Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Kompetanseløft 2020 – en handlingsplan

K2020 var en videreføring av den foregående handlingsplanen Kompetanseløft 2015. K2015 var en del av Omsorgsplan 2015 St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening[1] med fokus på rekruttering og kompetanse i den kommunale omsorgstjenesten. Evalueringen av K2015 viste at handlingsplanen var et viktig prosessuelt og pedagogisk virkemiddel for å hjelpe kommunene til å lykkes med å heve kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Personell uten helse- og sosialfaglig utdanning fikk anledning til å ta grunnutdanning, og det ble tilrettelagt for videre- og etterutdanninger til personell med relevant grunnutdanning. Man fant videre at små distriktskommuner og de store sentrale kommunene hadde utfordringer med rekruttering og høy turnover i tjenesten, noe som ble knyttet til geografisk lokalisering, regionale arbeidsmarked og ledelse[2].

Rekruttering og kompetanse ble videreført som kjerneområder i Kompetanseløft 2020 for å sikre nødvendig rekruttering og kvalifisering for å dekke krevende oppgaver i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Samhandlingsreformen har gitt en vedvarende endring i oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunal helse- og omsorgstjenesten. I tillegg er det endringer i demografien og brukernes sykdomsbilde og bistandsbehov. Kompetanseløft 2020 har derfor vektlagt kompetanseheving, videreutdanninger og gradsgivende utdanninger, som grunnlag for å kunne tilby tjenester med høy kvalitet, og kommunenes kontinuerlige arbeid med innovasjon og tjenesteutvikling, i tråd med utfordringsbildet.

 

[1] St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening

[2] Helgesen, M. K., T. Kvinge, D. S. Olsen, A. Holm og R. Røste (2016): Rekruttering og kompetanseheving i kommunal pleie og omsorg. Samarbeidsrapport NIBR/NIFU 2016

3.1. Helsedirektoratets arbeid med K2020

3.2. Handlingsplanen i kontekstuell sammenheng

Siste faglige endring: 13. desember 2021