Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.720/4286 DRG 217 Sårrev og hudtranspl eksl hånd pga traume/sykd i HDG 8

Saken ble meldt inn for 2020. Saken gjelder høy aktivitet i DRG 217 Sårrev og hud transpl eksl hånd p.g.a traume/sykdom i HDG 8 (sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev) hos St. Olavs hospital HF og Vestre Viken HF. Begge HF har nokså høye rater. Selv om volumet i seg selv er lite har DRG 217 høy vekt (7,087) og det er derfor viktig å undersøke årsaker til variasjonen.

Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget om å vurdere årsaken til den store variasjonen i DRG 217, og om eventuelle forskjeller i registreringspraksis gir grunnlag for avkortning.

Utvalgets vurderinger

Diverse analyser av ratetall, fordelinger på opphold, liggetid, tilleggstilstander og prosedyrekoder er gjort under behandlingen av saken, både i 2020 og i 2021. De rapporterte hovedtilstandene viser at de fleste oppholdene gjelder komplikasjoner etter kirurgisk behandling, slik som T84 Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater og T87 Komplikasjoner særegne for reimplantasjon og amputasjon, men også andre sykdommer og skader i HDG 8. De vanligste prosedyrene er vakuumassistert sårbehandling og sårrevisjoner på underekstremitet. Tallene er relativt små, og det gjør det utfordrende å identifisere eventuelle avvik i registreringspraksis for Vestre Viken HF og St. Olavs hospital HF.

Utvalget vurderte under saksbehandlingen i 2020 at tallene var såpass små, og at gruppen pasienter samtidig er såpass heterogen at det er vanskelig å finne fram til noen fornuftige punkter som kan gi grunnlag for brevkorrespondanse med helseforetakene. Det vil være vanskelig å besvare henvendelser som er upresise. Det kan også ganske enkelt være tilfellet at tallene representerer en naturlig variasjon.

Det ble klart for utvalget at man har lite grunnlag for vurdering uten en dokumentkontroll. Da kan man blant annet finne ut hvor godt dokumentert f.eks. lappeoperasjoner er. En dokumentkontroll hos foretakene vil kanskje kunne belyse forskjeller i praksis. Det ble ikke satt av ressurser til dokumentkontroll i 2020, og det synes mest fornuftig å heller undersøke tallene på nytt i 2021 og sammenlikne utviklingen fra foregående år.

Saken har derfor blitt fulgt opp i 2021. For saksbehandlingen i 2021 har det vært gjort ytterligere analyser på blant annet prosedyrekoding. Det har gitt grunnlag for å sende ut brev til utvalgte helseforetak med variasjon i antall opphold for å kunne sammenlikne praksisen hos disse. Brev gikk ut til Helse Nord-Trøndelag, Nordlandssykehuset, Sykehuset Telemark, St. Olavs hospital, OUS, Helse Bergen og Vestre Viken. Det ble stilt konkrete spørsmål om pasientgruppe og forløp, avdelinger, reoperasjoner og bruk av reoperasjonskoder samt forskjellige koder for transplantat, lapper og infeksjoner m.m. Svarene som kom var generelt utfyllende og gode, men det var fortsatt vanskelig å konkludere. Ikke alle helseforetakene svarte på henvendelsen. Det er tydelig at der er stor variasjon i kodepraksis, også lokalt. Dette er pasientgrupper som antageligvis burde ha vært kodet mer likt. Utvalget gikk sammen med avdeling finansiering i Helsedirektoratet også igjennom grupperingslogikken for DRG 217. Det innebar en gjennomgang av kriteriene med tanke på diagnoser og koder osv.

Anbefaling

Det er ikke godt nok informasjonsgrunnlag for noen avregning. På grunn av stor variasjon i data vil Avregningsutvalget og Helsedirektoratet fortsette å følge opp saken ved neste års saksbehandling. Variasjon hos helseforetakene kan skyldes uklarhet rundt bruken av operasjonskodene. Det er fortsatt aktuelt med dokumentkontroll, men det avventes presiserende informasjon før dette eventuelt kan igangsettes. Det etterlyses en klargjøring fra Direktoratet for e-helse som sammen med Helsedirektoratet, bør oppklare regler og kodepraksis på området.

 

 

Siste faglige endring: 30. november 2021