Nordland hadde høyeste rater i DRG 2A. Områdene St.Olavs, Finnmark og Innlandet hadde høyeste rater i DRG 2B. Områdene Nord-Trøndelag, St.Olavs, Innlandet og Helgeland hadde høyeste rater når DRGene blir sett under ett.

En fagkyndig og nøytral nevrokirurg ble konsultert for å gå igjennom oppholdene og vurdere kodepraksisen. 15 opphold ved Helse Stavanger HF ble vurdert. Konklusjonen var at av de 15 oppholdene er 7 reelle kraniotomier, mens 7 er trepanasjon og en er feilkodet tumorpasient. Ytterligere avklaringer med kodehjelpen i Direktoratet for e-helse kom frem til at veiledningen i koding kan forstås på flere måter. Det trengs derfor en presisering i veiledningen.

Etter en sammenstilling av saksmaterialet og en endelig vurdering ble saken lukket for i år, og det ble anbefalt å ikke foreta noen avregning.

Det ble foreslått at kodeveiledningen på området presiseres.

Siste faglige endring: 30. november 2021