Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Om følgeevalueringen av K2020

Evalueringen skulle følge med på i hvilken grad og på hvilken måte Kompetanseløft 2020 har bidratt til "en faglig sterk tjeneste, og å bidra til å sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning som møter behovene i befolkningen og tjenestene."[1].

Evaluator for følgeevalueringen ble anskaffet i 2016 og kontrakt ble signert med Sintef i teamsamarbeid mellom forskningsinstituttene Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utvikling (NIFU) og By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) (nå OsloMet) høsten samme år. Evaluator har hatt en tilnærming hvor de har benyttet en kombinasjon av evalueringsteoretiske tilnærminger, herunder en kritisk-konstruktiv tilnærming hvor de har fokusert på å gi tilbake kunnskap til feltet underveis. Evaluator har studert prosess og resultat, og har belyst både om tiltakene er blitt gjennomført som planlagt, og om tiltakene har ført til forventet resultat, eventuelt hvilke effekter det har vært mulig å se av resultatet[2].

For å dekke inn behovet for både å evaluere prosess og resultat ble det organisert fire evalueringsspørsmål:

K2020 figur 2.JPG
Figur 2: Fire overordnede evalueringsspørsmål i følgeevalueringen til K2020

Overordnet belyser evalueringen i hvilken grad Kompetanseløftet har vært vellykket (resultat), og dersom dette er tilfellet, på hvilken måte det har vært vellykket (prosess). Følgeevalueringen har lagt til grunn ulike metodetilnærminger for å besvare de fire spørsmålene, herunder registerdatastudier, spørreskjema og intervjuundersøkelser/case-studier med ulike fokus.

Følgeevalueringen har publisert flere delrapporter i oppdragsperioden 2017-2021:

  • Evaluering av Kompetanseløft 2020, første delrapport del I, 2018[3]
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020, delrapport I del II, 2019[4]
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020, delrapport II, 2020[5]
  • Evaluering av tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse og omsorgstjenester, 2018[6]
  • Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020, sluttrapport, 2021[7]
 

[1] Brev fra HOD til Helsedirektoratet datert februar 2016. Statsbudsjettet 2016 – Tillegg til tildelingsbrev nr.1 – Kompetanseløft 2020 – organisering og gjennomføring

[2] Sintef Evaluering av Kompetanseløft 2020 – Sammendrag, juni 2021

[3] Kjersti Nesje og Per Olaf Aamodt, NIFU; Lars Chr. Monkerud og Marit Helgesen, NIBR; Jan-W. Lippestad og Lisbet Grut, SINTEF AS. SINTEF Rapport nr. 2018:00595. ISBN 978‐82‐14‐06866‐5

[4] Lisbet Grut og Jan‐W. Lippestad, SINTEF; Kjersti Nesje, Per Olav Aamodt og Dorothy Sutherland Olsen, NIFU; Lars Chr. Monkerud og Hilde Hatleskog Zeiner, NIBR. SINTEF Rapport nr. 2019:00317. ISBN 978 82 14 06828 3

[5] Lisbet Grut og Jan-W. Lippestad, SINTEF; Lars Chr. Monkerud og Hilde Hatleskog Zeiner, NIBR; Kjersti Nesje, Dorothy Sutherland Olsen og Per Olaf Aamodt, NIFU. SINTEF Rapport nr. 2020:003838 ISBN 978 82 14 06408 7

[6] En delevaluering i forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020. Silje L. Kaspersen, Eva Lassemo, Arild Kroken, Solveig O. Ose, Marian Ådnanes. 2018:01004.

[7] Sluttrapport. Lisbet Grut og Jan-W. Lippestad, SINTEF; Lars Chr. Monkerud, NIBR; Dorothy Sutherland Olsen, Kjersti Nesje og Per Olaf Aamodt, NIFU. SINTEF Rapport nr. 2021: 00703 ISBN 978 82 14 07630 1.

Siste faglige endring: 13. desember 2021