Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.621/4750 DRG 34 Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk

I datagrunnlag for 2020 observeres det avvikende rater for aktivitet i DRG 34 Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk for Vestre Viken HF, St.Olavs hospital HF og Sykehuset Østfold HF.

Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget vurdere årsaker til variasjonen i DRG 34. Utvalget ble også bedt om å vurdere om eventuelle feil eller forskjeller i registreringspraksis gir grunnlag for avkortning.

Utvalgets vurderinger

Analyser av datagrunnlaget finner at det er svært høye rater for Vestre Viken HF og noe høyere rater enn landssnittet for St.Olavs hospital HF og Sykehuset Østfold HF. DRG 35 er korresponderende DRG u/bk. De tre helseforetakene har også høy andel m/bk når man ser på fordelingen mellom DRG 34 og DRG 35. Analyser av liggetid viser ingen tydelige ulikheter mellom helseforetakene. Vestre Viken har litt høyere andel ø-hjelpsopphold i de to DRGene enn landet ellers.

De mest brukte hovedtilstandskodene i DRG 34 i landet er:

  • R29.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet (17%)
  • R29.6 Falltendens ikke klassifisert annet sted (11%)
  • R41.0 Uspesifisert desorientering (8%)
  • R41.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og bevissthet (7%)
  • R20.2 Parestesi i hud (6%)
  • R26.8 Annen og uspesifisert unormal gange og bevegelighet (5%)

For de tre helseforetakene som utvalget har hatt ekstra fokus på i denne saken er det mye av de samme kodene som er satt som hovedtilstand, men med litt annen fordeling.

Vestre Viken HF, St.Olavs hospital HF og Sykehuset Østfold HF ble tilskrevet med beskrivelse av forskjeller i omfang. Helseforetakene ble bedt om å redegjøre for to forhold:

  • Hvilke pasientgrupper er det som har opphold som grupperer til DRG 34 ved deres helseforetak?
  • Er det noen organisatoriske forhold eller noen funksjonsfordeling som tilsier at deres helseforetak skal ha høy andel m/bk?

 Sykehuset Innlandet ble tilskrevet som referansesykehus.

Helseforetakene gjør rede for at det her er snakk om pasienter som er til utredning med sammensatte og diffuse symptomer. De er i all vesentlighet knyttet til geriatri og hjerneslag. Pasientene er multimorbide og skrøpelige eldre.

Helseforetakene meddelte at de kan tilstrebe mer spesifikk koding av hovedtilstand der det er mulig. Ingen av helseforetakene pekte på organisatoriske forhold som skal tilsi at de skal ha flere pasienter som havner i en DRG med kompliserende faktorer.

Avregningsutvalget mener at helseforetakene svarte godt for sin praksis, men det forklarer ikke at helseforetakene skal ha andre rater enn resten av landet. Men dersom man skal kunne anbefale en avregning i denne saken, måtte det baseres på en journalgjennomgang der dokumentasjon i journal sammenholdes med hvilke koder som er satt.

Anbefaling

Det anbefales ikke avregning i denne saken. Saken følges videre i 2022 med vurdering av om det er nødvendig med en journalgjennomgang.

 

 

 

Siste faglige endring: 30. november 2021