Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Om Kompetanseløft 2020

Kompetanseløft 2020 (K2020) var regjeringen Solbergs plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten frem mot år 2020. K2020 ble lagt frem i statsbudsjettet for 2016 og var en oppfølging av:

Formålet med K2020 var å bidra til en faglig sterk tjeneste, og tilstrekkelig og kompetent bemanning i den kommunale helse- og omsorgstjenesten[1]. Les mer om handlingsplanen for K2020 i kapittel 3.

K2020 har vært fulgt av ekstern evalueringspartner for følgeevaluering på måloppnåelse siden 2016. Evaluator for K2020 har vært Sintef i samarbeid med forskningsinstituttene NIFU og NIBR. Sluttrapport for følgeevalueringen ble publisert juni 2021[2]. Les mer om dette i kapittel 2.2.

K2020 er videreført med ny handlings- og strategiplan for Kompetanseløft 2025, og rapporten vil søke å belyse relevante overganger til denne videreføringen der dette er aktuelt. Det er noe begrenset hva som kan evalueres i forhold til handlingsplanens måloppnåelse, både samlet som plan og på det enkelte tiltak (se kap. 3.1). Det har ikke vært gjennomført evaluering på alle enkelttiltak, og i denne rapporten eksemplifiserer vi derfor med noen av de tiltakene som har vært evaluert underveis i planperioden.

 

[1] Prop. 1S Helse- og omsorgsdepartementet (2016–2017)

[2] Sluttrapport. Lisbet Grut og Jan-W. Lippestad, SINTEF; Lars Chr. Monkerud, NIBR; Dorothy Sutherland Olsen, Kjersti Nesje og Per Olaf Aamodt, NIFU. SINTEF Rapport nr. 2021: 00703 ISBN 978 82 14 07630 1

2.1. Strategiområder

2.2. Om følgeevalueringen av K2020

Siste faglige endring: 13. desember 2021