Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Leger i kommunale helse- og omsorgstjenester

Dette kapittelet beskriver utviklingen i årsverk, både for leger og andre yrkesgrupper i allmennlegetjenesten. Tallene er basert på KOSTRA-tall og annen statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I kapittel 7 beskrives utvikling i antall fastleger basert på data fra Helsedirektoratets system for administrasjon av fastlegeordningen (FLO), mens dette kapitlet inkluderer andre deler av allmennlegetjenesten i kommunene og teller avtalte årsverk.

Det innledes med å gi en overordnet oversikt over utviklingen i avtalte legeårsverk i de kommunale helse- og omsorgstjenestene som er basert på telling en bestemt uke i slutten av hvert år. Legevakt og fengselshelsetjenesten er ikke inkludert i dataene som danner grunnlaget for figurene som følger. Helsedirektoratet og SSB har samarbeidet for å framskaffe mer informasjon om kommunenes ressursinnsats knyttet til legevakt gjennom KOSTRA-rapporteringen.

6.1. Legeårsverk i kommunene fordelt på avtaleform og KOSTRA-funksjon

6.2. Avtalte legeårsverk i kommunene per innbygger

6.3. Helprivate allmennlegetjenester

6.4. Legeårsverk i spesialisthelsetjenesten og i kommunene

6.5. Annet helsepersonell enn leger i allmennlegetjenesten 

Siste faglige endring: 31. mai 2024