Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.521/4750 Bruk av Z03-koder

Det ble observert et høyt antall opphold med kode Z03 Medisinsk observasjon og vurdering der mistanke om sykdommer og tilstander blir avkreftet registrert som hovedtilstand. De fleste oppholdene er polikliniske kontakter. Den vanligste DRG oppholdene grupperes til, er 923O Poliklinisk konsultasjon vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/kontakt med helsetjenesten.

Avregningsutvalget ble bedt om å vurdere årsaken til den store variasjon i bruk av Z03-koder. Utvalget ble videre bedt om å vurdere om eventuelle feil eller forskjeller i registreringspraksis gir grunnlag for avkortning.

Utvalgets vurderinger

Z03 skal i utgangspunktet ikke anvendes som kode for hovedtilstand. Dette er formulert i kodeveiledningen kapittel 24.1.16: "Disse kodene brukes som kode for annen tilstand for mistenkte diagnoser som er blitt utelukket etter undersøkelse uten at noen annen tilstand er funnet. Symptomet eller funnet som ledet til undersøkelsen kodes i så fall som hovedtilstand".

For mange klinikere kan Z-koder oppfattes som en god beskrivelse av den kliniske situasjonen. Det vil ikke alltid være like klart hvilke konkrete tilstandskoder som er mest passende å bruke.  Selv om Z03 ikke skal brukes som hovedtilstand vil oppholdene uansett utløse refusjon.

Fire helseforetak har skilt seg ut ved å ha de største andelene av den totale aktiviteten med koden. Disse er Akershus universitetssykehus HF (Ahus), Helse Bergen HF, Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Sykehuset i Vestfold HF.

Spesielt tydelig var det ved OUS. Mer spesifikt var det et stort omfang av Z03.8 Observasjon ved mistanke om annen spesifisert sykdom og tilstand. Dette gjelder særlig OUS og Sykehuset i Vestfold HF. Kodepraksis ser ellers ut til å variere mellom helseforetakene. Infeksjons- og hjertemedisinske avdelinger står for mange av kontaktene.

Videre analyser viste at en overvekt av kontaktene fant sted i mars måned. Det ble observert dobbelt så mange opphold med Z03 i mars som i hver enkelt av de andre månedene. Det kunne derfor mistenkes at koden kan ha blitt brukt i forbindelse med Covid-19-håndtering. 

For å finne ut mer om bakgrunnen for kodebruken ble det sendt ut brev med følgende spørsmål:

  • Hva slags type pasienter er kodet med de ulike Z03.x-kodene?
  • Hvilken type helsehjelp ble gitt og hva er et typisk behandlingsforløp for disse?
  • Spesielt ber vi om redegjørelse for Z03.8 med opplysninger om hvilke andre spesifiserte sykdommer/tilstander det har vært mistanke om.
  • Hva er begrunnelsen for valg av Z-koder hos disse pasientene?

Brevene gikk ut til OUS, Helse Bergen HF, Ahus og Sykehuset i Vestfold HF.

Det kom utdypende og detaljerte svar fra alle helseforetak. Det kommer blant annet frem fra svarene at Z-kodene har blitt brukt i tilfeller der det er henvist om mistanke om sykdom, men ikke gjort funn. Kode har også blitt brukt for testing av ansatte og polikliniske pasienter for covid-19. Ellers kommer det også fram at det kan være vanskelig å finne koder som er mer beskrivende for den kliniske situasjonen. Brevene gir uttrykk for uklar kodeveileder. Samtidig signaliserer helseforetakene at en del av kodepraksisen skal legges om.

På bakgrunn av svarene fra helseforetakene var det nødvendig å innhente vurdering fra kodeforvalter. De ulike problemstillingene ble derfor tatt opp med Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse mener at Z03 som hovedtilstandskoder ikke er beskrivende nok, og fastholder at de kun skal brukes som tilleggskoder. Avregningsutvalget påpeker at det bør bli tydeligere i kodeveiledningen hvordan kodene i Z-kapittelet skal brukes. Det bør også informeres i mulige kanaler og møter om koderegler for Z-kapittelet.

Anbefaling

Det konkluderes med at kun OUS og Sykehuset i Vestfold avregnes da det viser seg at det er feil rapportering av episoder som gjelder testing for covid-19 av ansatte (Sykehuset i Vestfold HF) og polikliniske pasienter (OUS) ved disse.

Kommentar

Fra og med behandling av årsdata for 2021 vil Helsedirektoratet ekskludere koder som kun kan være koder for tilleggstilstander i de tilfellene der de er brukt som første hovedtilstandskode. Det vil si at de ikke vil inngå i beregningen av ABF. Z03-koder kan kun brukes som tilleggskoder.

 

 

 

Siste faglige endring: 30. november 2021